Foto’s: Shlomo Kipgen, met dank aan Shavei Israel.
Photo Credits: Shlomo Kipgen, courtesy of Shavei Israel.

Nederlands + English

In het negende jaar van Hoshea, veroverde de koning van Assyrië Shomron. Hij deporteerde de Israëlieten naar Assyrië en vestigde hen in Halah, bij de [rivier] Habor, bij de rivier Gozan, en in de steden van Medië. Koningen 17:6 (De Israël BijbelTM)

Manipur, India – Zoals vele Joden over de hele wereld, komt de Bnei Menashe gemeenschap in het noordoosten van India deze week bijeen om Sukkot te vieren. In hun feestgebeden hebben de Bnei Menashe een speciaal pleidooi gehouden, om hun eeuwenoude droom te vervullen om Aliyah te maken naar Israël in het komende jaar.

“Zelfs in de verste uithoeken van het noordoosten van India zijn de Bnei Menashe doorgegaan met het in ere houden van de eeuwenoude traditie om Sukkot te bouwen ter ere van het jaarlijkse feest,” zei Shavei Israel oprichter en voorzitter, Michael Freund. “Wij hopen vurig dat zij dit volgend jaar ook in Israël zullen kunnen doen.”

Photo Credits: Shlomo Kipgen, courtesy of Shavei Israel.

De Bnei Menashe, of zonen van Manasse, beweren af te stammen van een van de Tien Verloren Stammen van Israël, die meer dan 27 eeuwen geleden door het Assyrische Rijk in ballingschap werden gezonden. Hun voorouders zwierven eeuwenlang door Centraal-Azië en het Verre Oosten, voordat zij zich vestigden in wat nu het noordoosten van India is, langs de grenzen van Birma en Bangladesh. Tijdens hun verblijf in ballingschap bleven de Bnei Menashe het Jodendom beoefenen zoals hun voorouders dat deden, met inbegrip van het naleven van de Shabbat, het kosjer houden, het vieren van de feesten en het volgen van de wetten van de zuiverheid van het gezin. Zij bleven de droom koesteren om op een dag terug te keren naar het land van hun voorouders, het Land Israël.

Tot nu toe heeft Shavei Israel de droom van Aliyah, immigratie naar Israël, mogelijk gemaakt voor meer dan 4.500 Bnei Menashers en is van plan om meer leden van de gemeenschap naar Israël te helpen brengen. Momenteel zijn er 6.000 Bnei Menashers in afwachting van hun terugkeer naar het Joodse thuisland.

 

*****************
ENGLISH

In the ninth year of Hoshea, the king of Assyria captured Shomron. He deported the Israelites to Assyria and settled them in Halah, at the [River] Habor, at the River Gozan, and in the towns of Media. Kings 17:6 (The Israel BibleTM)

Manipur, India – Like many Jews around the world, the Bnei Menashe community of northeastern India are gathering to celebrate Sukkot this week. In their festival prayers, the Bnei Menashe offered a special plea, to fulfill their age-old dream to make Aliyah to Israel during the coming year.

“Even in the farthest reaches of northeastern India, the Bnei Menashe have continued to uphold the ancient tradition of building Sukkot in honor of the festival,” said Shavei Israel Founder and Chairman, Michael Freund. “We fervently hope that next year, they will be able to do so in Israel.”

Photo Credits: Shlomo Kipgen, courtesy of Shavei Israel.

The Bnei Menashe, or sons of Manasseh, claim descent from one of the Ten Lost Tribes of Israel, who were sent into exile by the Assyrian Empire more than 27 centuries ago. Their ancestors wandered through Central Asia and the Far East for centuries, before settling in what is now northeastern India, along the borders of Burma and Bangladesh. Throughout their sojourn in exile, the Bnei Menashe continued to practice Judaism just as their ancestors did, including observing the Sabbath, keeping kosher, celebrating the festivals and following the laws of family purity. They continued to nourish the dream of one day returning to the land of their ancestors, the Land of Israel.

Thus far, Shavei Israel has made the dream of Aliyah, immigration to Israel, possible for over 4,500 Bnei Menashe and plans to help bring more members of the community to Israel. Currently, there are 6,000 Bnei Menashe awaiting their return to the Jewish homeland.