De Russische president Vladimir Poetin, links, de Iraanse president Ebrahim Raisi, midden, en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan poseren voor een foto voorafgaand aan hun gesprekken in het Saadabad paleis,in Teheran, 19 juli 2022. (Sergej Savostjanov, Spoetnik, Kremlin Pool.
Russian President Vladimir Putin, left, Iranian President Ebrahim Raisi, center, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan pose for a photo prior to their talks at the Saadabad palace,in Tehran, July 19, 2022. (Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool (Photo via AP)

Nederlands + English

De intensievere banden tussen Moskou en Teheran baren Israël grote zorgen – en niet alleen vanwege het verzet tegen een nucleair akkoord.

Door Associated Press en World Israel News

De Russische president Vladimir Poetin kreeg dinsdag krachtige steun van Iran voor de militaire campagne van zijn land in Oekraïne, waarbij de Opperste Leider Ali Khamenei zei dat het Westen zich verzet tegen een “onafhankelijk en sterk” Rusland.

Khamenei beweerde dat als Rusland geen troepen naar Oekraïne had gestuurd, het later met een aanval van de NAVO te maken zou krijgen, een uitspraak die de retoriek van Poetin zelf weergalmde en de steeds nauwere banden tussen Moskou en Teheran weerspiegelde.

Tijdens zijn tweede buitenlandse reis sinds Rusland de militaire actie in februari lanceerde, sprak Poetin met de Iraanse president Ebrahim Raisi en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over het conflict in Syrië, en hij gebruikte de reis om een door de VN gesteund voorstel te bespreken om de export van Oekraïens graan te hervatten om de wereldwijde voedselcrisis te verlichten.

Turkije, een NAVO-lid, staat in bloedige conflicten in Syrië en Libië tegenover Rusland. Maar Ankara heeft geen sancties opgelegd aan het Kremlin, waardoor het een broodnodige partner voor Moskou is geworden. Turkije, dat kampt met een torenhoge inflatie en een snel in waarde dalende munt, is ook afhankelijk van de Russische markt.

Toen hun ontmoeting begon, bedankte Poetin Erdogan voor zijn bemiddeling om een overeenkomst over de export van Oekraïens graan “vooruit te helpen”. “Nog niet alle problemen zijn opgelost, maar het is goed dat er enige vooruitgang is geboekt”, zei Poetin.

Erdogan prees wat hij omschreef als de “zeer, zeer positieve benadering” van Rusland tijdens de graanbesprekingen vorige week in Istanbul. Hij sprak de hoop uit dat er een overeenkomst zal worden gesloten en “dat het resultaat een positieve invloed zal hebben op de hele wereld”.

De reis naar Teheran heeft ook voor Poetins binnenlandse publiek een symbolische betekenis, omdat hij laat zien dat Rusland internationaal gewicht in de schaal legt, ook al raakt het land steeds meer geïsoleerd en raakt het steeds verder verwikkeld in een confrontatie met het Westen.

In het nauw gedreven door het Westen en zijn regionale rivalen, voert de Iraanse regering de uraniumverrijking op, treedt zij hard op tegen andersdenkenden en haalt zij de krantenkoppen met optimistische, harde standpunten die bedoeld zijn om de Iraanse munteenheid, de rial, niet te laten crashen. Zonder sanctieverlichting in zicht is het tactische partnerschap van Iran met Rusland er een van overleven geworden, zelfs nu Moskou Teheran lijkt te ondermijnen in de zwarte-markthandel in olie.

“Iran is het centrum van de dynamische diplomatie”, schreef de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian op Twitter, en voegde eraan toe dat de ontmoetingen “economische samenwerking zullen ontwikkelen, zich zullen richten op de veiligheid van de regio … en voedselzekerheid zullen garanderen”.

Fadahossein Maleki, een lid van de invloedrijke commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid van het Iraanse parlement, beschreef Rusland maandag als de “meest strategische partner” van Iran.

“We versterken onze samenwerking op het gebied van internationale veiligheidskwesties en leveren een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het Syrische conflict.

“De twee landen hebben goede ervaringen opgedaan in de strijd tegen het terrorisme, wat volgens mij veiligheid heeft gebracht in de regio”, zei Raisi.

‘Zeer verheugd om op de gastvrije Iraanse bodem te zijn’

In een teken van steeds nauwere militaire samenwerking bezochten Russische functionarissen de afgelopen weken ten minste tweemaal een vliegveld in centraal Iran om Teheran’s met wapens uitgeruste drones te bekijken voor mogelijk gebruik in Oekraïne, heeft het Witte Huis beweerd.

Poetin prees het belang van nauwe banden tussen Moskou en Teheran tijdens zijn ontmoetingen met de Iraanse leiders.

“Onze betrekkingen ontwikkelen zich in een goed tempo”, zei Poetin aan het begin van de ontmoeting met Raisi, en hij voegde eraan toe dat beide landen hebben gewerkt aan “versterking van hun samenwerking op het gebied van internationale veiligheid en een belangrijke bijdrage aan de regeling van Syrië”.

“Ik ben zeer verheugd om op de gastvrije Iraanse bodem te zijn,” zei Poetin tegen Raisi, volgens IRNA.

In een slotverklaring bood hij Teheran krachtige steun aan voor de vastgelopen nucleaire overeenkomst en riep hij op tot de volledige heropleving ervan en de volledige opheffing van de sancties tegen Iran om een “vrije ontwikkeling van de samenwerking op alle gebieden zonder enige discriminatie” mogelijk te maken.

Tijdens hun trilaterale gesprekken bespraken de presidenten het tien jaar oude conflict in Syrië, waar Iran en Rusland de regering van president Bashar Assad hebben gesteund, terwijl Turkije gewapende oppositiefacties heeft gesteund. Rusland mengde zich in 2015 in het conflict door zijn krachten te bundelen met die van Iranese troepen en zijn luchtmacht in te zetten om het prille leger van Assad te ondersteunen.

De versterkte banden tussen Moskou en Teheran baren Israël grote zorgen, niet alleen omdat het zich verzet tegen een nucleair akkoord. Rusland heeft tot voor kort de aanvallen van het IDF op Iraanse bases in Syrië door de vingers gezien.

De Israëlisch-Russische betrekkingen zijn in een neerwaartse spiraal terechtgekomen toen Moskou eerder deze maand Israël voor de tweede keer in drie weken veroordeelde voor zijn vermeende aanvallen op Syrische installaties en eiste dat deze onmiddellijk zouden stoppen.

“De herhaling van Israëlische aanvallen in Syrië is volstrekt onaanvaardbaar,” zei woordvoerder Maria Zakharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. “We veroordelen dergelijke onverantwoordelijke acties ten zeerste, die de soevereiniteit van Syrië en de basisnormen van het internationaal recht schenden en we eisen dat ze onvoorwaardelijk worden stopgezet.”

Raisi zei dat alle partijen aandringen op het verwijderen van Amerikaanse troepen uit Syrië. In een verwijzing naar het Amerikaanse leger veroordeelde Poetin wat hij omschreef als “pogingen om onwettige buitenlandse militaire aanwezigheid te vestigen en separatistische sentimenten aan te wakkeren” en benadrukte hij dat alle gebieden ten oosten van de rivier de Eufraat moeten terugkeren onder controle van de Syrische regering.

 

ENGLISH:

The enhanced ties between Moscow and Tehran are especially concerning to Israel – not only because of its opposition to a nuclear deal.

By Associated Press and World Israel News

Russian President Vladimir Putin won staunch support from Iran on Tuesday for his country’s military campaign in Ukraine, with Supreme Leader Ali Khamenei saying the West opposes an “independent and strong” Russia.

Khamenei claimed that if Russia hadn’t sent troops into Ukraine, it would have faced an attack from NATO later, a statement that echoed Putin’s own rhetoric and reflected increasingly close ties between Moscow and Tehran.

