Israëlische soldaten brengen brandstof naar het Shifa Ziekenhuis in Gaza Stad, 12 november 2023. Krediet: IDF.

Nederlands + English

Eenheden van de Israel Defense Forces die opereerden in het gebied van het Shifa Ziekenhuis in Gaza Stad vonden wapens, militaire technologie en informatie over inlichtingendiensten op het terrein, verklaarde het Israëlische leger woensdag.

Bron: JNS – Yaakov Lappin

Een operationeel commandocentrum, wapens en technologische middelen werden gevonden in het MRI-gebouw van het ziekenhuis en het materiaal wordt door Israëlische inlichtingendiensten geanalyseerd, aldus vice-admiraal Daniel Hagari, de woordvoerder van de IDF.

Israëlische strijdkrachten blijven het ziekenhuis doorzoeken op zoek naar meer bewijs, zei Hagari. De Hamas-uniformen die op de ziekenhuisvloer werden gegooid, wijzen waarschijnlijk op terroristen die probeerden te ontsnappen door zich voor te doen als burgers, voegde hij eraan toe.

Precieze en doelgerichte operatie

De IDF heeft meerdere evacuatiewaarschuwingen gestuurd naar het ziekenhuismanagement en heeft babyvoeding en medische apparatuur geleverd, waaronder couveuses, zei Hagari.

Shifa, Rantisi en andere Gazaanse ziekenhuizen werden “allemaal gebruikt als terreurbases door Hamas,” zei Hagari, die bewijs achterliet dat Hamas in de ziekenhuizen handelde in strijd met het internationaal recht.

“IDF-troepen zetten de precieze en gerichte operatie tegen Hamas in het Shifa-ziekenhuiscomplex voort, waarbij de troepen op zoek gaan naar de terroristische infrastructuur en bezittingen van Hamas,” zei het leger.

Bij het betreden van het ziekenhuiscomplex gingen Israëlische soldaten “de strijd aan met een aantal terroristen en doodden hen,” voegde de IDF eraan toe. “Tijdens huiszoekingen in een van de afdelingen van het ziekenhuis vonden de troepen een kamer met technologische middelen, samen met militaire- en gevechtsuitrusting die gebruikt wordt door de terroristische organisatie Hamas.”

Soldaten vonden “een operationeel commandocentrum en technologische middelen die toebehoren aan Hamas” in een andere ziekenhuisafdeling, “wat erop wijst dat de terroristische organisatie het ziekenhuis gebruikt voor terroristische doeleinden,” voegde het leger eraan toe.

Op dinsdagavond begon de IDF met wat het een gerichte operatie noemde, gebaseerd op inlichtingen, in een bepaald gebied van het Shifa ziekenhuiscomplex. IDF-troepen arriveerden met medisch personeel en Arabisch sprekend personeel om te vermijden dat Gazaanse burgers gewond zouden raken, die als menselijke schilden werden gebruikt in de ziekenhuisfaciliteit, zeiden de militairen.

Toen leden van het Israëlische leger binnenkwamen, openden vier terroristen het vuur. Het is nog niet duidelijk of de vier uit het ziekenhuis kwamen of uit aangrenzende wegen.

Tanks van de IDF brachten dinsdagavond medische apparatuur, waaronder couveuses, en andere voorraden naar de voorpoort van het ziekenhuis.

Soldaten van de 14e Reserve Brigade, in samenwerking met soldaten van het Pantserkorps en het Combat Engineering Korps, hebben de afgelopen dagen de buitenpost Falestin van Hamas in het noorden van de Gazastrook beveiligd. Soldaten dirigeerden aanvallen van vliegtuigen en artillerie totdat de buitenpost veilig was gesteld.

Hamas gebruikte de buitenpost als trainingsbasis, waar terroristen zich voorbereidden op aanvallen op Israëlische burgers en IDF-soldaten, aldus het leger. Het was ook een lanceerbasis voor terroristische aanslagen. In de buitenpost legde het leger terreurtunnels, explosieven en mijnen bloot.

“Tijdens de activiteit van de brigade werden tientallen terroristen geëlimineerd en tientallen anti-tank en mortier lanceerposten, observatieposten en belangrijke controle-infrastructuur werden vernietigd,” zei de IDF.

Palestijnse jongens buiten het Shifa Ziekenhuis in Gaza Stad op 10 november 2023. Foto door Flash90.

‘Hamas begrijpt alleen geweld’

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant zei eerder op woensdag dat het doel van Israël om Hamas te ontmantelen het elimineren van de hele commandostructuur, bunkers, bovengrondse faciliteiten, ondergrondse faciliteiten en commandanten van de terreurorganisatie omvat, en zoveel mogelijk terroristen.

De IDF voert ook alle mogelijke operaties uit om gijzelaars te redden, via grondoperaties of andere middelen.

