Malka Leifer werd in 2021 door Israël uitgeleverd aan Australië…
Malka Leifer was extradited from Israel to Australia in 2021
Foto Getty Images

Nederlands + English

Malka Leifer, 56, een voormalig directrice van een Joodse meisjesschool in Australië, is maandag schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee leerlingen.

Door: The Allgemeiner

Drie voormalige leerlingen, allen zussen, hadden Leifer beschuldigd van seksueel misbruik.

Leifer werd veroordeeld voor 18 aanklachten van seksueel misbruik. Zij werd vrijgesproken van negen andere aanklachten, waaronder vijf die betrekking hadden op een van de zussen, meldde AP.

Leifer bleef onbewogen toen de vonnissen werden voorgelezen. Ze pleitte niet schuldig te zijn aan alle 27 aanklachten.

De drie zusters hebben gedurende twee weken achter gesloten deuren getuigd, overeenkomstig de regels voor processen over seksueel geweld in Victoria.

De aanklagers zeiden dat Leifer de leerlingen tussen 2003 en 2007 misbruikte op de Adass Israel School, een ultraorthodoxe school in Melbourne, bij haar thuis en op schoolkampen.

Officier van justitie Justin Lewis vertelde de rechtbank dat Leifer seksuele belangstelling had voor meisjes als tienerleerlingen en toen diezelfde meisjes studentes werden, meldde de nieuwssite.

Leifer maakte misbruik van hun kwetsbaarheid, onwetendheid op seksueel gebied en zijn eigen gezagspositie, aldus Lewis.

De advocaat van de verdediging, Ian Hill, voerde aan dat de vertraging tussen de vermeende overtredingen en het proces in het nadeel van de verdediging en de juryleden werkte. Hij probeerde ook de geloofwaardigheid van de zusters te ondermijnen.

Leifer vluchtte in 2008 naar Israël toen de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen hem voor het eerst opdoken. Hij werd in 2014 aangeklaagd en uiteindelijk in 2021 na een langdurig uitleveringsproces teruggebracht naar Australië.

L-R) Nicole Meyer, Elly Sapper en Dassi Erlich komen aan bij
de rechtbank van Victoria in Melbourne.

De jury in Sydney hoorde beperkte bewijzen over haar reis naar Israël en de uitlevering, maar veroordeelde Leifer na bijna twee weken beraadslaging voor 18 overtredingen met betrekking tot mevrouw Erlich en mevrouw Sapper.

Zij sprak haar vrij van negen aanklachten – de vijf die betrekking hadden op mevrouw Meyer en verschillende aanklachten met betrekking tot mevrouw Erlich.

Leifer zal op een later tijdstip worden veroordeeld.

**********************************

ENGLISH

Malka Leifer, 56, a former principal of a Jewish girls’ school in Australia, was found guilty on Monday of sexually abusing two students.

By: The Allgemeiner

Three former students, all sisters, had accused Leifer of sexual misconduct.

Leifer was convicted on 18 counts of sexual abuse. She was acquitted on nine other charges, including five that related to one of the sisters, AP reported.

Leifer remained impassive as the verdicts were read. She had pleaded not guilty to all 27 counts.

The three sisters gave evidence over a two-week period behind closed doors, in accordance with rules governing sexual assault trials in Victoria.

Prosecutors said Leifer abused the students between 2003 and 2007 at the Adass Israel School, an ultra-Orthodox school in Melbourne, at her home and at school camps.

Prosecutor Justin Lewis told the court that Leifer took a sexual interest in girls as teenage students and when those same girls became student teachers, the news site reported. Leifer took advantage of their vulnerability, ignorance in sexual matters and her own position of authority, Lewis said.

The defense lawyer, Ian Hill, argued that the delay between the alleged offenses and the trial worked to the disadvantage of the defense and the jurors. He also attempted to undermine the credibility of the sisters.

Leifer fled to Israel in 2008 when allegations of sexual abuse against her first surfaced. She was charged in 2014 and finally brought back to Australia in 2021 following a lengthy extradition process.

(L-R) Nicole Meyer, Elly Sapper and Dassi Erlich arrive at
the County Court of Victoria in Melbourne

The jury in Sydney heard limited evidence about her travel to Israel and the extradition, but after almost two weeks of deliberations, convicted Leifer of 18 offences relating to Ms Erlich and Ms Sapper.

They acquitted her of nine charges – the five that related to Ms Meyer and several charges involving Ms Erlich.

Leifer will be sentenced at a later date.