Een drone wordt gelanceerd vanaf een Iraanse onderzeeër tijdens een militaire oefening op een niet nader genoemde locatie in Iran, in deze hand-out afbeelding verkregen op 25 augustus 2022.
A drone is launched from an Iranian submarine during a military exercise in an undisclosed location in Iran, in this handout image obtained on August 25, 2022.(photo credit: IRANIAN ARMY/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY)/HANDOUT VIA REUTERS)

Nederlands + English

De opmerkingen van Teheran lijken een waarschuwing aan de VS te zijn dat Iran proxy-groepen zou kunnen aanmoedigen om Amerikanen in Syrië te blijven aanvallen.

Bron: The Jerusalem Post

Een nieuwe generatie Ghadir mini onderzeeërs en Fateh onderzeeërs zal worden gebouwd voor de marine van de Islamitische Revolutionaire Garde marine, zei Iran maandag.

Teheran veroordeelde ook de “illegale aanwezigheid van de VS in Syrië” in verklaringen van de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nasser Kanaani, op maandag tijdens een wekelijkse briefing.

Iran maakte veel opmerkingen over het Midden-Oosten. Het schepte op over het werken aan betere banden met Bahrein en Egypte en bekritiseerde de voortdurende Amerikaanse sancties.

De Iraanse marine is historisch gezien vrij klein, maar Iran heeft wel een aantal onderzeeërs. Iran heeft verschillende Russische onderzeeërs die het sinds de jaren 1990 gebruikt, volgens marinedeskundige H. I Sutton. Iran heeft ook kleine onderzeeërs gebouwd, die het de Ghadir noemt. Het heeft ook de Fateh-klasse van 157 voet onderzeeërs.

Volgens het rapport zijn de Iraniërs van plan om de IRGC uit te rusten met zowel Ghadir als Fateh onderzeeërs. Dit moet de macht van Iran in de Perzische Golf vergroten.

Een drone wordt gelanceerd vanaf een Iraanse onderzeeër in de Indische Oceaan, Iran, in deze hand-out afbeelding verkregen op 15 juli 2022. 

De VS hebben onlangs een nieuwe commandant benoemd voor de Amerikaanse anti-ISIS-troepen. Amerikaanse troepen hebben hun basis in Erbil en ook in Syrië.

“De aanwezigheid van het Amerikaanse leger en de militairen op Syrisch grondgebied is volledig illegaal,” zei Iran maandag. “De Syrische regering heeft het Amerikaanse leger niet uitgenodigd, en het officiële verzoek van de Syrische regering is de zo snel mogelijke terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten van het grondgebied van dit land.”

Iran waarschuwt dat het aanvallen op de Amerikaanse troepen in Syrië zou kunnen aanmoedigen.
De opmerkingen van Teheran lijken een waarschuwing aan de VS te zijn dat Iran proxy-groepen zou kunnen aansporen om door te gaan met het aanvallen van Amerikanen in Syrië. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS de “bron” is van instabiliteit in Syrië.

“Wij beschouwen de aanwezigheid van de VS in de regio als strijdig met de regionale vrede,” zei Iran. “Deze aanwezigheid heeft de vrede altijd al verstoord.”

Iran werkt ook samen met Irak om deze maand een grote pelgrimstocht te faciliteren met pelgrims die Arbaeen vieren, een sjiitische gebeurtenis. Hierbij zullen honderdduizenden pelgrims geholpen moeten worden en het is een belangrijke activiteit voor Iran. De Iraanse regering steunt over het algemeen de sjiieten in het hele Midden-Oosten.

Daarnaast zegt Iran dat het onlangs gesprekken heeft gevoerd met Qatar over het opheffen van sancties. Dit lijkt deel uit te maken van de grotere besprekingen die Qatar heeft gehad met Oman en het Westen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken prees een recente overeenkomst met de VS waarin Iran verschillende gevangenen vrijliet in wat Teheran een “ruil” noemt.

“Voor ons is de vrijlating van Iraanse gevangenen die wreed gegijzeld zijn een prioriteit,” zei Iran. “We sloten de ruilovereenkomst met de gevangenen. Tegelijkertijd hebben we de deblokkering van de Iraanse tegoeden gerealiseerd. In deze richting zien we gelukkig de vooruitgang van het werk.”

De opmerkingen van Iran onthullen zijn regionale agenda. Het wil dat Syrië minder geïsoleerd raakt, het werkt aan diplomatieke banden met Saoedi-Arabië, Bahrein en Egypte, en het dringt aan op zijn eisen in Irak en Syrië om critici, dissidenten en Amerikaanse troepen te verwijderen.

De algemene trend is duidelijk: Iran gelooft dat het aan de winnende hand is en het voelt zich zeker van de besprekingen van talrijke kwesties in de regio.

************************************************

ENGLISCH

Tehran’s comments appear to be a warning to the US that Iran could encourage proxy groups to continue to target Americans in Syria.

Source: The Jerusalem Post

A new generation of Ghadir midget submarines and Fateh submarines will be made for the Islamic Revolutionary Guard Corps’ navy, Iran said Monday.

Tehran also slammed the “illegal presence of the US in Syria” in statements by Foreign Ministry spokesman Nasser Kanaani on Monday at a weekly briefing.

Iran made many comments about the Mideast region. It boasted of working on improving ties with Bahrain and Egypt and slammed continued US sanctions.

The Iranian navy is historically quite small, but Iran does operate several submarines. Iran has several Russian submarines it has used since the 1990s, according to naval expert H. I Sutton. Iran also constructed midget submarines, which it calls the Ghadir. It also has the 157-foot Fateh class of submarines.

The Iranians intend to equip the IRGC with both Ghadir and Fateh submarines, according to the report. This is supposed to expand Iran’s power in the Persian Gulf.

A drone is launched from an Iranian submarine in the Indian ocean, Iran, in this handout image obtained on July 15, 2022. (credit: IRANIAN ARMY/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY)/HANDOUT VIA REUTERS)

The US recently appointed a new commander for US anti-ISIS forces. US forces have facilities in Erbil and also in Syria.

“The presence of the US military and the military in Syrian territory is completely illegal,” Iran said Monday. “The Syrian government has not invited the American military, and the official request of the Syrian government is the withdrawal of the American military forces from the territory of this country as soon as possible.”

Iran warns it could encourage attacks on US troops in Syria.
Tehran’s comments appear to be a warning to the US that Iran could encourage proxy groups to continue to target Americans in Syria. The Iranian Foreign Ministry says the US is the “source” of instability in Syria.

“We consider the US presence in the region to be contrary to regional peace,” Iran said. “This presence has always disturbed peace.”

Iran is also working with Iraq to facilitate a large pilgrimage this month with pilgrims who are marking Arbaeen, the Shi’ite event. This will involve helping hundreds of thousands of pilgrims, and it is an important event for Iran. Iran’s government generally backs Shi’ites throughout the Middle East.

In addition, Iran says it has recently held talks with Qatar about the lifting of sanctions. This appears to be part of the larger discussions Qatar has had with Oman and the West. The Iranian Foreign Ministry praised a recent agreement with the US in which Iran released several prisoners in what Tehran says was an “exchange.”

“For us, the release of Iranian prisoners who have been cruelly taken hostage is a priority,” