Palestijnen vieren feest op straat nadat Palestijnse partijen en Israël overeenstemming hebben bereikt over een staakt-het-vuren, in Gaza, 13 mei 2023. (Foto: Atia Mohammed/Flash90)
Palestinians celebrate on the street after Palestinian factions and Israel agreed on a ceasefire, in Gaza, May 13, 2023. (Photo: Atia Mohammed/Flash90)

Nederlands + English

Ondanks een aanval van raketten kort nadat het staakt-het-vuren om 22.00 uur zou ingaan, lijkt het staakt-het-vuren vanaf zondagochtend stand te houden.

Door Allisrael News

Het door Egypte overeengekomen staakt-het-vuren maakte een einde aan vijf dagen van intens conflict tussen Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), dat uitbrak nadat Israël dinsdagavond een gerichte aanval had uitgevoerd waarbij drie PIJ-leiders werden gedood.

Hoewel de IDF de totale cijfers sinds het begin van Operatie Shield en Arrow niet heeft vrijgegeven, bleek uit de eerder vrijgegeven cijfers dat sinds dinsdagavond ten minste 1.234 projectielen vanuit Gaza werden afgevuurd. Daarvan staken er 976 de grens met Israël over, terwijl er 221 terugvielen naar Gaza. Ten minste vier Gazanen werden gedood door vallende raketten.

De IDF zei ook dat haar luchtverdedigingssystemen – zowel Iron Dome als David’s Sling – 373 van de raketten onderschept hebben, een onderscheppingspercentage van 91% voor projectielen die op bevolkte gebieden afkwamen.

Israëls Iron Dome antiraketsysteem onderschept raketten die vanuit de Gazastrook worden gelanceerd, gezien vanuit Sderot, Israël, 13 mei 2023. (Foto: REUTERS/Ammar Awad)

De aanval van Israël op de PIJ-commandanten volgde nadat de terreur de week ervoor meer dan 100 raketten op Israël had gelanceerd.

Gisteravond gaf het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een verklaring vrij waarin hij de Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi bedankte en uiting gaf aan de dankbaarheid van Israël voor de “intensieve inspanningen van Egypte om een staakt-het-vuren te bewerkstelligen.”

De directeur van de Israëlische Nationale Veiligheidsraad (NSC), Tzachi Hanegbi, zei dat Israëls aanvaarding van het staakt-het-vuren betekent dat “rust met rust zal worden beantwoord,” maar voegde eraan toe dat Israël, als het wordt aangevallen, “alles zal doen wat nodig is om zich te verdedigen.”

Op zaterdagavond, ongeveer 10 minuten nadat het staakt-het-vuren van kracht zou worden, werden verschillende raketten vanuit Gaza richting Israël gelanceerd. De Israel Defense Forces reageerden met luchtaanvallen, waarbij twee verborgen raketlanceerinstallaties werden geraakt.

Ongeveer een uur later werden nog twee raketten naar Israël gelanceerd en de Israëlische luchtmacht reageerde opnieuw door doelen aan te vallen die met de lanceringen te maken hadden.

Sindsdien zijn er geen raketten meer naar Israël gelanceerd.

Eerder vanochtend kondigde het IDF Home Front Command een geleidelijke versoepeling aan van de beperkingen in het zuiden van Israël. Werkplaatsen met schuilkelders mochten open, en scholen voor speciaal onderwijs die lessen konden geven in schuilkelders mochten hun activiteiten hervatten.

PIJ-leiders zeiden dat Israël ermee instemde om als onderdeel van het staakt-het-vuren te stoppen met het gericht doden van haar leiders, maar zowel Israël als Egypte ontkenden die bewering.

Een Egyptische functionaris zei dat Israël “alleen bereid is het vuren te staken als de andere partij dat ook doet. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden.”

Palestijnse en Arabische media publiceerden een tekst van Egypte over de aankondiging van het staakt-het-vuren, waarin werd gesproken over een einde aan het aanvallen van burgers en het slopen van huizen als onderdeel van de overeenkomst.

Egypte fungeert traditioneel als onderhandelaar tussen Israël en Palestijnse terreurgroepen, omdat groepen als Hamas en PIJ de staat Israël niet officieel erkennen.

Tijdens de vijf dagen van raketbeschietingen werden twee mensen gedood in Israël en werden ten minste 69 mensen behandeld voor verwondingen in verband met de raketaanvallen. Een van de doden in Israël was een arbeider uit Gaza, Abdullah Abu Jaba, een 35-jarige vader van zes kinderen.

De eerste dode was een Israëlische vrouw, de 80-jarige Inga Avramyan, gedood toen ze probeerde haar gehandicapte man naar een schuilplaats te brengen. De IDF zei dat een storing in het Iron Dome systeem de raket doorliet.

Het exacte aantal Gazanen dat door vallende raketten is gedood, is moeilijk te vermelden, omdat het ministerie van Volksgezondheid van Hamas hun dood gewoonlijk toeschrijft aan Israëlische “aanvallen”.

 

 

**********************************

ENGLISH

Despite a volley of rockets shortly after the 10 p.m. ceasefire was due to start, the ceasefire appears to be holding as of Sunday morning.

B y: Allisrael News

The Egyptian-negotiated ceasefire ended five days of intense conflict between Israel and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) that erupted after Israel carried out a targeted strike on Tuesday night, killing three PIJ leaders.

While the IDF has not released the total figures since the start of Operation Shield and Arrow, the previously released figures showed that at least 1,234 projectiles were launched from Gaza since Tuesday night. Of those, 976 crossed the border into Israel, while 221 fell back into Gaza. At least four Gazans were killed by falling rockets.

The IDF also said that its air defense systems – both Iron Dome and David’s Sling – intercepted 373 of the rockets, a 91% interception rate for projectiles heading toward populated areas.

Israel’s Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip, as seen from Sderot, Israel, May 13, 2023. (Photo: REUTERS/Ammar Awad)

Israel’s strike on the PIJ commanders came after the terror launched over 100 rockets at Israel the previous week.

Last night, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office released a statement thanking Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi and expressing Israel’s gratitude for Egypt’s “intensive efforts to secure a ceasefire.”

Israeli National Security Council (NSC) DirectorTzachi Hanegbi said Israel’s acceptance of the ceasefire meant that “quiet will be met with quiet,” but added that, if attacked, Israel would “do everything that it needs to in order to defend itself.”

On Saturday night, about 10 minutes after the ceasefire was to take effect, several rockets were launched from Gaza towards Israel. The Israel Defense Forces responded with airstrikes, hitting two concealed rocket launchers.

About one hour later, two more rockets were launched towards Israel and the Israel Air Force again responded by striking targets associated with the launches.

Since that time, no rockets have been launched towards Israel.

Earlier this morning, the IDF Home Front Command announced a gradual relaxation of restrictions in Israel’s south. Workplaces with shelters were allowed to open, and special education schools which could hold classes within shelters were allowed to resume activities.

PIJ leaders said Israel agreed to stop targeted killings of its leaders as part of the ceasefire, however both Israel and Egypt denied that claim.

An Egyptian official said that Israel was “only willing to cease firing if the other side does too. No strings attached.”

Palestinian and Arab media published a text from Egypt about the ceasefire announcement, which spoke of an end to targeting civilians and demolishing homes as part of the agreement.

Egypt has traditionally served as a negotiator between Israel and Palestinian terror groups, as groups like Hamas and PIJ do not officially recognize the State of Israel.

During the five days of rocket barrage, two people were killed in Israel and at least 69 were treated for injuries related to the rocket attacks. One of those killed in Israel was a worker from Gaza, Abdullah Abu Jaba, a 35-year-old father of six.

The first death was an Israeli woman, 80-year-old Inga Avramyan, killed while trying to get her disabled husband to a shelter. The IDF said that a malfunction with the Iron Dome system allowed the rocket to pass through.

The exact number of Gazans killed by falling rockets is difficult to report, as Hamas’ Health Ministry usually attributes their deaths to Israeli “strikes.