Palestijnen die stenen gooien botsen met Israëlische troepen in de Arabische wijk Issawiya in Oost-Jeruzalem op de 63e verjaardag van Naka (catastrofe in het Arabisch), de term die Arabieren gebruiken om de ontworteling van duizenden Palestijnen te beschrijven bij de oprichting van de staat Israël in 1948. 15 mei 2011.
Stone throwing Palestinians clash with Israeli troops in the East Jerusalem Arab neighborhood of Issawiya on the 63rd anniversary of Naka (catastrophe in Arabic), the term Arabs use to describe the uprooting of thousands of Palestinians with the 1948 creation of the state of Israel. May 15, 2011.
Photo by Nati Shohat/FLASH90

Nederlands + English

Op een willekeurige dag rapporteren de Israel Defense Forces het resultaat van hun laatste antiterreuraanval op de Westelijke Jordaanoever. Vaker wel dan niet worden niet alleen gezochte verdachten opgepakt, maar ook illegale vuurwapens buitgemaakt.

Bron: Israel365 News

Deze trend maakt deel uit van een groeiende focus van de IDF om zowel de illegale wapenhandel als de lokale wapenindustrie op de Westelijke Jordaanoever aanzienlijk te verstoren. Het leger heeft JNS verteld dat het beter in staat is om deze doelstelling te halen.

Illegale vuurwapens die zowel op de Westelijke Jordaanoever als binnen de Arabisch-Israëlische sector in de staat Israël gevonden worden, hebben verschillende bronnen. Illegale Palestijnse werkplaatsen op de Westelijke Jordaanoever produceren lokaal gemaakte “Carlo” machinepistolen. Het is een voortdurende uitdaging geweest diefstallen van aanvalsgeweren uit IDF-bases te voorkomen. Andere wapens en explosieven worden het gebied binnengesmokkeld – zowel vanuit Jordanië door wapensmokkelaars als vanuit Libanon, waar Hezbollah een uitgebreid wapensmokkelnetwerk heeft opgezet, dat afhankelijk is van de medewerking van Israëlisch-Arabische criminele elementen in Israël.

Veiligheidstroepen zijn echter vastbesloten om een ​​grote deuk in al deze activiteiten te slaan.

Op dinsdag kondigde de IDF, samen met de grenspolitie en de Shin Bet-inlichtingendienst, antiterreuraanvallen aan in de buurt van het Jenin Refugee Camp. Dat kamp is in de afgelopen maanden een broeinest van terroristische activiteiten geworden. Het is tevens een lanceerplatform geworden van enkele van de ergste wreedheden die zijn gepleegd tegen Israëlische burgers tijdens de huidige golf van geweld, waaronder de schiet- en bijlaanvallen in Eilad, Tel Aviv en Bnei Brak.

Bij de invallen zelf komen vaak Palestijnse gewapende mannen tevoorschijn die het vuur openen op Israëlische veiligheidstroepen, die vervolgens terugschieten en vaak de aanvallers treffen, zoals gebeurde bij de inval van dinsdagochtend. De operatie resulteerde in de arrestatie van een gezochte verdachte en de inbeslagname van twee M16-geweren, naast een gestolen IDF-legervest dat in de woning van de verdachte werd gevonden.

Op 15 mei voerden veiligheidstroepen een reeks veiligheidsaanvallen uit op de Westelijke Jordaanoever, waarbij wapens in beslag genomen werden in Beit Ummar, ten noorden van Hebron, en arrestaties werden verricht. Dergelijke invallen worden rechtstreeks aangewakkerd door de inlichtingendienst van de Shin Bet.

“Israëlische veiligheidstroepen opereren als onderdeel van terrorismebestrijdingsactiviteiten om op verschillende manieren illegale munitie te lokaliseren en in beslag te nemen”, vertelde de IDF-woordvoerderseenheid aan JNS in een verklaring. “De IDF verbetert zijn capaciteiten en intensiveert activiteiten tegen illegale wapens. Deze activiteiten waren onder meer gericht op smokkelroutes, wapenhandelaars en werkplaatsen die worden gebruikt om illegale wapens te vervaardigen”, voegde het eraan toe.

