Nederlands – English – Door: One for israel

Na de oprichting in 1948 bereikt de staat Israël nu een nieuwe mijlpaal: 75 jaar! Een hele generatie! Die 75 jaar zijn ook vol gevaren, avontuur en grote zegeningen geweest. De natie bloeide en ontwikkelde zich onherkenbaar, maar heeft bij elke stap moeten vechten om te overleven. We willen even de tijd nemen om God te danken voor 75 jaar van Zijn goedheid jegens ons, wat bijdroeg aan de millennia van Zijn trouw daarvoor. Hij houdt zich aan zijn woord en breekt zijn beloften niet.

DANKBAAR OM HIER TE ZIJN

We nemen het bestaan ​​van Israël niet als vanzelfsprekend aan. Elk jaar, de dag voordat de viering van de Onafhankelijkheidsdag begint, houdt Israël een herdenkingsdag ter ere van al degenen die zijn omgekomen in Israëls strijd om te overleven. Het aantal soldaten dat sneuvelt in actieve dienst 1 samen met burgers die worden vermoord bij terreuraanslagen 2 neemt jaar na jaar toe tot bijna 30.000 in totaal. Iedereen wordt getroffen in dit kleine land – bijna iedereen kent wel iemand die is vermoord. Degenen die samenspannen voor de vernietiging van Israël zullen niet ophouden, maar de God van Israël sluimert of slaapt niet. Wonderen van Zijn bescherming en redding zijn niet alleen overal in de Bijbel te vinden, maar ook in onze tijd.

Dus op maandagavond (omdat Joodse dagen beginnen na de zonsondergang van de dag ervoor) gaat er een sirene. Israël zal in stilte pauzeren ​​om de nagedachtenis te eren van al degenen die zijn omgekomen in oorlog of terreur. Dinsdag is een sombere dag gewijd aan de gevallenen, en een herinnering aan hoe kostbaar het leven is, en hoe belangrijk de staat Israël is als toevluchtsoord voor Joodse mensen. Het zijn echter niet alleen Joodse mensen die onder de doden vallen, veel druzen, christenen en moslims die Arabisch spreken zijn ook omgekomen tijdens hun dienst in het leger of bij willekeurige terreuraanslagen tegen Israëlische burgers. Sommigen stierven heldhaftig om anderen te redden. Het is belangrijk om de tijd te nemen om de gebrachte offers, de onnodig verloren levens en de pijn die overblijft onder de nabestaanden van zowel Joodse als Arabische families te erkennen.

VAN ROUW TOT DANS

Maar dan bij zonsondergang op dinsdag is er een plotselinge en bijna surrealistische ommekeer. De natie gaat van rouwen naar dansen als Onafhankelijkheidsdag begint. Vuurwerk wordt afgestoken door het hele land en er zijn feesten in de straten. Vlaggen, feesten, muziek en plezier zijn kenmerkend voor de volgende dag, samen met de traditionele barbecues! De geur van gegrild vlees hangt altijd in de lucht op Onafhankelijkheidsdag, een nationale feestdag. Israëli’s zijn erg blij dat ze leven en zijn de vierde gelukkige natie op aarde, wezen de onlangs gehouden peilingen uit.

Het simpele bestaan ​​van Israël is te danken aan een reeks wonderen: het einde van de islamitische heerschappij van het Ottomaanse Rijk , de Balfour-verklaring uit 1917 waarin werd bepaald dat er een nationaal tehuis voor het Joodse volk moest komen, de VN-resolutie in 1947 en de plotselinge oprichting van de Joodse staat, geboren op een dag in mei 1948. Er is oorlog na oorlog geweest om Israël van de kaart te vegen toen Arabische naties zich verenigden tegen de Joodse staat in 1948, 1967, 1973, en er was voortdurende agressie van alle kanten … maar door Gods genade en bescherming heeft Israël de hoge leeftijd van 75 jaar bereikt. Dat gezegd hebbende, Abraham was nog maar net begonnen op 75-jarige leeftijd toen God hem riep en zei:

“Ga uit je land en je familie en het huis van je vader naar het land dat ik je zal wijzen. En Ik zal van u een groot volk maken, en Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u tot een zegen zult zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u onteert, zal Ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.’ (Genesis 12:1-3)

Het is verbazingwekkend om te bedenken dat de afstammelingen van Abraham, Isaak en Jacob hier vandaag zijn, in dit land van belofte, na al die jaren. Door Israël kwamen de uitspraken van God (de Bijbel) en de Messias, Jezus. Israël is gebruikt als Gods werktuig om de wereld zegen te brengen, maar er komt nog veel meer.

