Yair Maimon, Tekoa ingezetene die terrorist neerschoot en doodde. (Facebook/Screen grab)
Yair Maimon, Tekoa resident who shot and killed terrorist. (Facebook/Screen grab)

Nederlands + English

“Zelfs een gezette high-tech arbeider wordt iets anders als hij zich realiseert dat iemand zijn familie komt vermoorden,” zegt Yair Maimon, vader van zeven kinderen.

Door World Israel News

Yair Maimon, die een gewapende terrorist doodschoot, die infiltreerde in de Joodse gemeenschap van Tekoa in Gush Etzion, sprak met Hebreeuws talige media over het incident dat zondagavond plaatsvond.

Maimon, zittend op zijn voorterras en thee drinkend met zijn vrouw, sprak met Mako News over het normale begin van zijn nacht: “We hebben zeven kinderen, dus dit is onze rustige tijd,” zei hij.

Plotseling zagen ze een man die een veiligheidshek rond de buitenrand van Tekoa, op slechts enkele meters afstand van hun huis, probeerde te beklimmen.

“Er is veel adrenaline, en je hebt maar een seconde om te beslissen wat je moet doen,” zei hij. Zijn instinct was in werking getreden, en hij rende naar zijn M-16 en zei tegen zijn vrouw dat ze de lokale veiligheidspatrouille moest bellen.

“Zelfs een gezette high-tech werknemer,” zei hij, verwijzend naar zichzelf, “wordt plots heel anders als hij beseft dat iemand zijn familie komt vermoorden.”

Aanvankelijk eiste Maimon dat de man, die een mes vasthield, zou stoppen met het benaderen van zijn huis.

“De [terrorist] schreeuwde naar me terug ‘wee stil!’ met een dik Arabisch accent, en deed nog een stap naar me toe. Dus regelde ik een afspraakje voor hem met 70 maagden.”

In de islamitische traditie wordt gezegd dat een man die als martelaar sterft voor een islamitische zaak, in het paradijs wordt beloond met 72 maagden.

Hoewel Maimon toegaf dat hij verrast was door de infiltratie, gaf hij toe dat dit soort gebeurtenissen deel uitmaken van het dagelijks leven in Judea en Samaria.

“We leven hier in een vijandige omgeving, niet in Zwitserland,” zei hij. “Ik ben 13 jaar paraat geweest… Ik heb in militaire dienst gezeten.”

Maimon noemde de verplichte militaire dienst in Israël een belangrijke factor om de samenleving veilig te houden. Naast “leraren, high-tech werknemers en advocaten, zijn we ook militairen, en dat is in ons allemaal aanwezig,” zei hij.

Maimon’s 13-jarige dochter filmde een deel van het incident, ondanks dat haar vader haar herhaaldelijk vertelde om terug te gaan.

“OMG terroristen kwamen naast mijn huis en mijn vader schoot er een neer,” schreef ze als onderschrift bij de video, die ze op sociale media postte.

In de video is Maimon te zien die de dode terrorist nadert, die in zijn voortuin ligt, terwijl hij een M-16 geweer op zijn lichaam blijft richten.

“Sterf!” hoor je Maimons dochter op de achtergrond zeggen, voordat ze begint te gillen en in tranen uitbarst.

De drie handlangers van de terrorist zijn nog niet gearresteerd.

 

 

ENGLISH:

“Even a chubby high-tech worker becomes something else when he realizes someone is coming to murder his family,” says father-of-seven Yair Maimon.

By World Israel News

Yair Maimon, who shot and killed an armed terrorist who infiltrated into the Jewish community of Tekoa in Gush Etzion, spoke to Hebrew language media about the incident that occurred Sunday evening.

Maimon spoke to Mako News about the normal beginning to his night, sitting on his front patio and drinking tea with his wife. “We have seven kids, so this is our quiet time,” he said.

Suddenly, they spotted a man scaling a security fence around the perimeter of Tekoa, just meters away from their home.

“There’s a lot of adrenaline, and you only have a second to decide what to do,” he said. Instinct kicked in, and he ran to grab his M-16 and told his wife to call the local security patrol.

“Even a chubby high-tech worker,” he said, referring to himself, “becomes something else when he realizes that someone is coming to murder his family.”

Initially, Maimon demanded that the man, who was holding a knife, stop approaching his home.

“The [terrorist] shouted back at me ‘quiet!’ with a thick Arabic accent, and took another step towards me. So I arranged a date for him with 70 virgins.”

In Islamic tradition, a man who dies a martyr for an Islamic cause is said to be rewarded in paradise with 72 virgins.

While Maimon admitted he was surprised by the infiltration, he conceded that these types of events are part of the fabric of life in Judea and Samaria.

“We live here in a hostile environment, not in Switzerland,” he said. “I have been on standby for 13 years… I did military service.”

Maimon credited mandatory military service in Israel as a major factor for keeping society safe. Beyond “being teachers, high-tech workers, and lawyers, we are also military personnel, and that is present in all of us,” he said.

Maimon’s 13-year-old daughter filmed part of the incident, despite her father repeatedly telling her to move back.

“OMG terrorists came next to my house and my father shot one,” she wrote as the caption to the video, which she uploaded on social media.

In the video, Maimon can be seen approaching the dead terrorist, who is laying in his front yard, while continuing to aim an M-16 rifle at his body.

“Die!” Maimon’s daughter is heard saying in the background, before she begins to shriek and bursts into tears.

The terrorist’s three accomplices have not yet been apprehended.