In only his second trip abroad since Russia launched the military action in February, Putin conferred with Iranian President Ebrahim Raisi and Turkish President Recep Tayyip Erdogan on the conflict in Syria, and he used the trip to discuss a UN-backed proposal to resume exports of Ukrainian grain to ease the global food crisis.

Turkey, a NATO member, has found itself opposite Russia in bloody conflicts in Syria and Libya. But Ankara hasn’t imposed sanctions on the Kremlin, making it a sorely needed partner for Moscow. Grappling with runaway inflation and a rapidly depreciating currency, Turkey also relies on the Russian market.

Speaking to Erdogan as their meeting began, Putin thanked him for his mediation to help “move forward” a deal on Ukrainian grain exports. “Not all the issues have been resolved yet, but it’s good that there has been some progress,” Putin said.

Erdogan praised what he described as Russia’s “very, very positive approach” during last week’s grain talks in Istanbul. He voiced hope a deal will be made, and “the result that will emerge will have a positive impact on the whole world.”

The trip to Tehran has symbolic meaning for Putin’s domestic audience as well, showing off Russia’s international clout even as it grows increasingly isolated and plunges deeper into confrontation with the West.

Backed into a corner by the West and its regional rivals, the Iranian government is ramping up uranium enrichment, cracking down on dissent and grabbing headlines with optimistic, hardline stances intended to keep the Iranian currency, the rial, from crashing. Without sanctions relief in sight, Iran’s tactical partnership with Russia has become one of survival, even as Moscow appears to be undercutting Tehran in the black-market oil trade.

“Iran is (the) center of dynamic diplomacy,” Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian wrote on Twitter, adding the meetings will “develop economic cooperation, focus on security of the region … and ensure food security.”

Fadahossein Maleki, a member of the Iranian parliament’s influential committee on national security and foreign policy, described Russia as Iran’s “most strategic partner” on Monday.

“We are strengthening our cooperation on international security issues, making a significant contribution to the settlement of the Syrian conflict.”

“There has been good experience of the two countries in fighting terrorism, which I think has brought security to the region,” Raisi said.

‘Very pleased to be on the hospitable Iranian soil’

In a sign of increasingly close military cooperation, Russian officials in recent weeks visited an airfield in central Iran at least twice to review Tehran’s weapons-capable drones for possible use in Ukraine, the White House has alleged.

Putin hailed the importance of close ties between Moscow and Tehran at his meetings with the Iranian leaders.

“Our relations are developing at a good pace,” Putin said at the start of the meeting with Raisi, adding that they two countries have worked to “strengthen their cooperation on international security and contribute significantly to the Syrian settlement.” “I am very pleased to be on the hospitable Iranian soil,” Putin told Raisi, according to  IRNA.

In a closing statement, he offered strong support to Tehran over the deadlocked nuclear deal, calling for its full revival and a complete lifting of sanctions against Iran to allow a “free development of cooperation in any areas without any discrimination.”

During their trilateral talks, the presidents discussed the decade-old conflict in Syria, where Iran and Russia have backed President Bashar Assad’s government, while Turkey has supported armed opposition factions. Russia intervened in the conflict in 2015, pooling efforts with Iranian forces and using its air power to shore up Assad’s fledgling military.

The enhanced ties between Moscow and Tehran are especially concerning to Israel, not only because of its opposition to a nuclear deal. Russia has been turning a blind eye to IDF attacks on Iranian bases in Syria until recently.

Israeli-Russian relations have been spiraling downward as Moscow condemned Israel earlier this month for the second time in three weeks for its alleged attack on Syrian installations, demanding that they stop immediately.

“The recurrence of Israeli attacks in Syria is completely unacceptable,” Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said in a statement. “We strongly condemn such irresponsible actions that violate Syria’s sovereignty and the basic norms of international law, and we demand their unconditional cessation.”

Raisi said all parties urged expelling American forces from Syria. In a reference to the U.S. military, Putin denounced what he described as “attempts to cement unlawful foreign military presence and foment separatist sentiments” and emphasized that all areas east of the Euphrates River should return to Syrian government control.