Demonstratie voor “klimaatrechtvaardigheid” op 23 september in München
Demonstration for “climate justice” on September 23 in Munich
Demonstration für »Klimagerechtigkeit« am 23. September in München

Foto: IMAGO/aal.photo

Nederlands + English + Deutsch
Door/By/Von: Jüdische Allgemeine – Nicholas Potter

Het is een slogan die zelfmoordaanslagen tegen Israëlische burgers bagatelliseert en een verband legt tussen de klimaatcrisis en het conflict in het Midden-Oosten: “Van Hamburg tot Gaza – Klimaatintifada”. Zo riep de Trotskistische jongerengroep “Revolutie” op tot het klimaatprotestkamp in de Hanzestad in augustus. Drie dagen eerder hadden ze op Instagram opgeroepen tot een “derde intifada tegen de Israëlische staat”. Ter herinnering: tijdens de eerste en tweede intifada zijn aan beide zijden van het conflict duizenden mensen omgekomen.

Andere klimaatgroepen distantieerden zich onmiddellijk van de oproep. De groep “Revolution” was niet officieel uitgenodigd voor het kamp, vertelde een woordvoerder van het verbond “Ende Gelände” aan de “Welt”. “Wij willen daarom op geen enkele manier geassocieerd worden met hun zeer duidelijk antisemitische uitspraken,” verduidelijkte Friday for Future Hamburg. Het incident was echter geen vergissing, maar vertegenwoordigt een antisemitische trend in delen van de klimaatbeweging.

Kritiek
In september kreeg Friday for Future Bremen kritiek nadat een vertegenwoordiger van het initiatief “Palestine Speaks” was uitgenodigd om te spreken op hun demonstratie. De uitnodiging was terecht controversieel: Op bijeenkomsten van “Palestine Speaks” worden herhaaldelijk antisemitische leuzen geroepen, journalisten zijn in het verleden fysiek aangevallen en beledigd als “zionistische pers” of “vuile jood”. De groep steunt ook de anti-Israël BDS-campagne (Boycot, Divestment en Sancties).

BDS probeert voet aan de grond te krijgen in verschillende sociale bewegingen – waaronder de klimaatbeweging. Op de officiële website van de boycotcampagne staat bijvoorbeeld: “Palestina is een kwestie van klimaatrechtvaardigheid.” De klimaatcrisis treft de Palestijnen “onevenredig”. Israël “vergiftigt levens” in Gaza door verantwoordelijk te zijn voor de vervuiling van het drinkwater – een herschrijving van de antisemitische theorie van de “Joodse bronvergiftiger”. “Oorlogsvoering, een pijler van de Israëlische economie, is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld,” schrijft BDS.

Het verhaal van BDS wordt respectabeler in delen van de klimaatbeweging. Zo schreef Fridays for Future International in mei 2021 op sociale media dat de Israëlische regering een “vorm van militarisme en kolonialisme is die we allemaal willen afschaffen.” Palestijnen zijn niet altijd bevoorrecht met geweldloosheid als “redelijke optie”. Ook Ghassan Kanafani, hoofd van de Palestijnse terreurorganisatie PFLP, wordt geciteerd. “Onze harten gaan uit naar alle martelaren en verloren levens,” besluit het verslag. Het gaat vergezeld van een link naar de BDS-campagne.

De post werd overspoeld met likes. Ook Friday for Future Bremen sloot zich aan bij het standpunt van de internationale groep. Fridays for Future Germany heeft zich er echter al meermaals van gedistantieerd. Op een vraag van de Jüdische Allgemeine benadrukt een woordvoerder dat de groep “tegen elk vorm van antisemitisme is”. Tegelijkertijd werkt de jeugdbeweging in gedecentraliseerde democratische structuren aan de basis. Het aanpakken van complexe vraagstukken buiten hun kerngebied is dan ook een uitdaging. Er wordt echter niet samengewerkt met BDS.

