IDF soldiers prepare for urban warfare training on an early foggy morning, July 13, 2016. (Flash90/Hadas Parush)

Nederlands + English

Ongeveer 70 procent van de illegale wapens in Israël zijn gestolen van militaire bases en politiebureaus.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De IDF kondigde maandag een betekenisvolle update aan van haar open vuur beleid, en zei in een verklaring dat troepen nu met scherp mogen schieten tegen vermoedelijke dieven op militaire bases, evenals tegen wapen- en drugssmokkelaars aan de Egyptische grens.

Het van dichtbij neerschieten van scherpschutter Bar Shmueli in augustus 2021 deed vragen rijzen over het open vuur beleid van de IDF, dat volgens critici de handen van soldaten bindt in situaties van leven of dood. Een militaire commissie die de aanloop naar het doden van Shmueli onderzocht, stelde het nieuwe beleid voor, waarmee IDF stafchef Aviv Kochavi instemde.

“De gevechtsregels worden gecoördineerd met een actuele beoordeling van de situatie en de operationele uitdagingen,” luidde een IDF-verklaring.

“In de afgelopen weken heeft de IDF gewerkt aan de implementatie van de veranderingen, om de noodzakelijke wijzigingen op te nemen in relevante trainingsprogramma’s, zodat soldaten voortaan op hun bases zullen worden gebrieft met up-to-date orders in overeenstemming met hun operationele regio.”

Inbraken op IDF-bases zijn niet ongewoon. Hebreeuws talige media berichten dat ongeveer 70 procent van de illegale wapens in Israël werden gestolen van militaire bases en politiebureaus.

Een gênant incident in januari 2021, waarbij een dief er vandoor ging met 90.000 kogels, zette het al lang bestaande probleem in de schijnwerpers.

Het leger heeft het voorkomen van wapendiefstal tot nu toe niet als een prioriteit beschouwd, zei oud-brigadier-generaal Asher Ben Lulu.

“Er zijn niet genoeg soldaten die professioneel zijn opgeleid om militaire bases te bewaken. Op dit moment bewaakt niet de slimste soldaat de poorten,” vertelde Ben Lulu, die ooit aan het hoofd stond van het noordelijk commando van de IDF, aan de Jerusalem Post.

“De IDF moet begrijpen dat dit een toegewijd beroep is, dat de bescherming van bases zijn eigen lichaam moet hebben,” zei hij, benadrukkend dat “de IDF zichzelf beter moet beschermen en meer moet investeren in zijn veiligheid.”

In juni 2021 begon de IDF tanks op te slaan op een basis in de zuidelijke Negev-woestijn van Israël zonder noodzakelijke uitrusting, zoals geweren en munitie, uit angst voor diefstal.

“De laatste weken begonnen ze meer geavanceerde tanks binnen te brengen en de beslissing werd gewoon genomen dat elke nieuwe tank binnen zou komen zonder praktisch enige uitrusting,” vertelde een soldaat aan Channel 20 News.

“In de praktijk zullen ze alleen gewone granaten en mortiergranaten bevatten, omdat de Bedoeïenen die eenvoudigweg niet stelen. Dit betekent dat als het bataljon een noodoproep krijgt, in plaats van onmiddellijk gevechtsklaar te zijn, er een zeer aanzienlijke vertraging zal zijn.”

De NGO Im Tirtzu prees het besluit om soldaten toe te staan op dieven te schieten, maar zei dat de IDF zijn beleid verder moet versoepelen.

De groep zei dat het “verwelkomt [dat] IDF-soldaten eindelijk in staat zullen zijn om de diefstal van wapens van bases te stoppen; er is echter nog een lange weg te gaan om de afschrikking te herstellen.”

“Zolang onze soldaten aan de grens met Gaza worden achtergelaten met [te strikte] open vuur beleid ..zijn hun levens nog steeds in gevaar,” vervolgde de verklaring.

“We zullen druk blijven uitoefenen en een beroep doen op het militaire en politieke echelon om IDF-soldaten middelen te geven om zichzelf te verdedigen

ENGLISH

Some 70 percent of the illegal weapons in Israel were stolen from military bases and police stations.

By Lauren Marcus, World Israel News

The IDF announced a meaningful update to its rules of engagement on Monday, saying in a statement that troops are now permitted to use live fire against suspected thieves on military bases, as well as towards weapons and drug smugglers on the Egyptian border.

The point-blank shooting of sniper Bar Shmueli in August 2021 raised questions around the IDF’s open fire policies, which critics say tie soldiers’ hands in life-or-death situations. A military committee which investigated the lead-up to Shmueli’s killing suggested the new policy, which IDF Chief of Staff Aviv Kochavi accepted.

“Rules of engagement are coordinated with an up-to-date assessment of the situation and operational challenges,” read an IDF statement.

“In recent weeks, the IDF has been working to implement the changes, to include the necessary changes into relevant training programs, so that soldiers will be briefed on their bases from now on with up-to-date orders in accordance with their operational region.”

Break-ins at IDF bases are not uncommon. Hebrew language media reports indicate that some 70 percent of the illegal weapons in Israel were stolen from military bases and police stations.

An embarrassing incident in January 2021, in which a thief made off with 90,000 bullets, shone a spotlight on the longstanding issue.

The military has not considered preventing weapons theft a priority until now, said former Brigadier General Asher Ben Lulu.

“There’s not enough soldiers who are professionally trained to guard military bases. Right now, not the smartest soldier is guarding the gates,” Ben Lulu, who once headed the IDF’s northern command, told the Jerusalem Post.

“The IDF has to understand that this is a dedicated profession, that the protection of bases needs to have its own body,” he said, emphasizing that “the IDF has to protect itself better and invest more in its security.”

In June 2021, the IDF began storing tanks at a base in Israel’s southern Negev desert without necessary equipment, such as guns and ammunition, for fear of theft.

“Over the last weeks they started bringing in more advanced tanks and the decision was simply made that each new tank would come in without practically any equipment,” a soldier told Channel 20 News.

“In practice, they’ll contain only regular shells and mortar shells, because the Bedouin simply don’t steal them. This means that if the battalion gets an emergency call-up, instead of being immediately battle-ready, there will be a very significant delay.”

The Im Tirtzu NGO praised the decision to allow soldiers to fire upon thieves, but said that the IDF needs to further loosen its policies.

The group said it “welcomes [that] IDF soldiers will finally be able to stop the theft of weapons from bases; however, there is still a long way to go to restore deterrence.”

“As long as our soldiers are abandoned on the Gaza border with [too strict] live fire regulations…their lives are still in danger,” the statement continued.

“We will continue to pressure and call upon the military and political echelon to give IDF soldiers tools to defend themselves.”