Het vernielde huis van Lions’ Den-lid Wadee Al-Houh, dat het doelwit was tijdens een inval van Israëlische veiligheidstroepen, in Nablus,

The damaged house of Lions’ Den member Wadee Al-Houh, which was targeted during a raid by Israeli security forces, in Nablus,
Oct. 25, 2022. (Photo: REUTERS/Raneen Sawafta)

Nederlands + English

Israëlische veiligheidstroepen hebben de leider en vier hooggeplaatste leden van de onlangs in Nablus (Sichem) opgerichte terroristische groep “Lion’s Den”   gedood tijdens een inval in het hoofdkwartier van de groep afgelopen maandag.

Dinsdagochtend noemde de Israëlische premier Yair Lapid de leider van Lion’s Den, die tijdens het vuurgevecht werd gedood, zijn naam Wadee al-Houh. Het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse Autoriteit identificeerde de andere gedode senior terroristen als Mishaal Zahi Baghdadi, Ali Antar, Hamdi Sharaf en Hamdi Qayyim.

De volksgezondheidsautoriteiten beweerden dat meer dan 20 niet nader genoemde personen gewond raakten tijdens de inval van de IDF, en op sociale media werden video’s gepubliceerd waarop rellen en geweld in de onmiddellijke omgeving te zien waren.

De Lion’s Den is verantwoordelijk voor het leiden van de recente anti-Israël terreurgolf die twee Israëlische soldaten heeft gedood, en Lapid merkte dinsdag op dat “Israël nooit zal worden weerhouden om op te treden voor de veiligheid.”

“Onderdeel van deze groep zijn mensen die Ido Baruch geweld hebben aangedaan, en op het moment dat zij ons, IDF-soldaten en Israëlische burgers, pijn doen, moeten zij weten dat het slecht zal aflopen,” zei de premier, verwijzend naar Staff Sgt. Ido Baruch, een 21-jarige soldaat die werd gedood bij een schietpartij van 11 oktober in Judea-Samaria.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz gaf een verklaring uit dat er geen uitstel komt voor degenen die aanzetten tot geweld tegen Israëli’s.

“Er zijn en zullen geen toevluchtsoorden zijn voor terroristen. We zullen blijven optreden tegen iedereen die probeert de burgers van Israël te schaden, waar en wanneer dan ook,” zei Gantz.

De IDF verklaarde dat het de inval in Nablus had uitgevoerd in samenwerking met het Israëlische Veiligheidsagentschap, Shin Bet genaamd.

“Een gezamenlijke kracht van IDF-soldaten, agenten van de Shin Bet-veiligheidsdienst en antiterreurtroepen deed een inval in een schuilplaats in de oude stad van Nablus die werd gebruikt als werkplaats voor bommen door kernleden van Lion’s Den,” zei de IDF in een officiële verklaring na de operatie.

Het Israëlische leger onthulde dat de optredende troepen schouderraketten gebruikten tegen de bommenfabriek, waardoor de werkplaats werd vernietigd, wat leidde tot een verhitte reactie van de Palestijnse Arabieren in het gebied.

“Tijdens de operatie verbrandden tientallen Palestijnen autobanden en gooiden stenen naar de troepen,” zei het leger.

Een woordvoerder van P.A.-leider Mahmoud Abbas gaf vanuit Ramallah een verklaring uit waarin hij de “voortdurende aanvallen van Israël op Nablus een “oorlogsmisdaad” noemde.

“De bezettingsregering zal de verantwoordelijkheid dragen voor hun agressie,” zei de woordvoerder, Nabil Rudeineh.

De grote Israëlische inval in het hoofdkwartier van de terreurgroep komt slechts enkele dagen nadat het hooggeplaatste Lion’s Den-lid Tamer al-Kilani werd gedood bij een bomaanslag, door een explosief, dat door een niet-geïdentificeerde persoon, aan een motorfiets was bevestigd; Lion’s Den gaf Israël de schuld van de dodelijke bomaanslag en noemde het een “moordaanslag”.

Na de dood van al-Kilani dreigde Lion’s Den zijn aanvallen op de Joodse staat op te voeren: “Wij beloven de bezetting en [IDF Chef van de Generale Staf Lt.-Gen. Aviv] Kochavi een strenge, tergende en pijnlijke reactie,” aldus de officiële verklaring van de groep. “Vandaag hebben we ons grondgebied het beste van onze soldaten gegeven. De Lions zullen van de een naar de ander gaan, ofwel naar de overwinning ofwel om een martelaar te worden.”

