Nederlands + English

Wie kent het spelletje niet? Je rijdt met je kinderen in de auto en zegt: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is blauw!” Vervolgens mogen de kinderen om beurten raden wat jij hebt gezien met de kleur blauw. Een leuk spel waarbij de tijd sneller voor ze lijkt te gaan en je zo voorspoedig je bestemming bereikt.

Door: Godskalender.nl

Zo’n zelfde vraag kun je vandaag ook aan elkaar stellen: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is vervulling van Bijbelse profetie!” Overal om ons heen zijn tekenen te zien, die duiden in welke tijd we leven. De enige vraag is, wil je ze zien? Wil je je ogen openen voor de waarheid die we in 1 Petrus 2:19 lezen?

“En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart”.

Wat volgt is een opsomming van tekenen die stuk voor stuk laten zien hoe laat het op de profetische klok is. Het is tijd om op die klok te kijken!

De wonderbaarlijke wederopstanding van Israël als natie

We beginnen met die wonderlijke dag in 1948, waar David Ben-Gurion de onafhankelijkheid van Israël uitriep. Te beginnen met het zingen van het Israëlische volkslied en gevolgd door de woorden “Het land Israël is de geboorteplaats van het Joodse volk. Hier werd zijn geestelijke, religieuze en politieke identiteit gevormd. In dit land verwierven ze onafhankelijkheid en schiepen een cultuur van nationale en internationale betekenis. Hier werd de Bijbel geschreven”. Op die dag, 14 mei 1948 of op de Joodse kalender 5 Ijar 5708, werd Jesaja 66:8 vervuld. Daar staat :

Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer?”

Het wonder van het ontstaan van Israël. Hoe is het mogelijk dat een volk dat tweeduizend jaar lang verstrooid en vervolgd werd, plotseling weer een natie werd met één en dezelfde taal? We kunnen daar niets anders dan Gods regie in zien.

De tekenen van de grote verdrukking

Zie jij ook tekenen die wijzen op een spoedig begin van de grote verdrukking? Hiermee bedoelen we de gebeurtenissen die in de grote verdrukking gaan gebeuren en die hun schaduw al vooruit werpen. Gebeurtenissen die de woorden van Openbaring tot leven brengen.

Hieronder is een lijst van de twaalf tekenen die wijzen op de nabijheid van de grote verdrukking:

 1. De wedergeboorte van Israël.

 2. De roep om een Derde Tempel in Israël.

 3. De vier paarden van Openbaring 6:1-8.

 4. De opkomst van digitale valuta.

 5. Digitale gezondheidspaspoorten.

 6. De technologie van het teken van het beest.

 7. De opkomst van het transhumanisme.

 8. De naderende opkomst van een wereldregering.

 9. De toename van de aanbidding van de schepping in plaats van de Schepper.

 10. De aarde die kreunt en zucht (Romeinen 8:22) van pijn, totdat het zover is. Dit houdt verband met de profetieën uit Openbaring 6:12-17 en Jesaja 24:19-20.

 11. De toename van spot.

 12. De tekenen aan de hemel.

Het zien van deze tekenen van de grote verdrukking die over de gehele aarde zal komen is elke keer weer dubbel. Je ziet ze aan met afschuw, soms met verbijstering en droefheid en tegelijkertijd is daar de vreugde; een onvoorstelbare vreugde omdat je weet: de komst van Jezus Christus is nabij!

Zie je de misleiding?

Op de Olijfberg werd Jezus gevraagd naar de tekenen van de laatste dagen. Zijn eerste woorden waren: “Pas op dat niemand u misleidt” (Matteüs 24:4). Juist de misleiding zien we inderdaad ook toenemen! Wie spreekt nog de waarheid? Wat is een leugen? Het is elke keer zo lastig om waarheid van leugens te onderscheiden, omdat leugen in zo’n mooi waarheidsverpakking wordt gepresenteerd. Maar in alles mogen we de Bijbel als absolute maatstaf en als waarheidsstandaard nemen. Ook in 2 Thessalonicenzen 2:3-10 zien we opnieuw wetteloosheid en bedrog als tekenen die de verschijning van de antichrist markeren.