WAT NU VOOR ISRAËL?

Er is veel te doen geweest over de “vijgenboomgeneratie”, ontleend aan de woorden van Jezus in Mattheüs 24:

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. (Mattheüs 24:32-34)

Het woord in het Hebreeuws voor zomer (קַיִץ) komt van hetzelfde stamwoord als het einde (קֵץ), omdat de zomer het einde is van het landbouwseizoen. De vijgenboom vertegenwoordigt vaak Israël in de Bijbel. Voor veel gelovigen betekent dit dat zij vanaf 1948 kunnen gaan aftellen naar de eindtijd, – dat de generatie die de wedergeboorte van Israël zou zien, de eindtijdgebeurtenissen in hun leven zou zien plaatsvinden. Wat een “generatie” precies betekent en of deze interpretatie correct is, valt nog te bezien. Maar 75 is hoe dan ook een mooie leeftijd om te bereiken. Jezus geeft ons tekenen om naar uit te kijken , en vele daarvan stapelen zich op om het beeld te creëren dat Hij beschreef, maar de Grote Opdracht is nog niet voltooid! We zien de dag naderen en verlangen ernaar om Jezus terug te zien, maar als Hij uitblijft, kunnen er meer worden gered.

Terwijl we de toekomst tegemoet gaan, zelfs met alle problemen binnen Israël en de bedreigingen overal om ons heen, kunnen we met vertrouwen en vreugde wandelen, wetende dat we met de God van Jacob gaan. Hij heeft ons tot nu toe vastgehouden en het is goed om te weten dat Hij op de troon zit. Hij is degene die verantwoordelijk is voor de tijden en seizoenen, en Hij zal alle dingen rechtvaardig oordelen. In Israël bestaat er ook ongerechtigheid, net als in alle andere naties, maar we verlangen ernaar dat God Zijn Geest uitstort zodat heel Israël de Messias zou erkennen. Onze tijden zijn in Zijn handen.

Psalm 75

1 Voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; een psalm van Asaf, een lied.

2 Wij loven U, o God, wij loven U;
Uw Naam is nabij;
men vertelt Uw wonderen.

3 Wanneer ik ontvangen heb wat voor mij bestemd is,
zal ík billijk oordelen.
4 Het land en al zijn bewoners smolten weg,
maar ík heb zijn pilaren vastgezet. Sela

5 Ik heb gezegd tegen de dwazen: Doe niet zo dwaas,
en tegen de goddelozen:
Hef 
uw hoorn niet op.
6 Hef uw hoorn niet naar omhoog,
spreek niet met hooghartig uitgestoken hals.

7 Want niet uit het oosten of uit het westen
of uit de woestijn komt het verhogen,
8 maar God is Rechter:
Hij vernedert de een en verhoogt de ander.

9 Want in de hand van de HEERE is een beker.
Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid.
Hij schenkt eruit; zelfs zijn droesem
moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken.

10 Maar ík zal het voor eeuwig verkondigen,
ik zal voor de God van Jakob psalmen zingen.
11 Ik zal alle hoorns van de goddelozen afhakken,
de hoorns van de rechtvaardige worden omhooggeheven.

***************************************

ENGLISH – By: One For Israel

After being established in 1948, the state of Israel is now reaching another milestone: 75 years! A whole generation! Those 75 years have been packed with danger, adventure and great blessing as well. The nation has thrived and developed beyond all recognition, but has had to fight for survival every step of the way. We just want to take a moment to thank God for 75 years of His goodness to us, adding to millennia of His faithfulness before that. He keeps His word and does not renege on His promises.

GRATEFUL TO BE HERE

We do not take Israel’s existence for granted. Each year, the day before the Independence Day celebrations begin, Israel holds a Memorial Day to honor all those who have died in Israel’s struggle for survival.  The number of soldiers who are killed in active service1 together with civilians murdered in terror attacks2 increases year by year, and has reached almost 30,000 in total. Everyone is affected in this small nation—almost everybody knows somebody who has been killed. Those plotting for Israel’s destruction will not cease, but the God of Israel does not slumber or sleep. Miracles of His protection and rescue are not just found all over the Bible, but all throughout our times as well.

