Premier Benjamin Netanyahu (Alex Kolomoisky/POOL)
PM Benjamin Netanyahu (Alex Kolomoisky/POOL)

Nederlands + English

“Velen in de natie zijn het erover eens dat het Hooggerechtshof wordt geleid door een besloten groep die rechters benoemt in een vriendjespolitiek systeem,” zei Netanyahu.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Premier Benyamin Netanyahu zei in een op televisie uitgezonden verklaring dat hij niet van plan is om de justitiële hervorming te stoppen, te beginnen met de goedkeuring van een wetsvoorstel om het benoemingsproces van rechters te hervormen.

“Ik neem de teugels in handen,” zei Netanyahu, waarbij hij opmerkte dat zijn “handen tot nu toe gebonden waren” vanwege een belangenconflict.

“Voor ons volk en voor ons land zal ik alles doen om tot een oplossing te komen,” zei hij.

Tegen de protesterende IDF-soldaten en reservisten zei de premier: “Er is geen plaats voor dienstweigering. Het brengt onze nationale veiligheid en ieders persoonlijke veiligheid in gevaar, en er is geen enkele rechtvaardiging voor.”

“Ik zal alles doen om de breuk in de natie te helen, want we zijn broederlijke mensen en met Gods hulp zullen we het samen doen, en samen zullen we slagen,” zei hij.

“Burgers van Israël, een paar maanden geleden, zodra de verkiezingsuitslag bekend werd gemaakt, zei ik: ‘Ik ben van plan de premier te zijn van alle burgers van Israël,’ ik meende het toen en ik meen het vandaag,” zei Netanyahu aan het begin van zijn verklaring.

“We hebben één land en we moeten alles doen om het te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf en tegen een onverzoenlijke breuk van binnenuit. We kunnen niet toestaan dat enig geschil, hoe nijpend ook, de gemeenschappelijke toekomst van ons allen in gevaar brengt.”

Verder waarschuwde hij dat het echte gevaar voor de democratie “een allesoverheersende rechtbank” is.

“Tegenstanders van de hervorming zijn geen verraders en de voorstanders zijn geen fascisten. De meeste burgers van Israël houden van ons land en willen onze democratie behouden. Maar omdat er mensen zijn die zich de democratie toe-eigenen, wil ik een paar woorden zeggen over democratie: de voorstanders van de hervorming denken dat er hier geen democratie is. Wat wel bestaat en wat de democratie in gevaar brengt is een oppermachtige rechtbank.

” De tegenstanders van de hervorming daarentegen denken dat wat de democratie in gevaar brengt een Knesset en een regering zijn, die zonder terughoudendheid en zonder beperkingen optreden, die de rechten van het individu in gevaar brengen.”

“De voorstanders van de hervorming zijn verontwaardigd dat het evenwicht tussen de overheden de afgelopen decennia is geschonden. Het hof heeft zich ten onrechte bemoeid met veiligheidsoverwegingen in de strijd tegen het terrorisme, waardoor het beleid van de regering in moeilijkheden is gekomen,” zei hij, waarbij hij opmerkte dat het Hooggerechtshof de verwijdering van infiltranten uit Israël verhinderde en zich bemoeide met de offshore gasdeal.

Herstel van het “juiste evenwicht

De “meest pijnlijke” bewering van het hervormingsgezinde kamp, zei Netanyahu, was de vriendjespolitiek in Israël bij het benoemingsproces van rechters.

“Velen in de natie zijn het erover eens dat het Hooggerechtshof wordt geleid als een besloten club voor de benoeming van rechters volgens een vriendjespolitiek systeem. De rechters hebben in het bestaande systeem een veto over de benoeming van rechters en benoemen in de praktijk zichzelf, wat in geen enkele andere democratie ter wereld gebeurt,” zei hij.

De wet, die in zijn huidige vorm volgende week in de Knesset zal worden aangenomen, “zal het hof in evenwicht brengen en meer divers maken”…

“Wij willen geen gecontroleerde rechtbank, maar een evenwichtige rechtbank, die ook het vertrouwen van het volk zal winnen,” vervolgde Netanyahu. Verwijzend naar de emeritus hoogleraar rechten van Harvard, Alan Dershowitz, zei hij: “Dit is niet het einde van de democratie, maar de versterking ervan.”

