Staf Sgt. Natan Fitoussi is genoemd als de IDF-soldaat die op tragische wijze gedood werd door
‘Eigen Vuur’ in de buurt van Tulkarem op 15 aug. 2022
Staff Sgt. Natan Fitoussi has been named as the IDF soldier tragically killed by
friendly fire near Tulkarem on Aug. 15, 2022

Nederlands + English

Uit het eerste onderzoek naar de tragedie blijkt dat de soldaat tweemaal werd neergeschoten door een van zijn teamleden, die hem niet herkende toen hij terugkeerde naar de wachtpost. Interim-premier Yair Lapid noemt incident “hartverscheurend”.

Een IDF-gevechtssoldaat die maandagavond werd gedood bij een ‘Eigen Vuurincident’ in de buurt van Tulkarem in Samaria, is geïdentificeerd als Staff Sgt. Natan Fitoussi, 20, een soldaat in de Kfir Brigade, heeft de IDF bevestigd.

Een eerste onderzoek naar de gebeurtenissen die leidden tot Fitoussi’s dood geeft aan dat hij een buitenpost had verlaten, die hij bemande met een van zijn teamleden, blijkbaar om te bidden. Toen hij terugkeerde, herkende zijn kameraad hem niet en vuurde twee schoten. Een raakte Fitoussi in het been, en het tweede, fatale, schot trof zijn borst.

Vertaling Tweet:
Staf Sgt. Natan Fitoussi, 20, werd gisteravond tragisch gedood door IDF-vuur in de buurt van de veiligheidsbarrière
in Judea en Samaria. Wij betuigen onze innige deelneming aan zijn familie en zullen hen blijven steunen.

Fitoussi werd in kritieke toestand overgebracht naar het Meir Ziekenhuis in Kfar Saba, waar hij door medisch personeel overleden werd verklaard.


Een ambulance arriveert op de plaats van het ‘eigen vuur’ incident op 15 aug. 2022

GOC Central Command Maj. Gen. Yehuda Fuchs en commandant van de Judea Samaria Divisie Brig. Gen. Avi Bluth bezochten de plaats van het incident nadat de meldingen binnenkwamen en brachten de nacht door met het onderzoeken van het incident. De stafchef van de IDF, Lt. Gen. Aviv Kochavi, zou dinsdagmorgen arriveren voor een debriefing.

In een interview met Legerradio op dinsdag zei IDF-woordvoerder Brig. Gen. Ran Kochav dat Fitoussi had aangekondigd dat hij zijn post zou verlaten, en dat de schutter het protocol voor de arrestatie van een verdachte had gevolgd, maar zijn medesoldaat verkeerd had geïdentificeerd.

In een afzonderlijk interview aan Kan Reshet B Radio, onderstreepte Kochav dat het protocol voor de arrestatie van verdachten “zeer duidelijk was – en volgens het onderzoek was uitgevoerd.”

“De soldaat die geschoten heeft, heeft vannacht deelgenomen aan het onderzoek door de divisiecommandant en het hoofd van het commando, en hij is in orde. We zullen … proberen te begrijpen wat hij dacht, en waarom de fout is gemaakt,” zei Kochav.

Op de vraag of het incident zou kunnen dienen als een trigger voor nieuwe regelgeving over wanneer het vuur te openen, zei Kochav dat de soldaten in kwestie ervaren waren en bekend met de richtlijnen voor het afvuren van hun wapens.

“Dit zijn ervaren soldaten die de richtlijnen kennen en de operationele missie kennen. We zullen proberen te begrijpen waarom de communicatie tussen hen mislukte. De instructies voor het ‘open vuren’ zijn up-to-date, duidelijk en goed,” zei Kochav.

Interim-premier Yair Lapid stuurde dinsdagochtend een tweet waarin hij zei: “De dood van Kfir Brigade soldaat Staff Sgt. Natan Fitoussi, die afgelopen nacht werd gedood in de buurt van Tulkarem, is hartverscheurend. In naam van de regering en de burgers van Israël betuig ik mijn medeleven aan zijn familie en vrienden. Moge zijn nagedachtenis een zegen zijn.”

 

ENGLISH

Initial probe into tragedy indicates that the soldier was shot twice by one of his team members, who failed to recognize him when he returned to the post. Interim PM Yair Lapid calls incident “heartbreaking.”

An IDF combat soldier killed Monday night in a friendly fire incident near Tulkarem in Samaria has been named as Staff Sgt. Natan Fitoussi, 20, a soldier in the Kfir Brigade, the IDF has confirmed.

An initial probe into the events that led to Fitoussi’s death indicates that he had left an outpost he was manning with one of his team members, apparently to pray, and when he returned, his comrade failed to recognize him and fired two shots. One hit Fitoussi in the leg, and the second, fatal, shot struck his chest.

Fitoussi was evacuated to Meir Hospital in Kfar Saba in critical condition, where medical staff declared him dead.


An ambulance arrives at the scene of the friendly fire incident on Aug. 15, 2022

GOC Central Command Maj. Gen. Yehuda Fuchs and Commander of the Judea Samaria Division Brig. Gen. Avi Bluth visited the scene of the incident after reports came in and spent the night investigating the incident. IDF Chief of Staff Lt. Gen. Aviv Kochavi was due to arrive on Tuesday morning for a debriefing.

Speaking to Army Radio on Tuesday, IDF Spokesperson Brig. Gen. Ran Kochav said that Fitoussi had announced he was stepping away from the post, and the shooter had followed protocol for arresting a suspect, but had misidentified his fellow soldier.

In a separate interview to Kan Reshet B Radio, Kochav underscored that the protocol for arresting suspects was “very clear – and according to the probe had been carried out.”

“The soldier who fired took part in the probe by the division commander and command head overnight, and he is all right. We will … try to understand what he was thinking, and why the mistake occurred,” Kochav said.

When asked if the incident might serve as a trigger to new regulations about when to open fire, Kochav said that the soldiers in question were experienced and familiar with the directives for firing their weapons.

“These are experienced soldiers who know the directives and know the operational mission. We’ll try to understand why the communications between them failed. The open-fire instructions are up-to-date, clear, and good,” Kochav said.

Interim Prime Minister Yair Lapid sent out a tweet on Tuesday morning saying “The death of Kfir Brigade soldier Staff Sgt. Natan Fitoussi, who was killed last night near Tulkarem, is heartbreaking. In the name of the government and the citizens of Israel, I send condolences to his family and friends. May his memory be a blessing.”