Grenspolitieagente Avishag Shiran Malka (Facebook/Screenshot)
Border Policewoman Avishag Shiran Malka (Facebook/Screenshot)

Nederlands + English

“Ik ben erg trots om bij de Grenspolitie te dienen, en ik raad andere ultraorthodoxe vrouwen aan om zich aan te melden,” zei sergeant-majoor Avishag Shiran Malka.

Door World Israel News

Sgt. Maj. Avishag Shiran Malka is uniek in haar soort – de enige haredi vrouwelijke grenspolitiejager in Israël.

De 38-jarige moeder heeft twee jonge zonen die naar het ultraorthodoxe schoolsysteem gaan. Over het algemeen ontmoedigt dit systeem haar leerlingen om in militaire dienst te gaan. In een interview met Channel 14 gaf ze toe dat haar levenswijze en carrière soms moeilijk te combineren zijn.

“Soms zijn er grote spanningen rondom de sabbatten en feestdagen”, vertelde ze Tal Meir in de show “Three”. “Zoals wanneer je je voorbereidt op Pesach [de avond ervoor] en plotseling een of andere leger operatie begint en je je moet concentreren op het werk. Het is als het ware navigeren tussen de druppels.”

Malka, een 17-jarige veteraan van het korps, groeide niet-religieus op maar begon halverwege haar twintiger jaren Toralessen te volgen, waardoor ze geleidelijk een meer religieuze levenswijze aannam. Ze dacht erover om met het leger te stoppen, zei ze, nadat ze getrouwd was. Haar man had er namelijk moeite mee om bepaalde orthodoxe voorschriften, zoals dat een man en een vrouw samen alleen moeten zijn, te combineren met de realiteit van haar werk.

Omdat het beveiligingswerk niet pauzeert op de Joodse feestdagen, moest ze ook haar deel van de dienst dan doen, wat hem ook niet goed uitkwam, vooral toen ze werd opgeroepen op Jom Kippoer, de heiligste dag van het Joodse jaar. Dit is “verschillende keren gebeurd”, zei ze in het interview, maar ze gaf gehoor aan de dienst oproep en deed, terwijl ze vastte, wat er gedaan moest worden om een van de belangrijkste verbodsbepalingen van de dag na te leven, zelfs als ze de dag niet in de synagoge kon doorbrengen.

Malka heeft kritische steun gekregen van haar rabbi, aan wie ze alle vragen over de Joodse wet voorlegt, zoals “hoe de sabbat te houden terwijl je die schendt”, wat volgens haar een bijzonder moeilijk onderdeel van haar werk was. Maar toen ze om richting vroeg, zei hij elke keer dat ik een soldaat moest blijven”.

De lange rok en hoofdbedekking die orthodoxe vrouwen dragen, hebben haar niet in de weg gezeten tijdens typische missies van de grenspolitie, waar ze over het algemeen als chauffeur heeft gefungeerd maar ook met haar collega’s in actie is gekomen, vertelde ze aan Channel 14.

“Als we moeten zoeken en muren moeten doorbreken… maakt dat het in sommige opzichten moeilijker,” gaf ze toe, “maar ik heb nooit opgegeven. Als ik over een muur moest springen in een rok, dan sprong ik …. Ik doe alles wat ik kan en alles wat nodig is, en als er beperkingen zijn waar ik niet overheen kan, dan zeg ik dat. Maar voor het grootste deel ben ik net als elke andere vechter.”

Op de vraag van de interviewer of ze haar eventuele dochter zou vertellen om in haar voetsporen te treden, gaf Malka toe dat de Joodse wet zich in de regel tegen de stap zou verzetten, maar dat “iedereen moet doen wat goed voor hem of haar is – natuurlijk na het vragen aan een rabbijn.

“Ik ben er erg trots op dat ik bij de grenspolitie dien, en ik raad andere ultraorthodoxe vrouwen aan om zich aan te melden,” vertelde ze Ynet in een apart interview. “Het is mogelijk om een ultraorthodoxe levensstijl te combineren met operationele activiteiten en uitdagende werkzaamheden.”

Vandaag de dag, aldus het rapport, dient Malka in een voornamelijk vrouwelijke eenheid die regelmatig patrouilles uitvoert in Afula om de bewoners een gevoel van veiligheid te geven en een snelle reactie in geval van een terroristische aanval.

********************************

ENGLISH

“I’m very proud to serve in the Border Police, and I recommend that other ultra-Orthodox women enlist,” Sgt. Maj. Avishag Shiran Malka said.

By World Israel News

Sgt. Maj. Avishag Shiran Malka is one of a kind – the only haredi female Border Police fighter in Israel.

The 38-year-old mother of two young sons who study in the ultra-Orthodox school system, which generally discourages its pupils from doing military service, admitted in a Channel 14 interview that her lifestyle and career are at times difficult to synthesize.

“Sometimes the Sabbaths and holidays clash terribly,” she told Tal Meir on the “Three” show. “Like when you’re preparing for Passover [the night before] and suddenly some operation or other begins and you have to focus on the work. It’s to navigate between the drops, as it were.”

A 17-year veteran of the force, Malka grew up secular but in her mid-20s started attending Torah classes, leading her to gradually adopt a more religious way of life. She thought of quitting, she said, after she got married, as her husband had difficulty reconciling certain Orthodox restrictions, such as having a man and a woman alone together, with the realities of her job.

Since security work does not pause on the Jewish holidays, she had to do her share of duty then as well, which also did not sit well with him, especially when she was called in on Yom Kippur, the holiest day of the Jewish year. This has happened “several times,” she said in the interview, but she answered the call and did what needed to be done “while fasting,” she noted, in order to keep one of the day’s major prohibitions even if she could not spend the day in synagogue.

Malka has received critical support from her rabbi, to whom she defers for all questions of Jewish law, such as “how to keep the Sabbath while violating it,” which she said was a particularly difficult part of the job. But when she asked for direction, she said, “each time he said I should stay a combat soldier.”

The long skirt and head-covering that Orthodox women wear have not gotten in her way during typical Border Police missions, where in general she has acted as a driver but has also joined her colleagues in action, she told Channel 14.

“If we have to do a search and breach walls… it makes it more difficult in some ways,” she acknowledged, “but I never gave up. If I had to jump over a wall in a skirt, then I jumped…. I do everything I can and everything necessary, and if there are limitations where I can’t, then I say so. But for the most part, I’m like any fighter.”

When asked by the interviewer if she would tell any daughter she might have to follow in her footsteps, Malka conceded that as a general rule, Jewish law would oppose the move, but that “everyone should do what is good for him or her – of course after asking a rabbi.”

“I’m very proud to serve in the Border Police, and I recommend that other ultra-Orthodox women enlist,” she told Ynet in a separate interview. “It’s possible to combine an ultra-Orthodox lifestyle with operations and challenging work.”

Today, the report said, Malka serves in a mostly female unit that regularly patrols Afula to provide a sense of security to the residents and a rapid response in case of any terrorist attack.