Dershowitz, die zich verschillende keren heeft uitgesproken tegen de voorgestelde hervormingen, heeft desalniettemin duidelijk gemaakt dat ze op geen enkele manier de Israëlische democratie bedreigen – “integendeel”, vertelde hij vorige week aan de Australische J-Air-radio, “ze versterken deze juist. .”

Netanyahu merkte op dat veel mensen bang waren voor een “onliberale halachische (Joodse wet) staat, met anti-homo en anti-vrouwen wetgeving,” en zei dat hij gelooft dat het mogelijk is om een hervorming door te voeren die “een antwoord zal bieden aan beide kanten, die het juiste evenwicht tussen de autoriteiten zal herstellen dat de individuele rechten van elke burger in het land zal behouden.”

Hij verweet de oppositie dat zij weigert mee te praten om tot een compromis te komen. “Bijna drie maanden zijn verloren gegaan door deze weigering. Ik hoop dat daar de komende dagen verandering in komt.”

**************************************

ENGLISH

“Many in the nation agree that the Supreme Court is run as a closed club for the appointment of judges in a friend brings friend system,” said Netanyahu.

By Debbie Reiss, World Israel News

Prime Minister Binyamin Netanyahu said in a televised statement that he had no plans to stop the judicial reform, beginning with the passage of a bill to reform the process of appointing judges.

“I’m taking the reins,” Netanyahu said, noting that until now his “hands were tied” over a conflict of interest.

“For our people, and for our country I will do everything to reach a solution,” he said.

Addressing the protesting IDF soldiers and reservists, the premier said: “There is no place for refusal to answer the call of duty. It endangers our national security and everyone’s personal security, and there is no justification for it.”

“I will do everything to heal the rift in the nation because we are brotherly people and with God’s help we will do it together, and together we will succeed,” he said.

“Citizens of Israel, a few months ago, as soon as the election results were announced, I said, ‘I intend to be the prime minister of all the citizens of Israel,’ I meant it then and I mean it today,” Netanyahu said at the beginning of his statement.

“We have one country and we must do everything to protect it from external threats and from an irreconcilable rift from within. We cannot allow any dispute, no matter how acute, to endanger the common future of all of us.”

He went on to warn that the real danger to democracy was “an all-powerful court.”

“Opponents of the reform are not traitors and its supporters are not fascists. Most of the citizens of Israel love our country and want to preserve our democracy. But since there are those who appropriate democracy for themselves, I want to say a few words about democracy: the supporters of the reform think that there is no democracy here. What is real and what endangers democracy is an all-powerful court.

“On the other hand, the opponents of the reform think that what will endanger democracy is a Knesset and a government that will act without restraints and without brakes, that will endanger the rights of the individual.”

“The supporters of the reform are outraged that the balance between the authorities has been violated over the past decades. The court unjustifiably interfered with security considerations in the fight against terrorism, raising difficulties with the government’s policy,” he said, noting that the Supreme Court prevented the removal of infiltrators from Israel as well as intervened with offshore gas deal.

Restoring the ‘proper balance’

The “most painful” claim of the pro-reform camp, Netanyahu said, was the cronyism in Israel’s process of appointing judges.

“Many in the nation agree that the Supreme Court is run as a closed club for the appointment of judges in a friend brings friend system. The judges have a veto in the existing system on the appointment of judges and in practice appoint themselves, which does not happen in any other democracy in the world,” he said.

The law, which will pass in its present form in the Knesset next week, “will balance and diversify” the court…

“We do not want a controlled court but a balanced court, which will also gain the trust of the people,” Netanyahu continued. Citing Harvard law professor emeritus Alan Dershowitz, he said, “This is not the end of democracy but the strengthening of democracy.”

Dershowitz, who has spoken out several times against the proposed reforms, nevertheless has made it clear that they do not in any way threaten Israel’s democracy – “quite the opposite,” he told Australia’s J-Air radio last week, “they actually enhance it.”

Noting that many people were scared of an “illiberal Halachic (Jewish law) state, with anti-gay and anti-women legislation,” Netanyahu said he believes it is possible to pass a reform that will “provide an answer to both sides, that will restore the proper balance between the authorities that will preserve the individual rights of every citizen in the country.”

He called out the opposition over its refusal to enter discussions aimed at finding a compromise. “Almost three months have been wasted because of this refusal. I hope that will change in the coming days.”