Mensen worden door de reguliere media gehersenspoeld, heel subtiel en geniepig en we moeten ervoor waken niet in dezelfde val te trappen. Ook christenen worden misleid, waardoor we niet in staat zijn de gevaren te herkennen die voor de deur liggen. Een triest voorbeeld hiervan is de kerkdienst in Duitsland die geleid werd door kunstmatige intelligentie.

Zie je de val van de Verenigde Staten?

Eens het land wat de hele wereld als voorbeeld nam en nu: nu is het een speler geworden met nog enkele trieste stuiptrekkingen.

Als machtigste land brokkelt zijn macht steeds meer af en dat is te zien aan vele gebeurtenissen. Neem het budgetplafond voor de schulden van de Verenigde Staten, als dat niet telkens werd verhoogd was het land allang bankroet verklaard. Of de roep om de wereldhandel in olie niet meer in petrodollars te doen, maar in een andere munt. De constante strijd tussen de Republikeinen en de Democraten waar leugen en bedrog centraal staan.

Daartegenover staat juist de opkomst van China, de samenwerking tussen China, Iran en Saoedi-Arabië en de opkomst van de BRICS-landen.

En tenslotte zijn daar de twee bijzondere zonsverduisteringen die dwars door de Verenigde Staten gaan. De eerste was op 21 augustus 2017 (vlak vóór het Openbaring 12 teken op 23 september) en de tweede zal zijn op 8 april 2024. Deze twee eclipsen vormen samen een grote X, wat lijkt alsof er een kruis door de Verenigde Staten wordt gezet. Een dag later is er een nieuwe maan, en dus het begin van een nieuwe maand. Vanuit de Bijbel weten we dat deze maand weer de eerste maand is van een nieuw jaar

Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar” (Exodus 12:2).

De X door de Verenigde Staten sluit een tijdperk af, een tijdperk van 7 jaar vanaf het begin van de eerste eclips. Luidt de tweede eclips het tijdperk in van de complete val van de Verenigde Staten? Is dit een scenario wat werkelijkheid gaat worden? De tijd zal het leren!

Zie je hoe dicht we bij de opname zijn?

We leven is een bijzondere tijd! Wij zijn de generatie die de opname gaat meemaken. Wanneer? Dat is aan God! Toch laat Hij aan de tekenen zien dat de profetische klok bijna twaalf uur gaat slaan. Elke geredde ziel is er weer één meer totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan (Romeinen 11:25). Ook mogen we beseffen dat de opname, een harpazo, een weggrissing is. Er zal een bepaalde nood moeten zijn voordat de opname kan plaatsvinden, anders is het geen weggrissing.

Wat we nog gaan zien en meemaken is ongewis. Wél zitten we in de achtbaan van het leven en we zijn bij de laatste spectaculaire loops en bochten aanbeland. Als je naar wereldgebeurtenissen kijkt dan komt er een finale aan met als hoogtepunten het digitale geld, de versnelling van Agenda 2030 en zogenaamde vrede in het Midden-Oosten. Daarom de roep:

“Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je verlossing is niet ver meer!” (Lukas 21:28)

***************************************

ENGLISH


Who doesn’t know the little game? You ride in the car with your children and say, “I see, I see, what you don’t see, and it’s blue!” Then the kids get to take turns guessing what you saw with the color blue. A fun game where time seems to go faster for them and so you reach your destination prosperously.

By: Godskalender.nl

You can also ask a similar question to each other today: “I see, I see, what you do not see and it is fulfillment of Bible prophecy!” There are signs all around us that indicate the times we are living in. The only question is, do you want to see them? Will you open your eyes to the truth we read in 1 Peter 2:19?

“And we have the prophetic word, which is sure and certain, and you do well to take heed to it as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.”

What follows is a listing of signs, each one showing what time it is on the prophetic clock. It is time to look at that clock!

The miraculous resurrection of Israel as a nation

We begin with that miraculous day in 1948, where David Ben-Gurion declared Israel’s independence. Starting with the singing of Israel’s national anthem and followed by the words “The Land of Israel is the birthplace of the Jewish people. Here its spiritual, religious and political identity was formed. In this land they gained independence and created a culture of national and international significance. It was here that the Bible was written”. On that day, May 14, 1948 or on the Jewish calendar 5 Iyar 5708, Isaiah 66:8 was fulfilled. There it says :

“Who has ever heard such a thing? Who has seen such a thing? Could a nation be born in one day? Could a nation be born in one day?”

