Vrijwilligers van het Special In Uniform-programma vieren feest na het voltooien van hun “Barettenmars” aan het begin van hun vrijwilligerswerk bij de Israel Defense Forces.
Volunteers from the Special In Uniform program celebrate after completing their “Beret March” at the beginning of their voluntary service in the Israel Defense Forces. Photo by Dani Rife/Special In Uniform.

Nederlands + English

Bijna 1.000 Special In Uniform-soldaten uit gemeenschappen in heel Israël dienen in 45 bases in alle takken van de IDF.

Door: JNS

Elf jonge mannen en vrouwen met verschillende handicaps namen onlangs deel aan een onvergetelijke “Barettenmars” van de Israel Defense Forces, waarmee ze hun introductie als volwaardige soldaten markeerden.

Deze nieuwe soldaten, allemaal van Ashkelon’s Moriah School, zijn trotse leden van Special in Uniform, een revolutionair project van de IDF in samenwerking met het Jewish National Fund-USA. Het programma integreert jonge mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps, zoals het syndroom van Down, hersenverlamming en autisme, in het Israëlische leger.

Tijdens hun dienst krijgen ze training en vaardigheden die hen in staat stellen om op lange termijn te integreren in de Israëlische samenleving en de beroepsbevolking.

Voor de meeste soldaten eindigt de basistraining in de IDF met een “Barettenmars” van 30 km (18,6 mijl), gevolgd door een officiële ceremonie waarin de soldaten hun baretten ontvangen.

Voor de Speciaal In Uniform-soldaten betekende het een mars van 1 kilometer naar de Zikim-legerbasis bij Ashkelon. Daarna ontvingen ze de oranje baretten van het Home Front Command van de IDF.

“Vrijwilligerswerk bij de IDF heeft mijn leven en dat van mijn vrienden veranderd”, zegt de 19-jarige Snir Jamil, die al bijna drie jaar vrijwilligerswerk doet. “Ieder van ons is een krijger, die een manier heeft gevonden om zijn vaardigheden en talenten bij te dragen aan ons land. We hebben geleerd dat als we geven, we terugkrijgen. De IDF geeft ons allemaal de kans om ons uiterste best te doen en alles te geven. Ze hebben me geleerd om in mezelf te geloven.”

Familie, vrienden en medesoldaten van het Home Front Command sloten zich aan bij de mars.

Bijna 1.000 Speciaal In Uniform-soldaten uit gemeenschappen in heel Israël dienen in 45 bases in alle takken van de IDF.

Luitenant-kolonel. (res.) Kobi Malcha, een van de directeuren van Speciaal In Uniform, legde aan de Tazpit Press Service uit dat het programma meer lijkt op ‘les krijgen buiten schooltijd’.

“Op school leren ze wat ze kunnen leren. Maar het echte leven speelt zich buiten de school af. Ze ontmoeten gewone soldaten. Ze ontmoeten hun commandanten en ze doen dingen waardoor ze zich net als iedereen voelen. De magie is wanneer ze hun uniform krijgen zoals iedereen. Je ziet ze meteen groeien”, aldus Malcha

Israëlisch speciaal onderwijs gaat door tot de leeftijd van 21 jaar, dus tussen de 17 en 21 jaar worden ze een of twee keer per week met de bus van hun school naar de legerbasis gebracht. “Ze groeten de vlag, ontbijten en beginnen aan het werk”, zei Malcha.

Taken kunnen bestaan ​​uit het helpen bij militaire logistiek, het verzamelen en invoeren van gegevens op computers of ander kantoorwerk. “Ze doen wat ze kunnen,” zei Malcha. Tijdens het proces leren ze de waarde van teamwerk, maar ook hoe ze problemen kunnen oplossen en andere vaardigheden oefenen.

Na het beëindigen van de school hebben deelnemers de mogelijkheid om meer formeel te worden gerekruteerd in het leger, inclusief loon en andere voordelen, ook al zijn ze technisch vrijgesteld van dienstplicht. Dus tegen de tijd dat de deelnemers van Speciaal In Uniform hun uniform voor de laatste keer uitdoen, zullen ze langer in het militaire leven zijn dan veel Israëli’s. Israël kent een algemene dienstplicht met een minimale dienstplicht van twee jaar en acht maanden.