Vorige maand nog werd de groeiende invloed van BDS in de klimaatbeweging opnieuw zichtbaar: toen de zwarte Amerikaanse burgerrechtenactiviste en zelfbenoemde BDS-aanhanger Angela Davis op de Oranienplatz in Kreuzberg een toespraak hield over de situatie van vluchtelingen, ging ze ook in op het Midden-Oostenconflict: “Duitsland kan zijn historische schuld niet verlichten door de last op het Palestijnse volk af te schuiven.” Fridays for Future International reageerde op de woorden van Davis op Twitter: “Wie zegt dat klimaatgerechtigheid het anti-kolonialisme niet mag negeren. En wie anti-kolonialisme zegt, moet ook Vrij Palestina zeggen!”

Verdediging
De reactie is symptomatisch voor een antizionistische tendens in anderszins progressieve bewegingen wereldwijd – van Black Lives Matter tot de queer gemeenschap. In de klimaatbeweging leidt de verdeling van de wereld in het rijke Noorden en het arme Zuiden vaak tot een dogmatische verdediging van de Joodse staat – en een algemene solidariteit met de Palestijnen. Palestina wordt de belichaming van het “Mondiale Zuiden”, dat door Israël wordt onderdrukt en uitgebuit.

Deze logica leidt vaak tot openlijk antisemitisme – ook in Duitsland. “Erken je de apartheid in Israël of ben je openlijk rechts-extremistisch?” schreef een Duitse klimaatactivist laatst op Twitter, die in de persgroep van Vrijdag voor Toekomst Duitsland zat maar daar niet meer actief is. De Israëlische vlag is een “teken van rechts-extremisme”, schreef hij in een andere tweet.

Mede vanwege dergelijke ontwikkelingen nam een woordvoerder van Fridays for Future Germany in juli ontslag. Zij bekritiseerde het opkomende antisemitisme in delen van de beweging. “Een racist minder”, juichte een klimaatactivist haar aftreden toe op Twitter. “Inshallah binnenkort geen zionisten meer,” schreef hij verder. Op zijn profielfoto: een kaart waarop Israël niet meer lijkt te bestaan. Met de woorden: “Vrijdag-en voor Intifada”.

 

ENGLISH

It’s a slogan that trivializes suicide bombings against Israeli civilians and constructs a link between the climate crisis and the Middle East conflict: “From Hamburg to Gaza – Climate Intifada.” This was how the Trotskyist youth group “Revolution” called for the climate protest camp in the Hanseatic city in August. Three days earlier, it had called for a “third intifada against the Israeli state” on Instagram. As a reminder, thousands of people died on both sides of the conflict during the first and second intifadas.

Other climate groups promptly distanced themselves from the call. The group “Revolution” had not been officially invited to the camp, a spokeswoman for the alliance “Ende Gelände” told Die Welt. “We therefore do not want to be associated in any way with their very clearly anti-Semitic statements,” Fridays for Future Hamburg clarified. But the incident was not a slip, but represents an anti-Semitic trend in parts of the climate movement.

Criticism
In September, for example, Fridays for Future Bremen was criticized after a representative of the initiative “Palestine Speaks” was allowed to give a speech at their demonstration. The invitation was rightly controversial: Anti-Semitic slogans are repeatedly chanted at “Palestine Speaks” rallies, and journalists have been physically attacked and called “Zionist press” or “dirty Jews” in the past. The group also supports the anti-Israel BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) campaign.

BDS is trying to gain a foothold in various social movements – including the climate movement. For example, the boycott campaign’s official website states, “Palestine is a climate justice issue.” The climate crisis affects Palestinians “disproportionately.” Israel “poisons lives” in Gaza by being responsible for contaminating drinking water – a rewrite of the anti-Semitic topos of the “Jewish well poisoner.” “Warfare, a pillar of the Israeli economy, is one of the most polluting industries in the world,” BDS writes.

The BDS narrative is becoming more respectable in parts of the climate movement. For example, Fridays for Future International wrote on social media in May 2021 that the Israeli government is a “form of militarism and colonialism that we all want to abolish.” Palestinians are not always privileged to have nonviolence as a “reasonable option,” he said. Ghassan Kanafani, leading head of the Palestinian terrorist organization PFLP, is also quoted. “Our hearts go out to all martyrs and lives lost,” it concludes. It is accompanied by a link to the BDS campaign.

