Foto: Andres Dallimonti

Nederlands + English

Pesach is een cruciale tijd. De Joodse wereld herdenkt de grote verlossing van de Exodus, terwijl christenen nadenken over Golgotha en de verlossing die Jezus, de Messias, heeft betaald. Ons perfecte Pesach lam. Maar dit Pesach willen we christenen overal aansporen om zich in deze tijd in het bijzonder bewust te zijn van het Joodse volk. Waarom?

Pesach is de perfecte tijd om te bidden.

Pesach wordt gevierd door vrijwel elk Joods gezin, net als Kerstmis in het Westen, of je het verhaal nu gelooft of niet. Het verhaal van de Exodus wordt voorgelezen als de familie samenkomt om zich te herinneren wie we zijn en waar we vandaan komen. Net zoals velen (de meesten) die Kerstmis vieren niet geloven dat Jezus uit de hemel naar de aarde kwam – laat staan via een maagdelijke geboorte – zo hebben velen die Pesach vieren moeite om te geloven dat de Israëlieten op wonderbaarlijke wijze uit Egypte ontsnapten – zeker niet via een opengespleten zee.

Toch zijn de thema’s van verlossing, een door God uitverkoren volk, het idee van het offerlam allemaal in de gedachten van de mensen. Het is een geweldige tijd om voor het Joodse volk te bidden!

Bid dat er belangrijke vragen rijzen:

  • Is Gods volk echt uit Egypte ontsnapt – wat is ons ware verhaal van het volk Israël?
  • Waren er wonderen in onze geschiedenis, en was God er werkelijk bij betrokken?
  • Wat of wie is God? Hoe is Hij werkelijk?Wat betekent het om Joods te zijn?
  • Hoe zit het met alle andere volken? Hoe worden zij verondersteld zich tot God te verhouden?
  • Wat zal er gebeuren als de Messias komt, de Grote Verlossing?

Heb je ooit nagedacht?

Als je van de Bijbel houdt, dank dan het Joodse volk! Zij waren het die de taak kregen om de kostbare woorden van God op te schrijven en zorgvuldig over te dragen aan de wereld. Zoals Yeshua, de Joodse Messias tegen de Samaritaanse vrouw zei: “Redding komt van de Joden” (Johannes 4:22). Het was door het speciaal geroepen volk Israël dat het verhaal van de verlossing naar de hele aarde kwam. Het was het volk door wie God verkoos te werken, om Zijn Godsspraak, Zijn Messias, en Zijn verlossing aan alle volken te brengen. Allen die weten dat zij rechtvaardig zijn met God en in Zijn gezin zijn aangenomen, dankzij het volmaakte offer van de Messias voor ons, hebben we deze voorrechten als kind van God gekregen, dankzij de veilige overleveringen van de Messias in de wereld door het volk Israël.

En nu, zoals Romeinen 11 zegt, kunnen zij die Gods genade hebben ervaren, vaten zijn als wederdienst aan het Joodse volk dat nog steeds in opstand is. Door uw gebeden, kunt u een vat van Zijn genade zijn.

Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. (Romeinen 11:28-31)(HSV)

De niet-Joden (heidenen) hebben de mogelijkheid om een andere houding aan te nemen dan de farizeïsche “oudere broer” in het verhaal van de verloren zoon, en om enthousiast te wachten met de barmhartige Vader, in spanning uitkijkend naar de horizon.

Het is tijd om te bidden voor die verandering van hart,
die openbaring, en het besluit om naar huis terug te keren.


Israëlische professoren onthullen geheimen van de Pesach

Dr. Erez Soref, Dr. Golan Broshi, en Dr. Seth Postell kijken vanuit een Messiaans-Joods perspectief naar de Pesach-traditie die al generaties lang wordt gevierd, en leggen de wortels bloot van verschillende elementen van de seder-maaltijd. Hoewel Exodus 12 ons de basis geeft van ongezuurd brood, lam en bittere kruiden, wordt het eerste historische verslag van de ceremonie zoals we die vandaag de dag kennen, schokkend genoeg gevonden in de Evangelies van het Nieuwe Testament! Ga met ons mee als we baanbrekende studies van de oude tradities bestuderen, en leer hoe het verhaal van deze traditionele maaltijd implicaties heeft voor ons verleden, heden en toekomst!

 

*************************************************

ENGLISH:


Photo: AndresDallimonti

Passover is a critical time. The Jewish world remembers the great redemption of the Exodus, while Christians consider Calvary and the redemption purchased by Jesus the Messiah. Our perfect Passover lamb. But this Passover we want to urge Christians everywhere to be conscious of the Jewish people at this time in particular. Why?

Passover is the perfect time to pray.

Passover is something celebrated by pretty much every Jewish household, much like Christmas in the West, whether you believe the story or not. The story of the Exodus is read as the family gathers to remember who we are and where we’ve come from. Just as many (most) who celebrate Christmas do not believe that Jesus came to the earth from heaven—far less via virgin birth—so many who celebrate Passover struggle to believe that the Israelites miraculously escaped Egypt—certainly not via a split sea.

Still, the themes of redemption, a people chosen by God, the idea of the sacrificial lamb are all in the forefront of peoples’ minds. It’s a great time to pray for the Jewish people!

Pray for key questions to arise:

  • Did our people really escape from Egypt – what is our true story as the people of Israel?
  • Were there miracles in our history, and was God actually involved?
  • What or who is God? What is he really like?
  • What does it mean to be Jewish?
  • What about all the other nations? How are they supposed to relate to God?What will happen when Messiah comes, the Great Redemption?

Have you ever thought?

If you love the Bible, thank the Jewish people! It was they who were tasked with writing down and carefully handing down the precious words of God to the world. As Yeshua, the Jewish Messiah told the Samaritan woman, “Salvation comes from the Jews” (John 4:22). It was through the specially-called people of Israel that the story of redemption came to the whole earth. It was the people through whom God chose to work, to deliver His oracles, His Messiah, and His salvation to all nations. All those who know they are right with God and adopted into His family, thanks to the Messiah’s perfect sacrifice on our behalf, have these privileges as a child of God thanks to the safe delivery of the Messiah into the world through the people of Israel.

And now, as Romans 11 says, those who have experienced God’s grace can be vessels in return to the Jewish people who are still in rebellion. Through your prayers, you can be a vessel of His mercy.

Concerning the Good News, they are hostile for your sake; but concerning chosenness, they are loved on account of the fathers—for the gifts and the calling of God are irrevocable. For just as you once were disobedient to God but now have been shown mercy because of their disobedience, in like manner these also have now been disobedient with the result that, because of the mercy shown to you, they also may receive mercy. (Romans 11:28-31)

Gentiles have the opportunity to take a different stance to the Pharisaical “older brother” in the story of the Prodigal Son, and to enthusiastically wait with the merciful Father, looking out to the horizon in eager anticipation.

It’s time to pray for that change of heart, that
revelation, and the decision to come back home.

 

Israeli professors unveil secrets of the Passover seder

Dr. Erez Soref, Dr Golan Broshi, and Dr. Seth Postell look from a Messianic Jewish perspective at the Passover tradition celebrated for generations, uncovering the roots of different elements of the seder meal. Even though Exodus 12 gives us the basics of unleavened bread, lamb and bitter herbs, the first historical account of the ceremony as we know it today is shockingly found in the New Testament Gospels! Join us as we examine groundbreaking studies of the ancient traditions, and learn how the narrative of this traditional meal has implications to our past present and future!