Joodse activisten komen in botsing met de politie tijdens een protest tegen een christelijk pinkstergebed bij de Westelijke Muur in de oude stad van Jeruzalem, 28 mei 2023. (Foto: Arie Leib Abrams/Flash90)

Nederlands + English 

Sinds de huidige coalitie aan de macht kwam, ‘hebben we zeker een toename van openlijke aanvallen gezien’, zegt een messiaans-joodse leider

Door Allisrael News

Het aanbiddingsevenement ‘One Voice’ van vorige week, meer dan twee maanden geleden gepland en gepromoot door de Messiaans-Joodse Alliantie van Israël (MJAI), vond plaats op een locatie in handen van gelovigen, The Pavilion, in Jeruzalem, donderdagavond 22 juni.

Toen het nieuws van het evenement zich snel verspreidde onder extreem-rechtse orthodox-joodse religieuze groeperingen, deed een van hun leiders, Bentzi Gopstein, oprichter van de Lehava-organisatie, er alles aan om tientallen voornamelijk jonge mensen op te roepen om te protesteren, de toegang tot het gebouw te blokkeren voor bezoekers en uiteindelijk te voorkomen dat het aanbiddingsevenement kon plaatsvinden.

Een protest van zo’n 150 demonstranten leidde al snel tot rellen in wat al snel een ongepaste aanblik werd in de heilige stad.

Het is waarschijnlijk dat de demonstranten de instructie kregen om opzettelijk irritant te zijn, en dat deden ze met enthousiasme. Ze riepen en schreeuwden naar naderende bezoekers en benaderde hen persoonlijk terwijl ze achter hun rug luid floten en met speelgoedtrompetjes in hun oren bliezen.  Deze algemene intimidatietactieken werden gebruikt om degenen die op weg waren naar de ingang van het paviljoen, van wie sommigen Aziatische toeristen en andere genodigden waren, af te schrikken of zelfs bang te maken. Als de demonstranten de opdracht hadden gekregen om zeer onaangenaam te zijn, dat waren ze daar prima in geslaagd.

Gopstein, die aanwezig was bij deze demonstratie, beschuldigde de organisatoren er valselijk van dat “De zendingsconferentie was bedoeld om Joden van hun religie te bekeren en daar is geen plaats voor in Jeruzalem. De democratie gebiedt mij om te demonstreren.”

Voor alle duidelijkheid: dit soort antichristelijke protesten hebben duidelijk deel uitgemaakt van de tientallen jaren oude messiaans-joodse geschiedenis in Israël. Veel joodse groeperingen geloven dat christenen joodse mensen proberen over te halen het jodendom te verlaten en zich tot het christendom te bekeren. Veel van de organisaties hebben zich opzettelijk gericht naar de messiaans-joodse gelovigen – joodse mensen die Jesjoea als hun redder hebben aanvaard – als een gevaarlijke groep in de joodse samenleving en hebben zich zelfs tot het uiterste ingespannen om literatuur te produceren om te waarschuwen voor wat zij “missionair terrorisme tegen Joden” noemen.

Het protest op donderdagavond bestond voornamelijk uit activisten van extreemrechtse joodse organisaties, Lehava (vertaald: “vlam”) en Or L’Achim, een nieuwere organisatie die probeert christelijke evangelisatie en messiaans-joodse outreach in Israël tegen te gaan. Activisten van de La Familia-groep waren ook aanwezig en staan ​​bekend om het aanzetten tot geweld onder Arabieren in de afgelopen jaren. Deze extreme groepen zijn fel gekant tegen samenwerking en betrekkingen tussen joden en niet-joden, vooral als het om christenen gaat.

De afgelopen dagen lijkt er echter een sterkere intensiteit te zijn in de georganiseerde activiteiten van deze meer radicale joodse religieuze groeperingen. Sommige leden van de regeringscoalitie van Netanyahu en andere politieke leiders steunen niet alleen dergelijke protesten, maar leiden ze ook.

Deze ultraorthodoxe jongeren voelen zich tegenwoordig misschien meer aangemoedigd vanwege de uitgesproken rechtse coalitie van de Israëlische regering en doen er alles aan om hun antichristelijke, antimessiaanse joodse initiatieven te adverteren en te promoten.

