Rook stijgt op tijdens een Israëlische militaire inval in Jenin op maandag 3 juli 2023. (AP Foto/Majdi Mohammed)
Smoke rises during an Israeli military raid in Jenin on Monday, July 3, 2023. (AP Photo/Majdi Mohammed)

Nederlands + English

Minstens 4 terroristen gedood terwijl meer dan 1.000 Israëlische soldaten samenkomen in het Palestijns-Arabische terreurcentrum Jenin voor een grootscheepse operatie.

Door Pesach Benson, TPS

De Israëlische Strijdkrachten lanceerden in de vroege uren van maandagochtend een grote antiterreuroperatie in de door Palestijnen gecontroleerde stad Jenin, in Samaria.

De IDF bevestigde in een verklaring dat “veiligheidstroepen nu bezig zijn met een grootschalige inspanning om terreur tegen te gaan in heel Jenin,” en “terreurinfrastructuur” aanvallen.

“Als onderdeel van een poging om op grote schaal de vernietiging van de dreiging van terrorisme in Judea en Samaria tegen te gaan, vielen de veiligheidstroepen een hoofdkwartier aan dat het verenigde hoofdkwartier is van de facties in het vluchtelingenkamp in Jenin en de operatives van het ‘Jenin Bataljon,'” zei de verklaring.

Israël lanceerde meerdere luchtaanvallen op de infrastructuur van de terroristen.

Aanvankelijk meldden Palestijnse media dat het gezamenlijke hoofdkwartier in het door de VN bestuurde vluchtelingenkamp getroffen was door drones vanuit de lucht. Volgens die berichten werden er ook vier terroristen gedood.

De IDF onthulde maandagochtend dat het bulldozers heeft ingezet die speciaal zijn uitgerust met bepantsering om de straten vrij te maken van geïmproviseerde explosieven, zodat de infanterie kan opereren in Jenin.

Meerdere IED’s werden tot ontploffing gebracht tijdens de ontruimingsoperatie.

IDF-woordvoerder brigadegeneraal Daniel Hagari zei dat de operatie, waarbij elementen van een aantal verschillende infanteriebrigades en speciale eenheden betrokken zijn, bedoeld is om terroristische organisaties die daar gevestigd zijn te weerhouden van hun activiteiten en beloofde dat de infrastructuur voor het maken van wapens en bommen en gezochte terroristen het doelwit zullen zijn.

Hij impliceerde ook dat dit nog maar het begin is en zei dat de activiteit “deel uitmaakt van een reeks acties die we zullen blijven uitvoeren”.

Hagari legde uit dat maar liefst 50 terreuraanslagen die de afgelopen twee jaar werden uitgevoerd, gepland waren in Jenin.

De aanval in Jenin begon met een aanval op een terroristisch commandocentrum dat opzettelijk tussen UNRWA-faciliteiten was geplaatst, zoals een school en een centrum voor voedseldistributie.

Hagari voegde eraan toe dat de terroristen verrast waren door de aanvallen omdat ze zich niet realiseerden dat de IDF de locaties van hun uitvalsbases in Jenin hadden ontdekt.

Hagari zei niet hoe lang deze operatie zal duren, alleen dat er een aantal operaties zullen worden uitgevoerd in heel Noord-Samaria volgens twee criteria: verzamelde inlichtingen over de terroristische bases en operationele timing.

Israëliërs en Palestijnen verwachtten alom een grote antiterreuroperatie naarmate de Palestijnse terreur in Noord-Samaria toenam. Sinds begin 2023 zijn er 24 mensen gedood bij terreuraanslagen. De Palestijnse Autoriteit heeft weinig invloed in Noord-Samaria.

Midden juni werd een ongewoon grote bom die onder een weg was begraven en waarbij zeven soldaten gewond raakten, gevolgd door de lancering van de eerste raket vanuit Jenin. De IDF voerde een gerichte executie uit op drie terroristen in Samaria met een drone vanuit de lucht, een tactiek die in 20 jaar niet is vertoond in Judea en Samaria.

**************************************

ENGLISH

 

At least 4 terrorists killed as over 1,000 Israeli soldiers converge on Palestinian Arab terror center of Jenin for massive operation.

By Pesach Benson, TPS

The Israeli Defense Forces launched a major counter-terror operation in the Palestinian-controlled city of Jenin, in Samaria, in the early hours of Monday morning.

The IDF confirmed in a statement that “security forces are now engaged in a widescale effort to thwart terror throughout Jenin,” striking “terror infrastructure.”

“As part of an effort to widely thwart the removal of the threat of terrorism in Judea and Samaria, the security forces attacked a headquarters that is the unified headquarters of the factions in the refugee camp in Jenin and the operatives of the ‘Jenin Battalion,’” the statement said.

Israel reportedly launched multiple airstrikes on the terrorists’ infrastructure.

Initial Palestinian media reports said the joint headquarters inside the UN-administered refugee camp had been struck by aerial drones. Those reports also said four terrorists were killed.

The IDF revealed Monday morning that it has deployed bulldozers specially fitted with armor to clear the streets of improvised explosive devices, allowing infantry to operate in Jenin.

Multiple IEDs were detonated during the clearing operation.

IDF spokesman Brigadier General Daniel Hagari said the operation, which includes elements of a number of different infantry brigades as well as special forces, is intended to thwart the capabilities of terrorist organizations based there to continue with their activities and promised that infrastructure for making weapons and bombs as well as wanted terrorists will be targeted.

He also implied that this is only the beginning saying the activity is “part of a sequence of actions that we will continue to carry out.”

Hagari explained that as many as 50 terror attacks carried out in the past two years were planned in Jenin.

The assault in Jenin began with an attack on a terrorist command center that was deliberately placed among UNRWA facilities such as a school and a food distribution center.

Hagari added that the terrorists were surprised by the attacks because they did not realize that the IDF had discovered the locations of their bases of operations in Jenin.

Hagari did not say how long this operation will last, just that there will be a number of operations carried out in all of northern Samaria according to two criteria: intelligence gathered on the terrorist bases and operational timing.

A major counter-terror operation was widely anticipated by Israelis and Palestinians alike as Palestinian terror mounted in northern Samaria. Since the beginning of 2023, 24 people have been killed in terror attacks. The Palestinian Authority has little influence in northern Samaria.

In mid-June, an unusually large bomb buried beneath a road injuring seven soldiers was followed by the launch of the first rocket from Jenin., The IDF carried out a targeted assassination of three terrorists in Samaria with an aerial drone, a tactic not seen in Judea and Samaria in 20 years