The post was showered with likes. Fridays for Future Bremen also echoed the international group’s position. Fridays for Future Germany, however, has already distanced itself from it several times. When asked by the Jüdische Allgemeine, a spokesperson emphasized that the group is “against any anti-Semitism.” At the same time, the youth movement works in decentralized, grassroots democratic structures. Dealing with complex issues outside their core area is therefore a challenge. But there is no cooperation with BDS, he said.

Just last month, the growing influence of BDS in the climate movement became visible once again: when black U.S. civil rights activist and avowed BDS supporter Angela Davis gave a speech on the situation of refugees at Oranienplatz in Kreuzberg, she also addressed the Middle East conflict: “Germany cannot alleviate its historical guilt by shifting the burden onto the Palestinian people.” Fridays for Future International commented on Davis’ words on Twitter, “Those who say climate justice must not ignore anti-colonialism. And those who say anti-colonialism must also say Free Palestine!”

Defense
The reaction is symptomatic of an anti-Zionist trend in otherwise progressive movements around the world – from Black Lives Matter to the queer community. In the climate movement, the division of the world into rich North and poor South often leads to a dogmatic defensiveness toward the Jewish state – and a blanket solidarization with Palestinians. Palestine becomes the epitome of the “Global South,” oppressed and exploited by Israel.

This logic often leads to open anti-Semitism – also in Germany. “Do you recognize apartheid in Israel or are you openly right-wing extremist?” wrote a German climate activist on Twitter the other day, who was in the press group of Fridays for Future Germany but is no longer active there. The Israeli flag is a “sign of right-wing extremism,” he wrote in another tweet.

Also because of such developments, a spokeswoman for Fridays for Future Germany resigned in July. She criticized the burgeoning anti-Semitism in parts of the movement. “One racist less,” one climate activist cheered her resignation on Twitter. “Inshallah soon no more Zionists,” he wrote further. On his profile photo: a map on which Israel no longer seems to exist. In addition, the words: “Fridays for Intifada”.

 

DEUTSCH

Es ist ein Slogan, der Selbstmordattentate gegen israelische Zivilisten verharmlost und eine Verbindung zwischen Klimakrise und Nahostkonflikt konstruiert: »Von Hamburg bis nach Gaza – Klimaintifada«. So rief die Trotzkistische Jugendgruppe »Revolution« im August zum Klima-Protestcamp in der Hansestadt auf. Drei Tage zuvor hatte sie auf Instagram eine »dritte Intifada gegen den israelischen Staat« gefordert. Zur Erinnerung: Während der ersten und zweiten Intifada starben Tausende Menschen auf beiden Seiten des Konflikts.

Andere Klimagruppen distanzierten sich prompt von dem Aufruf. Die Gruppe »Revolution« sei zum Camp nicht offiziell eingeladen worden, sagte eine Sprecherin des Bündnisses »Ende Gelände« der »Welt«. »Mit ihren sehr klar antisemitischen Äußerungen möchten wir daher in keiner Weise in Verbindung gebracht werden«, stellte Fridays for Future Hamburg klar. Doch der Vorfall war kein Ausrutscher, sondern steht für einen antisemitischen Trend in Teilen der Klimabewegung.

Kritik
Kritik Im September stand etwa Fridays for Future Bremen in der Kritik, nachdem ein Repräsentant der Initiative »Palästina Spricht« einen Redebeitrag auf ihrer Demonstration halten durfte. Die Einladung war zu Recht umstritten: Auf Kundgebungen von »Palästina Spricht« werden immer wieder antisemitische Parolen skandiert, Journalisten wurden in der Vergangenheit körperlich attackiert und als »Zionistenpresse« oder »Drecksjude« beschimpft. Die Gruppe unterstützt zudem die anti-israelische BDS-Kampagne (Boycott, Divestment and Sanctions).