“Alleen door de inspanningen vanuit de lucht, en natuurlijk vanaf de grond, samen met de druk die op hen wordt uitgeoefend, komt er vooruitgang in de kwestie van de gijzelaars en de vermisten,” zei Gallant. “Daarom heb ik altijd aangedrongen op de manoeuvre.”

“Ten eerste, omdat het het doel van de oorlog bereikt, en ten tweede, Hamas begrijpt alleen geweld,” vervolgde hij. “Als je niet met geweld optreedt, begrijpen ze het niet. Wanneer je plots met macht begint op te treden, met alles wat je hen te bieden hebt, en wanneer je bereid bent om hen een korte periode van rust te geven, zijn ze bereid om ervoor te betalen. Dat is de hele logica van deze zaak.”

“Met andere woorden,” voegde hij eraan toe, “je bereikt beide doelen tegelijkertijd.”

Gallant zei dat Israël zou moeten herhalen wat het deed in Gaza Stad in fasen in de hele Gazastrook.

“Uiteindelijk kunnen we niet leven met deze dreiging naast ons,” zei hij. ” De Gazastrook zal geen bedreiging meer vormen. Er zal geen militaire dreiging zijn voor de staat Israël. Hamas zal ophouden te functioneren als een militair-soeverein lichaam met capaciteiten en zal de volledige mogelijkheid hebben om op te treden wanneer wij dat willen als er een dreiging ontstaat.”

De missie vervullen

Gallant vertelde Brett McGurk, plaatsvervangend assistent van de Amerikaanse president en coördinator voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, op woensdag dat Israël “niet zal stoppen met zijn operaties in Gaza totdat onze troepen hun missies hebben volbracht – Hamas vernietigen en onze gijzelaars terugbrengen naar hun families”.

McGurk en Barbara Leaf, Amerikaans assistent-secretaris voor Nabije Oosten Zaken, vertrokken op 13 november vanuit Washington voor een reis naar “België, Israël, de Westelijke Jordaanoever, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar en Jordanië”, aldus Adrienne Watson, woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis.

In Israël was McGurk van plan om “de veiligheidsbehoeften van Israël te bespreken, de noodzaak om burgers te beschermen tijdens militaire operaties, evenals de voortdurende inspanningen om de vrijlating van gijzelaars te bewerkstelligen, en de noodzaak om gewelddadige extremistische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever in toom te houden”, aldus het Witte Huis. En in de “Westelijke Jordaanoever” was McGurk van plan om “de steun van de regering Biden voor de Palestijnse Autoriteit en haar essentiële rol als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk te bespreken, evenals de behoefte aan hervormingen om stabiliteit op lange termijn te bevorderen op zowel de Westelijke Jordaanoever als in Gaza, en het streven van de Palestijnen om met gelijke mate van vrijheid, veiligheid en waardigheid in een eigen staat te leven”.

Tijdens een ontmoeting op het hoofdkwartier van het Israëlische ministerie van Defensie in Tel Aviv, sprak Gallant allereerst zijn waardering uit voor de regering Biden voor haar voortdurende steun en diepgaande partnerschap op alle niveaus, volgens een Israëlische toelichting op de ontmoeting.

Gallant en McGurk bespraken de complexiteit van de voorbereidingen in het licht van de verschansing van Hamas in stedelijke omgevingen en het meedogenloze gebruik door de terreurorganisatie van burgerinstellingen, waaronder meerdere ziekenhuizen.

De Israëlische minister besprak de gijzelingssituatie uitvoerig en deelde inlichtingen en details uit over de status van degenen die door Hamas gevangen worden gehouden en over de inspanningen om hen naar huis terug te brengen.

De partijen bespraken ook humanitaire inspanningen en het overwinnen van uitdagingen bij het mogelijk maken van humanitaire hulp aan de burgerbevolking, aldus het kantoor van de Israëlische premier. De twee bespraken ook de rol van de internationale gemeenschap in het mogelijk maken van de toename van de levering van dringende voorraden.

 

********************************

ENGLISH


Israeli soldiers bring fuel to Shifa Hospital in Gaza City, Nov. 12, 2023. Credit: IDF.

Israel Defense Forces units operating in the Shifa Hospital area in Gaza City found weapons, military technology and intelligence information at the compound, the Israeli military stated on Wednesday.

Source: JNS – Yaakov Lappin

An operational command center, weapons and technological assets were found in the MRI building of the hospital, and the material is undergoing Israeli intelligence analysis, according to Rear Adm. Daniel Hagari, the IDF spokesman.

Israeli forces continue to scan the hospital looking for more evidence, Hagari said. Hamas uniforms thrown on the hospital floor likely point to terror operatives who sought to escape by posing as civilians, he added.

‘Precise and targeted operation’

The IDF has sent multiple evacuation warnings to hospital management and has provided baby food and medical equipment, including incubators, Hagari said.

Shifa, Rantisi and other Gazan hospitals were “all used as terror bases by Hamas,” Hagari said, leaving proof that Hamas acted in the hospitals in violation of international law.