De huidige slagkracht van Lion’s Den is onduidelijk na de operatie van deze week tegen de voorzieningen voor het maken van bommen van de terreurgroep, waarbij belangrijke leden van de groep werden uitgeschakeld. Hamas-terreurleider Ismail Haniyeh waarschuwde dinsdag dat Israël spijt zou krijgen van zijn “misdaden” tegen de terreurnetwerken en verklaarde dat het “bloed van de martelaren in Nablus en deze offers het verzet alleen maar zullen aanwakkeren.”

Israël heeft Hamas, dat de Gazastrook controleert, beschuldigd van het financieren en organiseren van de Lion’s Den in Samaria. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

ENGLISH

Israeli security forces killed the chief and four senior members of the recently formed Nablus-based terrorist group Lion’s Den during a Monday night raid of the group’s headquarters. 

By Allisraelnews

On Tuesday morning, Israeli Prime Minister Yair Lapid named the Lion’s Den chief killed in the exchange of fire as Wadee al-Houh. The Palestinian Authority’s Health Ministry identified the other slain senior terrorists as Mishaal Zahi Baghdadi, Ali Antar, Hamdi Sharaf and Hamdi Qayyim.

The P.A. health authorities claimed that more than 20 unspecified individuals were wounded during the IDF raid, and videos published on social media showed riots and violence in the immediate area.

The Lion’s Den is responsible for leading the recent anti-Israel terror wave that has killed two Israeli soldiers, and Lapid commented Tuesday that “Israel will never be deterred from acting for its security.”

“Part of this squad are people who hurt Ido Baruch, and the moment they hurt us, IDF soldiers and Israeli civilians, they should know it will end badly,” the prime minister said, referring to Staff Sgt. Ido Baruch, a 21-year-old soldier who was killed in an Oct. 11 shooting attack in Judea-Samaria.

Israeli Defense Minister Benny Gantz issued a statement that indicates there will be no reprieve for those that incite violence against Israelis.

“There aren’t and won’t be sanctuary cities for terrorists. We will continue to act against anyone who tries to harm the citizens of Israel, wherever and whenever necessary,” Gantz said.

The IDF stated that it had carried out the Nablus raid in cooperation with the Israel Security Agency, commonly called Shin Bet.

“A joint force of IDF soldiers, Shin Bet security service agents and anti-terror forces raided a hideaway in Nablus’ old city that was being used as a bomb workshop by central members of Lion’s Den,” the IDF said in an official statement following the operation.

The Israeli army revealed that the responding forces used shoulder-launched missiles against the bomb-making facility, destroying the site, with a heated response from Palestinian Arabs in the area.

“During the operation, dozens of Palestinians burned tires and threw stones at troops,” the army said.

A spokesman for P.A. leader Mahmoud Abbas issued a statement from Ramallah calling Israel’s “continued assaults on Nablus a “war crime.”

“The occupation government will bear responsibility for their aggression,” said the spokesman, Nabil Rudeineh.

The major Israeli raid on the terrorist group’s headquarters comes just days after senior Lion’s Den member Tamer al-Kilani was killed in a bomb blast, from an explosive device that an unidentified individual attached to a motorcycle; Lion’s Den blamed Israel for the lethal bombing, calling it an “assassination.”

Following al-Kilani’s death, Lion’s Den issued a threat to escalate its attacks against the Jewish state: “We promise the occupation and [IDF Chief of the General Staff Lt.-Gen. Aviv] Kochavi a severe, agonizing and painful response,” the group’s official statement said. “Today we gave our land the best of our soldiers. The lions will go one after the other, either to victory or to become a martyr.”

The current strike capabilities of Lion’s Den are unclear following this week’s operation against the terror group’s bomb-making facilities which took out key members of the group. Hamas terror chief Ismail Haniyeh warned on Tuesday that Israel would regret its “crimes” against the terrorist networks, stating that the “blood of the martyrs in Nablus and these sacrifices will only fuel the resistance.”

Israel has accused Hamas, which rules the Gaza Strip, of financing and organizing the Lion’s Den in Samaria.