Hezbollah-terroristen voeren een trainingsoefening uit in het dorp Aaramta in het district Jezzine, Zuid-Libanon
Hezbollah terrorists carry out a training exercise in Aaramta village in the Jezzine District, southern Lebanon,
May 21, 2023. (AP/Hassan Ammar)

Nederlands + English

Minister van Defensie Yoav Gallant heeft vooraf verschillende acties goedgekeurd en het alarmniveau aan de noordgrens verhoogd; 163 openbare schuilplaatsen in noordelijke stad zijn verbeterd.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Minister van Defensie Yoav Gallant heeft onlangs verschillende opties voor IDF-actie tegen Hezbollah vooraf goedgekeurd en het alarmniveau langs de hele noordgrens verhoogd, meldde Walla.

“[Hezbollah-chef Hassan] Nasrallah overweegt al een tijdje of hij risico’s moet nemen aan de grens,” zei een hoge veiligheidsfunctionaris, “omdat hij de mate van operationele paraatheid van de IDF voor allerlei scenario’s verkeerd inschat.”

Nasrallah heeft onlangs in zijn beoordeling over de kwetsbaarheid van zijn vijand toespraken gehouden waarin hij beweerde dat Israël van binnenuit uit elkaar valt door de verdeeldheid in de natie over de hervorming van het gerechtelijk systeem, ook binnen de Israëlische strijdkrachten.

De stappen van Gallant komen in de nasleep van verschillende grensoverschrijdende provocaties door Hezbollah in de afgelopen weken. Deze omvatten het benaderen van het grenshek met explosieven, het willekeurig afvuren van een tankraket over de grens en vuurwerk naar de Israëlische troepen, en een kleine groep jonge mannen die de grensmuur beklommen om een bewakingscamera van de IDF te stelen.

Vorige week, terwijl ze zich aan hun eigen kant van de grens hielden, liep de elite-eenheid Radwan van de terreurgroep langs de lijn tegenover het Noord-Israëlische dorp Dovev, gekleed in militaire uniformen en met grote tassen, waarvan werd aangenomen dat ze wapens bevatten. Ze werden snel geïdentificeerd en een IDF-compagnie werd in allerijl naar de linie gebracht om de eenheid, die naar verluidt getraind is om Israël te infiltreren in geval van vijandelijkheden, burgers te gijzelen, soldaten te ontvoeren en zelfs Israëlische nederzettingen over te nemen, streng in de gaten te houden. Het incident leidde niet tot conflicten.

Afgezien van de mogelijkheid dat Hezbollah teveel rode lijnen overschrijdt zonder een voldoende afschrikwekkende reactie, waarover de noordelijke bewoners nu al klagen, kan de IDF binnenkort een kleine vooruitgeschoven post verwijderen die Hezbollah begin juni enkele tientallen meters op Israëlisch grondgebied vestigde.

De Iraanse terreurbeweging had twee tenten opgezet in een gebied dat het opeist voor Libanon, hoewel het internationaal erkend wordt als een deel van het soevereine Israël. Jeruzalem heeft tot nu toe de diplomatieke weg bewandeld om met deze schending om te gaan en heeft de VN gevraagd om de Libanese regering zover te krijgen dat ze gehoor geeft aan de eis om de tenten te verwijderen. Hezbollah heeft begin deze maand één ervan in alle stilte opgeruimd, maar de andere staat er nog steeds; officieel weigert Beiroet deze te verwijderen.

Hezbollah, dat deel uitmaakt van de Libanese regering, ziet dit gepraat in plaats van actie misschien ook wel als een teken van Israëlische zwakte.

Als onderdeel van een show van IDF paraatheid, hield het Shimshon Bataljon, dat patrouilleert in de sector waar Hezbollah het meest actief is geweest, slechts een paar dagen geleden een oefening om de operationele paraatheid en reactietijden te testen van de reguliere legertroepen die posities en buitenposten langs de grens bemannen in het geval van een inval in Israëlisch grondgebied.

Bovendien voerde de IDF eind mei en begin juni een grote, twee weken durende oefening uit in het land, waaraan zowel vaste soldaten als reservisten van het leger, de marine en de luchtmacht deelnamen. De oefening “Firm Hand” simuleerde een oorlog aan meerdere fronten, met speciale aandacht voor het noorden.