Slechts enkele weken geleden was een van de loco-burgemeesters van Jeruzalem, Aryeh King, betrokken bij een protest tijdens de jaarlijkse Pinksterdienst op zondag nabij de Westelijke Muur. Christelijke toeristen en lokale Joodse gelovigen kwamen bijeen voor de “Wereldwijde Gebedsdag voor Jeruzalem en de Naties”.

Tijdens die demonstratie keek een groep demonstranten naar het gebedsevenement en gebruikte een luidspreker om rituele gebeden en gezangen op te zeggen en te zingen, waaronder: “Missionarissen ga naar huis!”

King zei dat hoewel soortgelijke evenementen in het verleden plaatsvonden, dat achter gesloten deuren gebeurde en niet op religieuze plaatsen die volgens het joodse erfgoed heilig zijn.

“Missionair terrorisme is net zo gevaarlijk als islamitisch terrorisme”, zei King, eraan toevoegend dat hij “ten minste drie van de deelnemers tijdens de demonstratie van vandaag heeft ontmoet die Israëli’s zijn die zich tot het christendom hebben bekeerd”.

“Ze investeren vele miljoenen, en niemand heeft ze zelfs maar gevraagd om te komen. Waarom is dit land belangrijk voor hen?” zei een van de demonstranten over christelijke groepen, bewerend dat ze “opzettelijk proberen onze heiligste plaatsen binnen te dringen”, verklaarde King.

Een andere menigte van overwegend radicale religieuze jongeren protesteerde bij de ingang van het Archeologisch Park van Jeruzalem en nam haar toevlucht tot het agressief duwen en trekken van de Israëlische politie, terwijl ze in de richting liepen van christenen die naar het park probeerden te komen. Uiteindelijk braken er botsingen uit tussen demonstranten en de politie, waarbij een van de glazen deuren werd verbrijzeld.

“Er zijn hier meer dan 100 zendingsorganisaties. Ze proberen de zendingsactiviteit in Israël te vergroten. We kwamen om ze te onderbreken en tegen te houden”, zei een van de religieuze jongeren.

Een Messiaans-Joodse leider bevestigde dat de Pinksterdienst, die ook het einde van de Jesaja 62-vastenperiode markeerde , een privé-evenement was zonder enige evangelisatiemotieven en van tevoren was afgesproken met de lokale autoriteiten.

“We hebben zeker een toename van openlijke aanvallen gezien sinds [de coalitie aan de macht kwam],” zei hij.

“Zeker, de regering heeft invloed op het legitimeren van protesten als deze”, voegde hij eraan toe toen hem werd gevraagd of de toename van aanvallen in verband kon worden gebracht met het aan de macht komen van deze coalitieregering.

De stad Jeruzalem heeft meer dan één loco-burgemeester, en gelukkig heeft een andere de protesten veroordeeld en zelfs steun betuigd aan de “christenzionisten”, die enkele van Israëls “sterkste vrienden” zijn en “de belangrijkste pro-Israëllobby van vandaag” zijn.

De plaatsvervangend burgemeester van Jeruzalem, Fleur Hassan-Nahoum, schreef een groot deel van de woede van de rechtse religieuze activisten toe aan “verkeerde informatie”, en bevestigde dat veel van de evangelische christenen die naar dergelijke evenementen in Israël komen, niet komen om “zending te bedrijven”.

“We moeten de voortdurende delegitimatie van de staat Israël door de buitenlandse pers bestrijden, en voor een keer hebben we pers die pro-Israël is, van de christelijke kanalen,” zei Hassan-Nahoum, eraan toevoegend dat ze het gebrek aan begrip van King vindt, en orthodoxe activisten als “buitengewoon frustrerend”.

Hoe oprecht en welkom de steun van Hassan-Nahoum Fleur ook is, feit blijft dat de leiders van het land een krachtiger standpunt moeten innemen tegen deze extreemrechtse organisaties en hun activisten.

