De Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei, midden, en de Russische president
Vladimir Poetin, links, begroeten elkaar terwijl de Iraanse president Ebrahim Raisi rechts staat.
Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, center, and Russian President
Vladimir Putin, left, greet each other as Iranian President Ebrahim Raisi stands at right, J
uly 19, 2022. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

Nederlandss + English

“Wij veroordelen krachtig alle provocatieve acties die mogelijk een ongecontroleerde escalatie van de spanning in een reeds verre van kalme regio kunnen uitlokken.”

Door World Israel News

Rusland veroordeelde maandag “krachtig” een aanval op een Iraanse defensiefaciliteit een dag eerder, in wat een dun verborgen dreigement leek tegen Israël, die vermoedelijk achter de aanval zat.

“Wij veroordelen krachtig alle provocerende acties die een ongecontroleerde escalatie van de spanning in een reeds verre van kalme regio kunnen veroorzaken. Dergelijke destructieve acties kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben voor de vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De verklaring kwam op het moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in Jeruzalem een ontmoeting had met premier Benjamin Netanyahu.

De Wall Street Journal citeerde zondag Amerikaanse functionarissen die zeiden dat Israël verantwoordelijk was voor de bomaanslag op de locatie in Isfahan.

Het zou gaan om een nucleaire productiefaciliteit. De Wall Street Journal citeerde een inlichtingenanalist die zei dat de site, gelegen naast een faciliteit van het door de VS gesanctioneerde Iran Space Research Center, waarschijnlijk een laboratorium was voor het ballistische raketprogramma van Iran.

Het Israëlische Channel 12 zei echter dat het doelwit een Iraanse dronefabriek was die de HESA Shahed 136 zelfmoorddrone produceert, die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne.

Het Pentagon ontkende berichten dat de VS erbij betrokken waren, terwijl Israël, overeenkomstig zijn beleid ten aanzien van operaties in Iran, enige betrokkenheid ontkende noch bevestigde.

Volgens Iraanse staatsmedia vond zondagochtend vroeg een explosie plaats in een munitiefabriek in de stad Isfahan, die werd afgedaan als een “mislukte” drone-aanval.

De aanval was de eerste die door Israël werd uitgevoerd sinds premier Benjamin Netanyahu vorige maand opnieuw aan de macht kwam, en komt te midden van toegenomen gesprekken tussen Jeruzalem en Washington over manieren om Teheran tegen te gaan.

In een gesprek met verslaggevers na zijn ontmoeting met Blinken, zei Netanyahu dat “het grootste deel van de internationale gemeenschap, het ware gezicht van Iran heeft gezien.”

“Ik denk dat er een algemene consensus is dat dit regime geen kernwapens mag verwerven. We hebben zeer goede discussies gehad over het smeden van een gemeenschappelijk beleid, over het proberen samen te werken om het gevaar tegen te gaan,” zei Netanyahu.

Blinken merkte op dat Iran “nu drones levert die Rusland gebruikt om onschuldige Oekraïense burgers te doden”.

“De aanhoudende wreedheden van Rusland onderstrepen alleen maar het belang van steun voor alle behoeften van Oekraïne – humanitair, economisch en veiligheid – terwijl het dapper zijn volk en zijn bestaansrecht verdedigt,” zei Blinken.

Israël is terughoudend geweest om partij te kiezen in de oorlog en is een van de enige westerse democratieën die sterke banden heeft met zowel Rusland als Oekraïne. Jeruzalem coördineert ook alle militaire aanvallen op Iraanse doelen in Syrië met Moskou.

 

***********************************

ENGLISH

“We strongly condemn any provocative actions potentially capable of provoking an uncontrolled escalation of tension in an already far from calm region.”

By World Israel News Staff

Russia on Monday “strongly condemned” an attack on an Iranian defense facility a day earlier, in what appeared to be a thinly veiled threat against Israel, which was reported to have been behind the strike.

“We strongly condemn any provocative actions potentially capable of provoking an uncontrolled escalation of tension in an already far from calm region. Such destructive actions may have unpredictable consequences for peace and stability in the Middle East,” Russia’s Foreign Ministry said in a statement.

The statement came as U.S. Secretary of State Anthony Blinken met with Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem.

The Wall Street Journal on Sunday cited U.S. officials as saying that Israel was responsible for the bombing of the site in Isfahan.

The site was rumoured to be a nuclear production facility. The Wall Street Journal cited an intelligence analyst as saying that the site, located next to a facility belonging to the U.S.-sanctioned Iran Space Research Center, was likely a laboratory for Iran’s ballistic missile program.

However, Israel’s Channel 12 said the target was an Iranian drone factory which manufactures the HESA Shahed 136 suicide drone, used by Russia in its war against Ukraine.

  Iran bombs mock Israeli navy base in military exercise

The Pentagon denied reports that the U.S. was involved, while Israel, as per its policy vis-a-vis operations in Iran, neither denied nor confirmed any involvement.

According to Iranian state media, an explosion took place at a munitions factory in the city of Isfahan early Sunday morning, which it dismissed as an “unsuccessful” drone attack.

The strike was the first to be carried out by Israel since Prime Minister Benjamin Netanyahu returned to power last month, and comes amid increased talks between Jerusalem and Washington on ways to counter Tehran.

Speaking to reporters after his meeting with Blinken, Netanyahu said that “most of the international community, have seen the true face of Iran.”

“I think there’s a common consensus that this regime must not acquire nuclear weapons. We’ve had very good discussions on forging a common policy, on trying to work together to thwart the danger,” Netanyahu said.

Blinken noted that Iran is “now providing drones that Russia is using to kill innocent Ukrainian civilians.”

“Russia’s ongoing atrocities only underscore the importance of providing support for all of Ukraine’s needs – humanitarian, economic, and security – as it bravely defends its people and its very right to exist,” Blinken said.

Israel has been cautious about taking sides in the war, and is one of the only western democracies to share strong ties with both Russia and Ukraine. Jerusalem also coordinates all military strikes on Iranian targets in Syria with Moscow.