Hadas Shamir zit voor het monument ter nagedachtenis aan haar man en zoon, die beiden tijdens hun diensttijd in de IDF zijn gesneuveld (YouTube)
Hadas Shamir sits in front of the memorial commemorating her husband and son, who both fell in combat while serving in the IDF (YouTube)

Nederlands + English

Monument voor Dovi en Eran Shamir diende als observatiepunt voor wandelaars in de Jezreel-vallei.

Door World Israel News

Een uniek gedenkteken ter nagedachtenis aan een vader en zoon die beiden sneuvelden in de strijd terwijl ze dienden in het IDF werd onlangs vernield en zwaar beschadigd, meldde Ynet dinsdag.

Majoor Dovi Shamir werd in 1977 gedood terwijl hij diende in de reservisteneenheid van de parachutisten. Hij liet een vrouw en drie kinderen achter.

Een van zijn zonen, kapitein Eran Shamir, werd 20 jaar later gedood tijdens de vuurgevecht van 1997 in Zuid-Libanon.

Shamir’s weduwe en dierbaren creëerden een gedenkteken ter ere van vader en zoon op de Gilboa Ridge in de Jezreel Valley, met uitzicht op het noordelijke Israël van Beit She’an.

Het gedenkteken, bestaande uit verschillende grote marmeren platen, diende ook als vogelhuisje voor lokale vogels en als uitkijkpunt voor wandelaars en toeristen.

Maar onlangs sloegen onbekende daders het monument in stukken, waardoor het niet meer te herkennen was.

“Ik was totaal geschokt en walgde toen ik hoorde over het verschrikkelijke vandalisme,” zei Hadas Shamir, de weduwe en rouwende moeder van Dovi en Eran Shamir, in een video die bedoeld is om geld in te zamelen voor het herstel van de site.

“Het deed me echt denken aan de dagen dat ze op mijn deur klopten” en haar informeerden over de dood van haar man, en later haar zoon, voegde ze eraan toe.

“In 2002 hebben we de volière ingehuldigd, nadat er verscheidene jaren hard aan was gewerkt. Ongeveer tweeënhalf jaar geleden besloten we het te restaureren, het te renoveren en een verklarende plaquette toe te voegen,” vertelde Hadas Shamir, de weduwe en rouwende moeder, aan Ynet.

“Onze kennissen kwamen er op een recente zaterdagochtend langs en zagen de verschrikkelijke verwoesting. Ik voelde hetzelfde gevoel als 45 jaar geleden. Het bloed in mijn lichaam werd koud. Weer kreeg ik te horen over een ramp, voor de derde keer.”

Shamir merkte op dat het vernielen van het monument waarschijnlijk van tevoren was gepland.

“Om de marmeren platen te vernietigen heb je zwaar gereedschap nodig,” zei ze. “Ze vernietigden ze allemaal…. gooiden de stukken marmer gewoon in verschillende richtingen.”

Ze zei dat zowel zijzelf als regelmatige bezoekers van de plek “zeer ontdaan” waren door de vernieling.

 

ENGLISH

Memorial to Dovi and Eran Shamir served an observation point for hikers in the Jezreel Valley.

By World Israel News

A unique memorial commemorating a father and son who both fell in combat while serving in the IDF was recently vandalized and severely damaged, Ynet reported on Tuesday.

Major Dovi Shamir was killed in 1977 while serving in the reserves unit of the paratroopers. He left behind a wife and three children.

One of his sons, Captain Eran Shamir, was killed 20 years later, in 1997’s Chariots of Fire clash in southern Lebanon.

Shamir’s widow and loved ones created a memorial honoring the father and son on the Gilboa Ridge in the Jezreel Valley, overlooking the northern Israel of Beit She’an.

Consisting of several large marble slabs, the memorial also served as a birdhouse for local birds and an observation point for hikers and sightseers.

But recently, unknown perpetrators smashed the memorial into several pieces, rendering it unrecognizable.

“I was totally shocked and disgusted after hearing about the horrible vandalism,” said Hadas Shamir, the widow and bereaved mother of Dovi and Eran Shamir, in a video aimed at raising funds to restore the site.

“It really reminded me of the days when they knocked on my door” and informed her about the deaths of her husband, and later her son, she added.

“In 2002, we inaugurated the aviary after several years of hard work on it. About two and a half years ago, we decided to restore it, renovated it and added an explanatory plaque,” Hadas Shamir, the widow and bereaved mother, told Ynet.

“Our acquaintances passed by there on a recent Saturday morning and saw the terrible destruction. I felt the same feeling as 45 years ago. The blood in my body ran cold. Again I was told about a disaster, for the third time.”

Shamir noted that the attack on the memorial was likely planned in advance.

“To destroy the marble slabs you need heavy tools,” she said. “They destroyed them all…. simply threw the pieces of marble in different directions.”

She said both she and regular visitors to the site were “very upset” by the destruction.