(Kobi Richter/TPS)

Nederlands + English

Israëlische functionaris bevestigt voor het eerst dat Iran heeft geprobeerd Israëlische burgers te vergiftigen door het chloorgehalte in de watervoorziening te verhogen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een Israëlische veiligheidsfunctionaris heeft voor het eerst publiekelijk bevestigd dat Israël met succes een Iraanse cyberaanval op de watervoorziening heeft verijdeld, hoewel hackers van de Islamitische Republiek er bijna in slaagden om honderden burgers ziek te maken, afgelopen woensdag.

Het plaatsvervangend hoofd van IDF cyber Unit 8200, alleen aangeduid als Kolonel U, zei op een cyberveiligheidsconferentie dat een “tegenstander [Iran] waterfaciliteiten in Israël aanviel. We zagen dat deze aanvaller het water probeerde te vergiftigen in een poging om mensenlevens te eisen. We hebben die dreiging ver van tevoren beperkt.

“Een andere tegenstander viel Israël aan, en we ontdekten ook dat ze probeerden ook Amerikaanse energiecentrales aan te vallen,” zei hij. “Dit was de eerste aanwijzing voor deze aanval. Het maakte het mogelijk deze dreiging te voorkomen door nauwe samenwerking met onze geweldige Amerikaanse partners.”

Volgens een rapport van de Financial Times heeft de aanval van april 2020 gediend als een belangrijke wake-up call voor Israël dat zijn civiele infrastructuur niet buiten schot blijft in de voortdurende schimmenoorlog tussen Jeruzalem en Teheran.

De aanval “was geraffineerder dan men [Israël] aanvankelijk dacht,” vertelde de ambtenaar aan de Times. “Het was bijna [succesvol], en het is niet volledig duidelijk waarom het niet lukte.”

Iraanse hackers hadden geprobeerd om de niveaus van aanvaardbaar chloor aanwezig in de Israëlische civiele watervoorziening te verhogen tot een gevaarlijk niveau. Als zij daarin waren geslaagd, had dit honderden Israëli’s kunnen vergiftigen of zelfs doden.

Een andere mogelijkheid is dat de hoge chloorconcentraties in het water hebben geleid tot een automatische uitschakeling van het systeem, waardoor duizenden Israëli’s tijdens de verzengende zomerhitte mogelijk zonder water zouden komen te zitten.

Een Iraanse ambtenaar ontkende het rapport in een verklaring aan de Times, waarin hij zei dat “Iran het zich politiek gezien niet kan veroorloven om te proberen Israëlische burgers te vergiftigen,” eraan toevoegend dat een dergelijke stap zou worden beantwoord met ernstige vergeldingsmaatregelen van Israël.

“Als Iran [probeerde de watervoorziening aan te vallen], waar is dan de gepaste reactie van de Israëliërs?” vroeg hij.

 

ENGLISH

Israeli official confirms for the first time that Iran attempted to poison Israel civilians by raising chlorine levels in water supply.

By Lauren Marcus, World Israel News

An Israeli security official publicly confirmed for the first time that Israel successfully thwarted an Iranian cyber attack on its water supply, though hackers from the Islamic Republic nearly succeeded in sickening hundreds of civilians, last Wednesday.

The deputy chief of IDF cyber Unit 8200, identified only as Colonel U, said a cyber security conference that an “adversary [Iran] attacked water facilities in Israel. We saw this attacker attempting to poison the water in an attempt to claim human lives. We mitigated that threat far in advance.

“Another adversary attacked Israel, and we also found that they were attempting to target U.S. power plants as well,” he said. “This was the first indication of this attack. It enabled preventing this threat through tight collaboration with our amazing American partners.”

According to a Financial Times report, the April 2020 attack has served as a major wake-up call for Israel that its civilian infrastructure is not off-limits in the ongoing shadow war between Jerusalem and Tehran.

The attack “was more sophisticated than they [Israel] initially thought,” the official told the Times. “It was close to [being] successful, and it’s not fully clear why it didn’t succeed.”

Iranian hackers had attempted to raise the levels of acceptable chlorine present in Israeli civilian water supplies to a dangerous level. If they had managed to do so, this could have poisoned or even killed hundreds of Israelis.

Alternatively, the high chlorine levels in the water may have triggered an automatic shutdown of the system, meaning that thousands of Israelis could have potentially been left without water during the scorching summer heat.

An Iranian official flatly denied the report in a statement to the times, saying that “Iran cannot politically afford to try to poison Israeli civilians,” adding that such a move would be met with severe retaliation from Israel.

“If Iran did [try to attack water supplies], where is the Israelis’ appropriate response?” he asked.