In maart stelden Knesset-leden Moshe Gafni en Yaakov Asher van de ultraorthodoxe religieuze partij United Torah Judaism wetgeving voor om het delen van het evangelie in Israël te verbieden en overtreders naar de gevangenis te sturen. Velen vroegen zich af wat premier Benjamin Netanyahu zou doen met een wet die zo’n enorme bedreiging vormde voor de vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en godsdienstvrijheid in de Joodse staat.

Netanyahu en zijn Likud-partij verwierpen uiteindelijk het wetsvoorstel, die flagrante schending van de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en fundamentele mensenrechten inhield. Bovendien heeft Netanyahu zichzelf al meer dan 30 jaar bewezen als een goede vriend van evangelische christenen en heeft hij actief en consequent sterke steun voor Israël gezocht en gecultiveerd onder evangelische christenen.

Maar slechts een maand later uitten christelijke leiders, met name in de oude stad, een groeiende bezorgdheid over hun veiligheid, en beschreven ze een sfeer van toenemende intimidatie – spugen, vloeken, verstoring van bijeenkomsten en vandalisme – vergezeld van een groeiende apathie van de autoriteiten.

Gezien de jarenlange verzekering dat vrijheid van godsdienst heilig is hier in Israël, vooral door de hoogste leider van Israël, samen met andere diplomaten en regeringsfunctionarissen in zijn Likud-partij, ziet het er tegenwoordig zeker niet zo uit voor die gelovigen die uitkijken naar de volgende nationale eredienstbijeenkomst of gemeentelijke feestdagviering.

*******************************************

*******************************************

ENGLISH

Since the current coalition came into power, ‘we’ve definitely seen a rise in overt attacks,’ shares one Messianic Jewish leader

By Allisrael News

Jewish activists clash with police during a protest against a Christian Pentecost prayer event near the Western Wall in Jerusalem’s Old City, May 28, 2023. (Photo: Arie Leib Abrams/Flash90)

Last week’s worship event “One Voice,” planned and promoted more than two months ago by the Messianic Jewish Alliance of Israel (MJAI), took place on Thursday evening, June 22 at the believer-owned venue, The Pavilion, in Jerusalem.

As word of the event quickly spread among extreme far-right Orthodox Jewish religious groups, one of their leaders, Bentzi Gopstein, founder of the Lehava organization, went to great lengths to summon dozens of primarily young people to stage a protest, block attendees from entering the building and ultimately to stop the worship event from happening.

A protest of some 150 demonstrators soon led to rioting in what quickly became an unbecoming sight to behold in the holy city.

It is likely that the protesters were instructed to be deliberately annoying, and they did so with enthusiasm. They shouted and screamed at approaching attendees, and stepped up into the personal space of the concertgoers, with many whistling loudly behind their victims and blowing toy trumpets in their ears. These general intimidation tactics were used in order to deter or even frighten those who were making their way to the Pavilion entrance, some of whom were Asian tourists and other invited guests. If being obnoxious was the marching order given to demonstrators, then mission accomplished.

Gopstein, who was present at the concert demonstration, falsely accused the event organizers, saying: “The missionary conference was designed to convert Jews from their religion and there is no place for that in Jerusalem. In a democracy, I must come and demonstrate.”

To be clear, these types of anti-Christian protests have clearly been a part of the decades-old Messianic Jewish history in Israel. Many Jewish groups believe that Christians are trying to persuade Jewish people to leave Judaism and convert to Christianity. Many of the organizations have deliberately targeted the Messianic Jewish believers – Jewish people who have accepted Yeshua as their savior – as being a dangerous population in Jewish society and have even gone to great lengths to produce literature to warn of what they call “missionary terrorism” against Jews.

Thursday evening’s concert protest was mainly comprised of activists from far-right Jewish organizations, Lehava (translated into the word, “flame”) and Or L’Achim, a newer organization that attempts to counter Christian evangelism and Messianic Jewish outreach in Israel. Activitsts from the La Familia group were also present and have been known for inciting violence amongst Arabs in the last few years. These extreme groups vehemently oppose cooperation and relations between Jews and non-Jews, especially when it involves Christians.