“IDF troops are continuing the precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital complex, in which the troops are conducting searches for Hamas terrorist infrastructure and assets,” the military said.

Entering the hospital complex, Israeli soldiers “engaged with a number of terrorists and killed them,” the IDF added. “During searches in one of the departments of the hospital, the troops located a room with technological assets, along with military and combat equipment used by the Hamas terrorist organization.”

Soldiers found “an operational command center and technological assets belonging to Hamas” in another hospital department, “indicating that the terrorist organization uses the hospital for terrorist purposes,” the military added.

On Tuesday night, the IDF began what it called a targeted operation, based on intelligence, in a specified area of the Shifa Hospital complex. IDF forces arrived with medical staff and Arabic-speaking personnel and sought to avoid harming Gazan civilians, who were used as human shields at the facility, the military said.

As members of the Israeli military entered, four terrorists opened fire. It’s not yet clear if the four emerged from the hospital or from adjacent streets.

IDF tanks delivered medical equipment, including incubators, and other supplies to the hospital front gate on Tuesday night.

Soldiers of the 14th Reserve Brigade, in cooperation with soldiers of the Armored and Combat Engineering Corps, secured Hamas’s Falestin outpost in the northern Gaza Strip in recent days. Soldiers directed aircraft and artillery strikes until the outpost was secured.

Hamas used the outpost as a training base, where terrorists prepared to attack Israeli civilians and IDF soldiers, according to the military. It also doubled as a launchpad for terrorist activities. At the outpost, the military uncovered terror tunnels, explosives and mines.

“During the brigade’s activity, dozens of terrorists were eliminated and dozens of anti-tank and mortar launch posts, observation posts and significant control infrastructure were destroyed,” the IDF said.

Palestinian boys outside Shifa Hospital in Gaza City on Nov. 10, 2023. Photo by Flash90.

‘Hamas only understands force’

Israeli Defense Minister Yoav Gallant said earlier on Wednesday that Israel’s objective to dismantle Hamas includes eliminating the terror organization’s entire chain of command, bunkers, overground facilities, underground facilities and commanders, and as many terrorists as possible.

The IDF is also conducting every operation it can to secure the rescue of hostages, whether via ground operation or other means.

“Only through the aerial, and, of course, ground effort, together with the pressure applied on them, does the issue of hostages and the missing move forward,” Gallant said. “This is why I pressed all along for the maneuver.”

“First of all, because it achieves the war’s goal, and second of all, Hamas only understands force,” he continued. “If you do not act with force they do not understand. When you start to suddenly act with power, with everything you have to give them, and when you are willing to give them a short period of quiet, they are willing to pay for it. That’s the entire logic of this thing.”

“In other words,” he added, “you achieve both goals simultaneously.”

Gallant said Israel should repeat what it did in Gaza City in stages across the Gaza Strip.

“In the end, we cannot live with this threat next to us,” he said. “In the Gaza Strip, there will be no threat. There will be no military threat to the State of Israel. Hamas will cease to function as a military-sovereign body with capabilities and will have the full ability to act when we want if a threat emerges.”

Fulfilling the mission

Gallant told Brett McGurk, deputy assistant to the U.S. president and coordinator for the Middle East and North Africa, on Wednesday that Israel “will not stop its operations in Gaza until our troops fulfill their missions—destroying Hamas and returning our hostages home to their families.”

McGurk and Barbara Leaf, U.S. assistant secretary for Near East affairs, departed from Washington on Nov. 13 for a trip to “Belgium, Israel, the West Bank, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and Jordan,” per Adrienne Watson, spokeswoman for the National Security Council of the White House.

In Israel, McGurk planned to “discuss Israel’s security needs, the imperative of protecting civilians in the course of military operations, as well as ongoing efforts to secure the release of hostages, and the need to rein in violent extremist settlers in the West Bank,” per the White House. And in the “West Bank,” McGurk planned to “discuss the Biden administration’s support for the Palestinian Authority and its essential role as the representative of the Palestinian people, as well as the need for reforms to promote long-term stability in both the West Bank and Gaza, and the aspirations of Palestinians to live with equal measures of freedom, security and dignity in a state of their own.”

In a meeting at the Israeli Defense Ministry Headquarters in Tel Aviv, Gallant began by expressing his appreciation to the Biden administration for its ongoing support and deep partnership on all levels, according to an Israeli readout of the meeting.

Gallant and McGurk discussed the complexity of preparations in light of Hamas’s entrenchment within urban environments and the terror organization’s cynical use of civilian institutions, including multiple hospitals.

The Israeli minister discussed the hostage situation at length, sharing intelligence and details on the statuses of those held captive by Hamas, as well as the efforts to return them home.

The parties also discussed humanitarian efforts and overcoming challenges in facilitating humanitarian aid to the civilian population, per the Israeli prime minister’s office. The two also discussed the role of the international community in enabling the increase in the delivery of urgent supplies.