Of ze nu bij het leger blijven of niet, Speciaal In Uniform helpt haar afgestudeerden ook aan werk.

Op het programma staan ​​bedoeïenen, druzen en Arabieren.

Snir Jamils ​​vader, Itamar, zei: “Snir maakt al bijna drie jaar deel uit van Speciaal in Uniform en we zijn allemaal zo trots op hem. Deze organisatie biedt kinderen als Snir de kans om zich niet alleen een gelijke te voelen, maar ook echt een gelijke te zijn. Ze nodigen elk individu uit, ongeacht bekwaamheid of handicap, om zijn of haar potentieel te maximaliseren en alles te geven wat hij kan om onze natie ten goede te komen.”

 

********************************************

ENGLISH

Close to 1,000 Special In Uniform soldiers from communities across Israel are serving in 45 bases in all branches of the IDF.

Door JNS

Eleven young men and women with various disabilities recently joined an unforgettable Israel Defense Forces “Beret March,” marking their induction as full-fledged soldiers.

These new soldiers, all from Ashkelon’s Moriah School, are proud members of Special in Uniform, a revolutionary project of the IDF in conjunction with the Jewish National Fund-USA. The program incorporates young people with physical and mental disabilities such as Down Syndrome, cerebral palsy and autism, into Israel’s military.

During their service, they receive training and skills that empower them to integrate long-term into Israeli society and the workforce.

For most soldiers, basic training in the IDF culminates with a “Beret March” of 30 km (18.6 miles) followed by an official ceremony in which the soldiers receive their berets.

For the Special In Uniform soldiers, it meant a 1 kilometer (0.6 mile) march to the Zikim army base near Ashkelon. Afterwards, they received the orange berets of the IDF’s Home Front Command.

“Volunteering with the IDF has changed my life, and the life of my friends,” said 19-year-old Snir Jamil, who has already been volunteering for close to three years. “Each and every one of us is a warrior, who found a way to contribute his skills and talents to our country. We learned that when we give, we get back. The IDF gives us all a chance to be our very best and give our all. They taught me to believe in myself.”

Family, friends, and fellow soldiers from the Home Front Command joined in the march.

Close to 1,000 Special In Uniform soldiers from communities across Israel are serving in 45 bases in all branches of the IDF.

Lt.-Col. (res.) Kobi Malcha, one of Special In Uniform’s directors, explained to the Tazpit Press Service that the program is more like “a class outside of school.”

“In school, they learn what they can learn. But real life is outside the school. They meet regular soldiers. They meet their commanders, and they are doing things that make them feel like everybody else. The magic is when they get their uniforms like everybody else. You see them grow up immediately,” said Malcha.

Israeli special-needs schooling continues to the age of 21, so between the ages of 17-21, they are taken by bus from their school to the army base once or twice a week. “They salute the flag, eat breakfast and begin work,” said Malcha.

Tasks might include helping in military logistics, gathering and entering data on computers, or other office work. “They do what they can,” said Malcha. In the process, they learn the value of teamwork, as well as how to solve problems and other skills.

After finishing school, participants have the opportunity to be more formally recruited into the army, which includes pay and other benefits, even though they are technically excused from conscription. So by the time Special In Uniform’s participants take off their uniforms for the last time, they will have been in military life longer than many Israelis. Israel has universal conscription with a minimum service of two years and eight months.

Whether they continue with the army or not, Special In Uniform also helps its graduates find work.

The program includes Bedouin, Druze and Arabs.

Snir Jamil’s father, Itamar, said, “Snir has been part of Special in Uniform for close to three years, and we are all so proud of him. This organization offers kids like Snir the chance not just to feel like an equal, but to really be an equal. They invite every individual, regardless of ability or disability, to maximize his or her potential and give whatever he can to benefit our nation.”