However, in recent days, there appears to be a stronger intensity to the organized activities of these more radical Jewish religious groups. Some of Netanyahu government coalition members and other political leaders are not only supporting such protests but leading them.

These ultra-Orthodox youth may feel more emboldened these days because of the Israeli government’s outspoken right-wing coalition and are going to great lengths to advertise and promote their anti-Christian, anti-Messianic Jew initiatives.

Just weeks ago, one of Jerusalem’s deputy mayors, Aryeh King, was involved in a protest at the annual Sunday Pentecost service near the Western Wall. Christian tourists and local Jewish believers gathered for the “Global Day of Prayer for Jerusalem and the Nations.”

During that demonstration, one group of demonstrators faced the prayer event and used a loudspeaker to project ritual prayers and chants, including: “Missionaries go home!”

King said that while similar events took place in the past, they were behind closed doors and not in religious sites that are holy according to Jewish heritage.

“Missionary terrorism is as dangerous as Islamic terrorism,” King said, adding that he has met “at least three of the participants at today’s demonstration who are Israelis that converted to Christianity.”

“They invest many millions, and no one even asked them to come. Why is this country important to them?” said one of the protestors about Christian groups, claiming that they are “trying on purpose to infiltrate our most holy places,” King stated.

Another crowd of mostly radical religious youth protested at the entrance to the Jerusalem Archaeological Park and resorted to aggressively pushing and shoving Israeli police while heading in the direction of Christians trying to make their way to the park. Eventually, clashes broke out between protesters and the police, which resulted in one of the glass doors being shattered.

“There are over 100 missionary organizations here. They’re trying to increase the missionary activity in Israel. We came to interrupt them and stop them,” said one of the religious youth.

One Messianic Jewish leader confirmed that the Pentecost service, which also marked the end of the Isaiah 62 fast, was a private event without any evangelistic motives and had been arranged with local authorities ahead of time.

“We’ve definitely seen a rise in overt attacks since [the coalition came into power],” he said.

“Certainly, the government has an effect on legitimizing protests like this,” he added when asked if the increase in attacks could be linked to the coalition government’s rise to power.

The city of Jerusalem has more than one deputy mayor, and thankfully, another one has condemned the protests and even expressed support for “Christian Zionists” who are some of Israel’s “strongest friends” and are “the main pro-Israel lobby today.”

Jerusalem Deputy Mayor Fleur Hassan-Nahoum attributed much of the anger of the right-wing religious activists to “misinformation,” and confirmed that many of the Evangelical Christians coming to such events in Israel are not coming to “missionize.”

“We have to fight constant delegitimization of the State of Israel by the foreign press, and for once we have press which is pro-Israel, from the Christian channels,” Hassan-Nahoum said, adding that she finds the lack of understanding by King and Orthodox activists as “extremely frustrating.”

As heartfelt and welcomed as Hassan-Nahoum Fleur’s support is, the fact remains that the nation’s leaders must make a stronger stance against these far-right organizations and their activists.

In March, Knesset Members Moshe Gafni and Yaakov Asher of the ultra-Orthodox religious party, United Torah Judaism, proposed legislation to outlaw sharing the Gospel in Israel and send violators to prison. Many wondered what Prime Minister Benjamin Netanyahu would do with a law that posed such a massive threat to free speech, human rights and religious freedom in the Jewish state.

Netanyahu and his Likud party ultimately rejected the bill and its blatant breach of freedom of speech, religious freedom and fundamental human rights. In addition, Netanyahu has proven himself as a great friend of Evangelical Christians for more than 30 years and has actively and consistently courted and cultivated strong support for Israel among Evangelical Christians.

But only a month later, Christian leaders, particularly in the Old City raised growing concern for their safety, describing an atmosphere of increased amount of harassment – spitting, cursing, disruption to gatherings and vandalism – accompanied by a growing apathy from authorities.

Considering years of assurances that freedom of religion is sacrosanct here in Israel, especially by Israel’s top leader, along with other diplomats and government officials in his Likud party, these days, it sure doesn’t look that way for those believers looking forward to the next national worship gathering or congregational holiday celebration.