Het leger zwoer in zijn verklaring door te gaan met optreden tegen het terrorisme en de veiligheid van de inwoners van Israël te handhaven en tegelijkertijd te werken om schade aan niet-betrokken burgers te voorkomen. In haar verklaring zei de IDF dat de Palestijnse terreuractiviteiten “grotendeels ondersteund worden door de illegale wapenindustrie in Judea en Samaria.”

‘Dagelijks en elk uur operaties uitvoeren.’

Aan de andere kant van de Groene Lijn heeft de Israëlische politie intensieve inspanningen geleverd om de vuurwapens en schietaanvallen aan te pakken die de Arabisch-Israëlische gemeenschap hebben geteisterd.

Volgens de NGO Abraham Initiatives beleefde de Arabisch-Israëlische sector zijn meest dodelijke jaar in 2021, met 126 moorddossiers. Burgers, waaronder kinderen, zijn gedood in kruisvuur tussen criminele bendes. In het eerste kwartaal van 2022 werd een dalende trend in de niveaus van dergelijke schietpartijen geregistreerd.

Deze proliferatie van vuurwapens vormt ook een directe bedreiging voor de veiligheid, aangezien de wapens in handen van terroristen kunnen vallen en zijn gevallen, zoals blijkt uit de terreuraanslag van 27 maart door twee aan ISIS gelieerde Arabische Israëlische schutters, waarbij twee Israëliërs werden vermoord en er 12 gewonden waren.

“De focus van de Israëlische politie concentreert zich op operaties om de verspreiding van vuurwapens en schietincidenten in gemeenschappen in de Arabisch-Israëlische sector te stoppen. Zij voeren dagelijkse en elk uur operaties uit, waarbij krachten, technologie en grote inspanningen worden geïnvesteerd”, vertelde de politie aan JNS in een verklaring.

Volgens cijfers, gedeeld door een politiewoordvoerder, heeft de Israëlische politie in 2021 duizenden vuurwapens buitgemaakt, waaronder 1.061 pistolen, 265 machinepistolen, 727 granaten van verschillende typen en 613 geweren van verschillende typen.

Als het gaat om grensoverschrijdende smokkel, werken zowel de uitkijkposten van de IDF als de elite Borders Unit van de politie samen om deze op te sporen en te verijdelen.

Op 25 april ontving het noordelijke district van de politie bijvoorbeeld een waarschuwing van een uitkijkpost van de IDF over verdachte bewegingen nabij de Libanese grens. De politie nam een ​​tas in beslag met 100 fragmentatiegranaten (en twee vuurwapens), een enorme hoeveelheid explosieve kracht die volgens veiligheidstroepen was bestemd voor een terreuraanslag in Israël, waarschijnlijk georkestreerd door Hezbollah.

Volgens de politie verkrijgt Hezbollah de wapens, smokkelt ze Israël binnen en krijgen criminelen in Israël er een paar voor zichzelf terwijl ze andere proberen over te dragen aan terroristen.

Dit was de eerste keer dat fragmentatiegranaten in beslag werden genomen aan de noordgrens.

De grenseenheid van de Israëlische politie is actief aan de grens met Libanon, Syrië en Jordanië, houdt smokkelaars in de gaten en voert hinderlagen uit. Tussen januari en april van dit jaar nam de eenheid 148 pistolen, 23 aanvalsgeweren en illegale verdovende middelen ter waarde van miljoenen sjekels in beslag.

“De Israëlische politie zal doorgaan met haar vastberaden en compromisloze strijd tegen wapendelicten – allemaal met als doel misdaad en terrorisme te voorkomen, de openbare veiligheid te behouden en een goede en veilige routine voor alle Israëlische burgers mogelijk te maken”, werd gezegd.

Herdrukt met toestemming van de auteur van Jewish News Syndicate

 

ENGLISH:

On any given day, the Israel Defense Forces report the result of its latest counter-terrorism raid in the West Bank, and more often than not, it is not only wanted security suspects that are captured but also illegal firearms.

This trend is part of a growing focus by the IDF to significantly disrupt both the illegal weapons trade and the local gun-manufacturing industry in the West Bank. The military has told JNS that its ability to meet this objective is improving.

