Het virus zal stilaan uitdoven maar de QR-samenleving is geboren en gaat nooit meer weg

Zes maanden geleden gaf Ilana Rachel vanuit Jeruzalem een interview met blckbx.tv. De video ging viraal en bereikte ruim 1.6 miljoen mensen en haar “outcry to the world from Israel” leek voor velen een ver van je bed show maar kijk waar we nu staan.

Greenpass

De greenpass waar Israël toen mee begon is nu ook in ons land van kracht. Medische apartheid die gevaccineerden en ongevaccineerden verdeelt en er wordt al gesproken over een derde prik (ook in België: “Bijna alle 65-plussers krijgen voor eind van het jaar hun derde prik” van 29 sep 2021)

Wie had 1.5 jaar geleden gedacht dat tv persoonlijkheden dit beleid verdedigen en denken dat dit een tijdelijke situatie is terwijl er duizenden boa’s worden opgeleid om de coronapas te handhaven… en dat zou allemaal maar voor heel even zijn?

Corona COVID-19 ziekte: wanneer het medicijn erger wordt dan de kwaal. Corona paspoort, QR-Code, enkelband, polsband, uitsluiting, nieuwe Apartheid? dit terwijl de hele wereld toekijkt hoe Israël de gezondheidscrisis aanpakt

Booster

Ilana Rachel geeft een update vanuit Jeruzalem maar deze keer geen “outcry”. Het betreft een booster. Een morele booster die ons kracht geeft en oproept om niet op te geven en te blijven geloven in een toekomst. Een toekomst die alleen tot stand kan komen als jij en ik sterk zijn. Vanuit liefde acteren, empathisch blijven maar ook waakzaam en alert.

Bekijk hier de boodschap van Ilana (duurtijd 16’31”)

Universele kracht

De boodschap van Ilana is een appèl op onze spiritualiteit die niets met religie of geloof in een profeet te maken heeft. Ilana spreekt over een God maar stoor je daar niet aan als atheïst bent of als je een ander geloof aanhangt. God is in dezen niets anders dan een metafoor voor de universele kracht die we samen zijn.

De video is dus vooral een appèl op die universele kracht die in ons allen schuilt om ons innerlijk kompas de koers te laten bepalen. En daar is niets zweverigs bij… want als je goed luistert naar je gevoel weet je heel goed welke weg de juiste is.

Wie is Ilana Rachel?

Ilana Rachel is in Jeruzalem actief als gezondheidsadviseur en voorlichter van een nieuwe politieke partij die flink wordt tegengewerkt door het regime. Een bankrekening openen, is niet mogelijk en ook worden leden van de partij in hun dagelijks leven tegengewerkt.

De facebook groep is verwijderd, YouTube censureert alles weg wat de vaccinatiecampagne in twijfel kan trekken. Ook Google heeft meer dan 130.000 Covid-19-vaccinvideo’s verwijderd waaronder veel troep maar ook veel goed wetenschappelijk onderbouwde kritiek.

Ook de site van Ilana is niet meer te vinden maar via dit kranten artikel kun je toch wat info vinden over de activiteiten van haar en de partij.

Bronnen: Brabosh

  • naar een artikel “Rappeh, A New Israeli Political Party Against the Lockdowns” van 15 februari 2021 op de site van The Jewish Press
  • naar een artikelUpdate from Israel, Ilana Rachel over de booster die wel werkt…” van 29 september 2021 op de site van Blckbx.tv
  • een artikel op deze blog “Israël en het coronabeleid: de schijn van het succes en de gevolgen ervan” van 17 juli 2021 en een artikel “Antivaxxers vergelijken Israël’s groene vaccin pasjes met een gele Davidster” van 2 maart 2021
  • naar een artikel van Mark Bergen en Naomi Nix “YouTube Will Remove Videos With Misinformation About Any Vaccine” van 29 september 2021 op de site van Bloomberg

 

 

***********************************
ENGLISH:

The virus will quietly die out but the QR society is born and never goes away

Six months ago, Ilana Rachel gave an interview to blckbx.tv from Jerusalem. The video went viral reaching over 1.6 million people and her “outcry to the world from Israel” seemed like a far cry to many but look where we are now.

Greenpass

The greenpass that Israel started back then is now in effect in our country as well. Medical apartheid that divides the vaccinated from the unvaccinated and there is already talk of a third shot (also in Belgium: “Almost all people over 65 get their third shot before the end of the year” from 29 Sep 2021)

Who would have thought 1.5 years ago that TV personalities would defend this policy and think that this is a temporary situation while thousands of boa’s are being trained to enforce the coronapas… and it would all be for a very short time?

Corona COVID-19 disease: when the medicine gets worse than the disease. Corona passport, QR-Code, ankle bracelet, wrist bracelet, exclusion, new Apartheid? this while the whole world watches Israel deal with the health crisis

Booster

Ilana Rachel gives an update from Jerusalem but this time no “outcry”. It involves a booster. A moral booster that gives us strength and calls us not to give up and to keep believing in a future. A future that can only come about if you and I are strong. Acting from love, remaining empathetic but also vigilant and alert.

Watch Ilana’s message here (duration 16’31”)

Universal power

Ilana’s message is an appeal to our spirituality that has nothing to do with religion or belief in a prophet. Ilana speaks of a God but don’t bother with that if you are an atheist or if you follow another faith. God in this context is nothing but a metaphor for the universal force that we are together.

So the video is primarily an appeal to that universal power that resides in all of us to let our inner compass set the course. And there is nothing woolly about that … because if you listen carefully to your feelings you know very well which path is the right one.

Who is Ilana Rachel?

Ilana Rachel works in Jerusalem as a health advisor and spokesperson for a new political party that is strongly opposed by the regime. It is not possible to open a bank account and members of the party are hindered in their daily lives.

The Facebook group was removed, YouTube censored everything that could cast doubt on the vaccination campaign. Google has also removed over 130,000 Covid-19 vaccine videos including a lot of junk but also a lot of good science based criticism.

Also Ilana’s site can no longer be found but through this newspaper article you can still find some info on the activities of her and the party.

Sources: Brabosh

to an article “Rappeh, A New Israeli Political Party Against the Lockdowns” dated February 15, 2021 on The Jewish Press site
to an article “Update from Israel, Ilana Rachel on the booster that does work…” dated September 29, 2021 on the site of Blckbx.tv
an article on this blog “Israel and the corona policy: the appearance of success and its consequences” dated July 17, 2021 and an article “Antivaxxers compare Israel’s green vaccine passes to a yellow Star of David” dated March 2, 2021
to an article by Mark Bergen and Naomi Nix “YouTube Will Remove Videos With Misinformation About Any Vaccine” dated September 29, 2021 at Bloomberg site