Met luchtsteun oefenden de 91ste Territoriale en 36ste Pantserdivisies “verdedigingsscenario’s in grote aantallen langs het Libanese front” en “uitgebreide offensieve scenario’s”, zei de IDF, in wat gezien zou kunnen worden als een expliciete waarschuwing aan Hezbollah.

Ondertussen voltooiden het Ministerie van Defensie en het Home Front Command de renovatie en upgrade van 163 openbare schuilplaatsen in de noordelijke stad Kiryat Shmona, kondigde het veiligheidskabinet zondag aan.

“Het upgraden van de schuilplaatsen maakt deel uit van het nationale project om de verdediging in de noordelijke nederzettingen te versterken…in de Engineering and Construction Division van het Ministerie van Defensie en het Home Front Command,” luidde de aankondiging.

 

*******************************************

ENGLISH

Defense Minister Yoav Gallant has pre-approved several courses of action and raised the alert level at the northern border; 163 public shelters in northern city upgraded.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Defense Minister Yoav Gallant recently pre-approved several options for IDF action against Hezbollah and raised the alert level along the entire northern border, Walla reported Sunday.

“[Hezbollah chief Hassan] Nasrallah has been weighing for a while whether to take chances at the border,” a senior security official said, “because he is incorrectly calculating the degree of operational preparedness of the IDF for all kinds of scenarios.”

Nasrallah recently made speeches claiming that Israel is disintegrating from within due to the split in the nation over judicial reform, including within Israel’s armed forces, in his assessment of his enemy’s weakness.

Gallant’s moves come in the wake of several cross-border provocations initiated by Hezbollah over the last several weeks. These include operatives approaching the border fence with explosives, firing a tank missile randomly over the border and fireworks at Israeli troops, and a small group of young men scaling the border wall to steal an IDF surveillance camera.

Last week, while keeping to its side of the border, the terror group’s elite Radwan force walked along the line opposite the northern Israeli Dovev village dressed in military uniforms and carrying large bags, which were assumed to be holding weapons. They were identified quickly, and an IDF company was hurriedly brought to keep a strict eye on the unit, which has reportedly been trained to infiltrate Israel in case of hostilities, to take civilians hostage, kidnap soldiers, and even take over Israeli settlements. No clashes resulted from the incident.

Aside from the possibility of Hezbollah crossing one too many red lines without a sufficiently deterrent response, which the northern residents are already complaining about, the IDF may soon remove a small outpost that Hezbollah established several dozen meters into Israeli territory in early June.

The Iranian terror proxy had set up two tents in an area it claims for Lebanon, although it is internationally recognized as part of sovereign Israel. Jerusalem has so far taken the diplomatic route in dealing with this incursion, asking the UN to get the Lebanese government to answer its demand to take down the tents. Hezbollah reportedly quietly evacuated one of them early this month, but the other is still there; officially, Beirut is refusing to remove it.

Hezbollah, which is part of the Lebanese government, may also see this talk instead of action as another sign of Israeli weakness.

As part of a show of IDF preparedness, the Shimshon Battalion, which patrols the sector in which Hezbollah has been most active, conducted a drill just a few days ago to test the operational readiness and response times of the regular army forces manning positions and outposts along the border in the event of an intrusion into Israeli territory.

In addition, although planned well before any of these incidents, the IDF, in late May and early June, conducted a major, two-week-long drill in the country, in which standing soldiers and reservists of the army, navy and air force all took part. The Firm Hand exercise simulated a multi-front war, with special attention paid to the north.

Working with air support, the 91st Territorial and 36th Armored Divisions practiced “defense scenarios in large numbers along the Lebanese front” and “wide-ranging offensive scenarios,” the IDF said, in what could be seen as an explicit warning to Hezbollah.

Meanwhile, the Ministry of Defense and the Home Front Command completed the renovation and upgrade of 163 public shelters in the northern city of Kiryat Shmona, the security cabinet announced on Sunday.

“The upgrading of the shelters is part of the national project to strengthen the defense in the northern settlements…in the Engineering and Construction Division of the Ministry of Defense and the Home Front Command,” the announcement read.