The miracle of the birth of Israel. How is it possible that a people who were scattered and persecuted for two thousand years suddenly became a nation again with one and the same language? We can see nothing but God’s direction in that.

The signs of the great tribulation

Do you also see signs that point to the soon beginning of the great tribulation? By this we mean the events that are going to happen in the great tribulation that are already casting their shadow ahead. Events that bring the words of Revelation to life.

Below is a list of the twelve signs that indicate the nearness of the great tribulation:

 • The rebirth of Israel.
 • The call for a Third Temple in Israel.
 • The four horses of Revelation 6:1-8.
 • The rise of digital currency.
 • Digital health passports.
 • The technology of the mark of the beast.
 • The rise of transhumanism.
 • The imminent rise of a world government.
 • The rise of the worship of creation instead of the Creator.
 • The earth groaning and sighing (Romans 8:22) in pain until the time comes. This relates to the prophecies of Revelation 6:12-17 and Isaiah 24:19-20.
 • The increase of mockery.
 • The signs in the sky.

Seeing these signs of the great tribulation that will come upon the whole earth is twofold every time. You watch them with horror, sometimes with bewilderment and sadness, and at the same time there is joy; an unimaginable joy because you know: the coming of Jesus Christ is near!

Do you see the deception?

On the Mount of Olives, Jesus was asked about the signs of the last days. His first words were, “Beware that no one deceives you” (Matthew 24:4). Indeed, it is precisely deception that we also see increasing! Who is still speaking the truth? What is a lie? It is so difficult every time to distinguish truth from lies, because lies are presented in such beautiful truth packaging. But in everything, we may take the Bible as the absolute measure and standard of truth. Again, in 2 Thessalonians 2:3-10, we see lawlessness and deception as signs marking the appearance of the antichrist.

People are being brainwashed by the mainstream media, very subtly and insidiously, and we must be careful not to fall into the same trap. Christians too are being deceived, leaving us unable to recognize the dangers that lie ahead. A sad example of this is the church service in Germany that was led by artificial intelligence.

Do you see the fall of the United States?

Once the country that the whole world took as an example and now: now it has become a player with a few more sad convulsions.

As the most powerful country, its power is increasingly crumbling and this can be seen in many events. Take the budget ceiling on U.S. debt, if it was not raised each time, the country would have long since been declared bankrupt. Or the call to stop doing the world trade in oil in petrodollars, but in another currency. The constant battle between the Republicans and the Democrats where lies and deceit take center stage.

On the contrary, there is the rise of China, the cooperation between China, Iran and Saudi Arabia and the rise of the BRICS countries.

And finally, there are the two extraordinary solar eclipses that cut across the United States. The first was on Aug. 21, 2017 (just before the Revelation 12 sign on Sept. 23) and the second will be on April 8, 2024. Together, these two eclipses form a big X, which is like putting a cross through the United States. One day later there is a new moon, and thus the beginning of a new month. From the Bible we know that this month is again the first month of a new year

“This month shall be to you the beginning of the months. It shall be for you the first of the months of the year” (Exodus 12:2).

The X through the United States closes an era, an era of 7 years from the beginning of the first eclipse. Does the second eclipse herald the era of the complete fall of the United States? Is this a scenario that will become a reality? Time will tell!

Do you see how close we are to the recording?

We are living is a special time! We are the generation that will experience the rapture. When? That is up to God! Yet He shows by the signs that the prophetic clock is about to strike twelve. Every saved soul is one more until the fullness of the Gentiles has entered (Romans 11:25). We may also realize that the rapture, a harpazo, is a road grievance. There will have to be a certain need before the rapture can take place, otherwise it is not a road grilling.

What we are about to see and experience is uncertain. However, we are on the roller coaster of life and we have reached the final spectacular loops and turns. If you look at world events, we have a finale coming up, with the highlights being digital money, the acceleration of Agenda 2030 and so-called peace in the Middle East. Hence the cry, ”

So when these things begin, stand up straight and look up! For your salvation is not far off!” (Luke 21:28)