BDS versucht, in diversen sozialen Bewegungen Fuß zu fassen – auch in der Klimabewegung. Auf der offiziellen Webseite der Boykott-Kampagne heißt es etwa: »Palästina ist ein Thema der Klimagerechtigkeit.« Die Klimakrise betreffe Palästinenser »unverhältnismäßig stark«. Israel »vergiftet Leben« im Gazastreifen, indem es für die Verunreinigung des Trinkwassers verantwortlich sei – eine Neufassung vom antisemitischen Topos des »jüdischen Brunnenvergifters«. »Kriegsführung, eine Säule der israelischen Wirtschaft, ist eine der umweltschädlichsten Industrien der Welt«, schreibt BDS.

Das Narrativ von BDS wird in Teilen der Klimabewegung immer salonfähiger. So schrieb Fridays for Future International im Mai 2021 in den sozialen Medien, die israelische Regierung sei eine »Form des Militarismus und Kolonialismus, die wir alle abschaffen wollen«. Die Palästinenser hätten nicht immer das Privileg, Gewaltlosigkeit als »zumutbare Option« zu haben. Auch wird Ghassan Kanafani zitiert, führender Kopf der palästinensischen Terrororganisation PFLP. »Unsere Herzen sind bei allen Märtyrern und verlorenen Leben«, heißt es zum Schluss. Dazu ein Link zur BDS-Kampagne.

Der Post wurde mit Likes überhäuft. Auch Fridays for Future Bremen schloss sich der Position der internationalen Gruppe an. Fridays for Future Deutschland hat sich aber bereits mehrfach davon distanziert. Auf Anfrage der Jüdischen Allgemeinen betont ein Sprecher, die Gruppe sei »gegen jeden Antisemitismus«. Gleichzeitig arbeite die Jugendbewegung in dezentralen, basisdemokratischen Strukturen. Mit komplexen Themenfeldern außerhalb ihres Kerngebiets umzugehen, sei deshalb eine Herausforderung. Mit BDS gebe es aber keine Zusammenarbeit.

Erst im vergangenen Monat wurde der wachsende Einfluss von BDS in der Klimabewegung erneut sichtbar: Als die schwarze US-Bürgerrechtlerin und bekennende BDS-Unterstützerin Angela Davis auf dem Kreuzberger Oranienplatz eine Rede zur Situation von Geflüchteten hielt, kam sie auch auf den Nahostkonflikt zu sprechen: »Deutschland kann seine historische Schuld nicht lindern, indem es die Last auf dem palästinensischen Volk abwälzt.« Fridays for Future International kommentierte Davis’ Worte auf Twitter: »Wer Klimagerechtigkeit sagt, darf Antikolonialismus nicht ignorieren. Und wer Antikolonialismus sagt, muss auch Free Palestine sagen!«

Abwehr
Die Reaktion ist symptomatisch für eine antizionistische Tendenz in sonst progressiven Bewegungen weltweit – von »Black Lives Matter« bis in die queere Community. In der Klimabewegung führt die Trennung der Welt in den reichen Norden und den armen Süden oft zu einer dogmatischen Abwehr gegenüber dem jüdischen Staat – und einer pauschalen Solidarisierung mit den Palästinensern. Palästina wird zum Inbegriff des »Globalen Südens«, der von Israel unterdrückt und ausgebeutet wird.

Diese Logik mündet nicht selten in offenem Antisemitismus – auch in Deutschland. »Erkennt ihr die Apartheid in Israel an oder seid ihr offen rechtsextrem«, schrieb neulich ein deutscher Klimaaktivist auf Twitter, der im Presse-AG von Fridays for Future Deutschland war, aber dort nicht mehr aktiv ist. Die israelische Flagge sei ein »Zeichen für Rechtsextremismus«, schrieb er in einem weiteren Tweet.

Auch wegen solcher Entwicklungen trat im Juli eine Sprecherin von Fridays for Future Deutschland zurück. Sie kritisierte den aufkeimenden Antisemitismus in Teilen der Bewegung. »Eine Rassistin weniger«, bejubelte ein Klimaaktivist ihren Rücktritt auf Twitter. »Inschallah bald keine Zionisten mehr«, schrieb er weiter. Auf seinem Profilfoto: eine Landkarte, auf der Israel nicht mehr zu existieren scheint. Dazu die Worte: »Fridays for Intifada«.