Illegal firearms that plague both the West Bank and inside the Arab-Israeli sector within the State of Israel’s borders have a range of sources. Illegal Palestinian workshops in the West Bank produce locally made “Carlo” submachine guns. Thefts of assault rifles from IDF bases have been an ongoing challenge. Other guns and explosives are smuggled into the area—both from Jordan by arms smugglers, and from Lebanon, where Hezbollah has set up an extensive arms-smuggling network that relies on cooperation from Israeli-Arab criminal elements inside Israel.

Security forces, however, are determined to put a major dent in all of these activities.

On Tuesday, the IDF, together with the Border Police and the Shin Bet intelligence agency, announced counter-terrorism raids near the Jenin Refugee Camp, which in recent months has become a hotbed of terrorist activity and the launchpad of some of the worst atrocities committed against Israeli civilians during the current wave of violence, including the shooting and ax attacks in Elad, Tel Aviv and Bnei Brak.

The raids themselves often encounter Palestinian gunmen who open fire at Israeli security forces, who then return fire, frequently striking the assailants, as occurred on Tuesday morning’s raid. The operation resulted in the arrest of a wanted suspect and the seizure of two M16 rifles, alongside a stolen IDF military vest found in the residence of the suspect.

On May 15, security forces conducted a series of security raids in the West Bank, which included gun seizures in Beit Ummar, north of Hebron, as well as arrests. Such raids are directly fueled by the Shin Bet’s intelligence.

“Israeli security forces are operating as part of counter-terrorism activities to locate and confiscate illegal munitions in a variety of ways,” the IDF Spokesperson Unit told JNS in a statement. “The IDF is improving its capabilities and intensifying activities against illegal weapons. These activities included targeting smuggling routes, arms dealers and workshops used to manufacture illegal weapons,” it added.

The military vowed in its statement to continue acting against terrorism and to maintain the security of Israel’s residents while working to prevent harm to uninvolved civilians. In its statement, the IDF said that Palestinian terror activity “is greatly supported by the illegal weapons industry in Judea and Samaria.”

‘Conducting daily and hourly operations’

On the other side of the Green Line, the Israel Police has been engaged in intensive efforts to tackle the firearms and shooting attack spree that has afflicted the Arab-Israeli community.

According to the Abraham Initiatives NGO, the Arab-Israeli sector saw its most deadly year in 2021, with 126 homicide records. Civilians, including children, have been killed in cross-fire between criminal gangs. A downwards trend in the levels of such shootings was recorded in the first quarter of 2022.

This proliferation of firearms also poses a direct security threat since the guns can and have fallen into the hands of terrorists, demonstrated by the March 27 terror attack by two ISIS-affiliated Arab Israeli gunmen, which murdered two Israelis and injured 12.

“The Israel Police is focusing its operations to stop the proliferation of firearms and shooting offenses in communities in the Arab-Israeli sector, and it is conducting daily and hourly operations, investing forces, technology and great efforts,” police told JNS in a statement.

According to figures shared by a police spokesperson, in 2021, the Israel Police captured thousands of firearms, including 1,061 handguns, 265 submachine guns, 727 grenades of various types and 613 rifles of various types.

When it comes to cross-border smuggling, both IDF lookouts and the police’s elite Borders Unit cooperate in detecting and foiling these.

On April 25, for example, the police’s Northern District received an alert from an IDF lookout post about suspicious movements near the Lebanese border. Police seized a bag containing 100 fragmentation grenades (and two firearms), an enormous amount of explosive power that security forces said was designated for a terror attack inside of Israel, likely orchestrated by Hezbollah.

According to police, Hezbollah obtains the weapons, smuggles them into Israel and then criminals in Israel receive some for themselves while seeking to transfer others to terrorists.

This was the first time that fragmentation grenades were caught on the northern border.

The Israel Police’s Borders Unit is active on the borders with Lebanon, Syria and Jordan on the lookout and conducting ambushes for smugglers. Between January and April this year, the unit seized 148 handguns, 23 assault rifles and illegal narcotics worth millions of shekels.

“The Israel Police will continue in its determined and uncompromising struggle against weapons offenses—all for the goal of preventing crime and terrorism, preserving public safety, and enabling a proper and secure routine for all Israeli civilians,” it said.

Reprinted with author’s permission from Jewish News Syndicate