Kfir-BrigadeKfir Brigade soldiers training at an IDF urban warfare center. (Israel Defense Forces)

Nederlands + English

Als zij waren geslaagd, hadden de aanvallen van de cel zich kunnen uitbreiden naar Jeruzalem, Netanya, Tel Aviv, Afula en overal elders,” zei Lt.-Gen. Aviv Kochavi.

Door United with Israel – Gil Tanenbaum, TPS

Het bureau van de IDF-woordvoerder heeft een formele verklaring vrijgegeven over de inval van zaterdagavond tegen Hamas, uitgevoerd in een gezamenlijke operatie door verschillende groepen van de Israëlische veiligheidstroepen.

De missie werd uitgevoerd als onderdeel van de lopende gecoördineerde inlichtingen- en operationele activiteiten van het Centrale Commando, de Inlichtingendivisie, de Shin Bet (of Algemene Veiligheidsdienst, Israëls veiligheidspolitie), de Judea en Samaria IDF Special Forces-eenheden die zich bezighouden met terrorisme, en de Judea en Samaria special forces-eenheden van de politie.

De afgelopen weken is een reeks gezamenlijke operaties uitgevoerd tegen een gewapende militaire infrastructuur van de terreurorganisatie Hamas. Zaterdagnacht traden deze strijdkrachten op om gezochte personen te arresteren in vijf verschillende operaties in Judea en Samaria.

Tijdens de nachtelijke invallen op terreurlocaties, meldt de IDF, werden ten minste vijf terroristen gedood, anderen gewond; een aantal terroristen werd gevangen genomen, en wapens werden in beslag genomen. De operatie werd uitgevoerd door een speciaal gezamenlijk coördinerend team van de IDF, de Shin Bet en de politie.

Tijdens de arrestatie van een gezochte verdachte door een eenheid van de befaamde Duvdevan anti-terreureenheid van de IDF, die plaatsvond in het dorp Burkin, kwam het tot een korte vuurgevecht. Dit gebeurde op de binnenplaats van een huis waar de arrestatie plaatsvond. Het geweervuur resulteerde in de verwonding van een IDF-officier die alleen bekend is als kapitein D en een sergeant die sergeant Y wordt genoemd. De IDF maakt de identiteit van haar leden van de speciale strijdkrachten niet bekend. De twee zouden ernstig gewond zijn geraakt toen ze de terrorist te lijf gingen.

De terrorist werd gearresteerd, en de wapens van de gezochte personen werden ter plaatse in beslag genomen. De gewonden werden per helikopter geëvacueerd naar het Rambam medisch centrum in Haifa.

De IDF zegt te onderzoeken of het mogelijk is dat de twee door eigen vuur zijn geraakt.

Kort daarna werd op korte afstand geschoten op een undercovereenheid van de grenspolitie die in Burkin opereerde. Zij beantwoordden het vuur en schakelden de terroristen uit. Dezelfde eenheid arresteerde ook een andere terrorist die vanuit een passerend voertuig op hen schoot.

Het hoofd van de generale staf van de IDF, generaal-majoor Aviv Kochavi, bezocht zondag de regionale brigade van Menashe, waar hij een situatiebeoordeling uitvoerde.

De chef-staf van de IDF, luitenant-generaal Aviv Kochavi, beschreef de missie van zaterdagavond als een belangrijke prestatie. Het doden van de gezochte terroristen, zei Kochavi, voorkwam dat Israël een reeks van “belangrijke terroristische aanvallen” moest ondergaan.

“Dit zijn aanslagen die zich hadden kunnen verspreiden naar Jeruzalem, Netanya, Tel Aviv, Afula en overal elders,” zei hij. “Dit is een prestatie van de operationele inlichtingendienst, en dit is een buitengewone samenwerking tussen de IDF, de Shin Bet, en de politie.”

Hij voegde eraan toe dat dit soort operaties, uitgevoerd door de Israëlische veiligheidstroepen, zorgen voor “veiligheid voor de staat Israël in het gebied Judea en Samaria – en niet alleen daar,” wijzend op de plannen van de cel om aanslagen te plegen in heel Israël.

De stafchef van de IDF loofde ook de soldaten en politie die deelnamen aan de acties en zei dat ze hun taken met grote professionaliteit en moed uitvoerden. “Vanaf hier stuur ik mijn beste wensen naar de gewonde strijders van het treffen van vanavond, we zullen te allen tijde blijven optreden in elke omgeving en sector, om de bescherming van de burgers van de Staat Israël te waarborgen,” zei hij.

 

ENGLISH:

Had they succeeded, the cell’s attacks “could have spread to Jerusalem, Netanya, Tel Aviv, Afula and anywhere else,” said Lt.-Gen. Aviv Kochavi.

By United with Israel  – Gil Tanenbaum, TPS

The IDF Spokesman’s office released a formal statement on Saturday night’s raid against Hamas, conducted in a joint operation by different Israeli security forces groups.

The mission was carried out as part of ongoing coordinated intelligence and operational activities of the Central Command, the Intelligence Division, the Shin Bet (or General Security Service, Israel’s security police), the Judea and Samaria IDF Special Forces units that deal with terrorism, and the Judea and Samaria special forces units of the police.

There have been a series of joint operations carried out in recent weeks against an armed military infrastructure of the Hamas terrorist organization. On Saturday night these forces acted to arrest wanted persons in five different operations in Judea and Samaria.

During the night raids on terrorist sites, reports the IDF, at least five terrorists were killed, others wounded; a number of terrorists were captured, and weapons were seized. The operation was conducted through a special joint coordinating team of the IDF, the Shin Bet and the police.

During the arrest of one wanted suspect by a force from the IDF’s vaunted Duvdevan anti-terrorism unit, which was made in the village of Burkin, a short exchange of gunfire ensued. This occurred in the courtyard of a house where the arrest was made. The gunfire resulted in the wounding of an IDF officer known only as Captain D and a sergeant referred to as Sergeant Y. The IDF does not reveal the identities of its special forces unit members. The two were said to have been seriously wounded when they engaged the terrorist.

The terrorist was apprehended, and weapons used by the wanted persons were seized at the scene. The wounded were evacuated by helicopter to the Rambam medical center in Haifa

The IDF says that it is investigating the possibility that the two may have been hit by friendly fire.

Shortly afterward, short range gunfire was directed at a Border Police undercover unit operating in Burkin. They returned fire, neutralizing the terrorists. The same unit also arrested a different terrorist who fired on them from a passing vehicle.

The IDF Chief of General Staff, Major General Aviv Kochavi, visited the Menashe Regional Brigade Sunday, where he conducted a situation assessment.

The IDF Chief of Staff, Lieutenant General Aviv Kochavi, described Saturday night’s mission as a significant achievement. The killing of the wanted terrorists, said Kochavi, prevented Israel from having to undergo a series of “significant terrorist attacks.”

“These are attacks that could have spread to Jerusalem, Netanya, Tel Aviv, Afula and anywhere else,” he said. “This is an operational intelligence achievement, and this is an extraordinary cooperation between the IDF, the Shin Bet, the police.”

He added that these types of operations conducted by Israel’s security forces allow for “security for the State of Israel in the Judea and Samaria area — and not just there,” noting the cell’s plans to commit attacks across Israel.

The IDF Chief of Staff also commended the soldiers and police who took part in the actions, saying that they performed their duties with great professionalism and courage. “From here, I send my best wishes to the wounded fighters from tonight’s encounter, we will continue to act at all times in every arena and sector, in order to ensure protection for the citizens of the State of Israel,” he said.