So on Monday evening (because Jewish days start on the sunset of the day before) a siren will sound. Israel will stand in silence to honor the memories of all those who have been killed in war or terror. Tuesday is a somber day dedicated to the fallen, and a reminder of how precious life is, and how important the state of Israel is as a refuge for Jewish people. However it is not only Jewish people who are among those killed, many Druze, Christian, and Muslim Arabic speakers have also been killed in service in the army, or in indiscriminate terror attacks against Israeli citizens. Some died heroically saving others. It’s important to take the time to recognize the sacrifices made, the lives needlessly lost, and the pain that remains among the bereaved among both Jewish and Arab families.

MOURNING TO DANCING

But then at sunset on Tuesday there is a sudden, and almost surreal, about-turn. The nation goes from mourning to dancing as Independence Day kicks in. Fireworks go off all round the country and there are celebrations in the streets. Flags, parties, music and fun are characteristic of the following day, along with the tradition of barbecues! The smell of grilled meat always fills the air for Independence Day, which is a national holiday. Recently polled to be the fourth happiest nation on earth—Israelis are very glad to be alive.

The simple existence of Israel is due to a series of miracles: The end of the Ottoman Empire‘s Islamic rule, the 1917 Balfour Declaration determining that there should be a national home for the Jewish people, the UN resolution in 1947, and the sudden creation of the Jewish State, born in a day in May 1948. There’s been war after war attempting to wipe Israel off the map as Arab nations united against the Jewish state in 1948, 1967, 1973, and there has been constant aggression on every side… but by God’s grace and protection, Israel has made it to the grand old age of 75. Having said that, Abraham was only just getting started at the age of 75 when God called Him, saying,

“Go from your country and your kindred and your father’s house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed.” (Genesis 12:1-3)

It’s amazing to think that the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob are here today, in this land of promise, after all those years. Through Israel came the oracles of God (the Bible) and the Messiah, Jesus. Israel has been used as God’s vessel to bring blessing to the world, but there is much more yet to come.

WHAT NEXT FOR ISRAEL?

Much has been made of the “fig tree generation” taken from the words of Jesus in Matthew 24:

“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near, at the very gates. Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place.” (Matthew 24:32-34)

The word in Hebrew for summer (קַיִץ) is from the same root word as the end (קֵץ) because the summer is the end of the agricultural season. The fig tree often represents Israel in the Bible, and so many believers interpret this to mean that 1948 set off a countdown to the end of days—that the generation to see Israel’s rebirth would see the end times events take place in their lifetimes. Quite what a “generation” means and whether or not this interpretation is correct remains to be seen. But 75 is a great age to reach regardless. Jesus gives us signs to look out for, and many of them are stacking up to create the picture He described, but the Great Commission is not yet complete! We see the day approaching, and long to see Jesus return, but if He tarries it’s so more can be saved.

As we continue into the future, even with all the troubles within Israel and the threats all around us, we can walk with confidence and joy knowing that we go with the God of Jacob. He has kept us so far, and it’s good to know He is on the throne. He is the one in charge of the times and seasons, and He will judge all things with righteousness. Israel is no stranger to unrighteousness, just like all other nations, but we long for God to pour out His Spirit so all Israel would recognize the Messiah. Our times are in His hands.

PSALM 75

We give thanks to you, O God;
we give thanks, for your name is near.
We recount your wondrous deeds.

“At the set time that I appoint
I will judge with equity.
When the earth totters, and all its inhabitants,
it is I who keep steady its pillars. Selah
I say to the boastful, ‘Do not boast,’
and to the wicked, ‘Do not lift up your horn;
do not lift up your horn on high,
or speak with haughty neck.’”

For not from the east or from the west
and not from the wilderness comes lifting up,
but it is God who executes judgment,
putting down one and lifting up another.
For in the hand of the Lord there is a cup
with foaming wine, well mixed,
and he pours out from it,
and all the wicked of the earth
shall drain it down to the dregs.

But I will declare it forever;
I will sing praises to the God of Jacob.
All the horns of the wicked I will cut off,
but the horns of the righteous shall be lifted up.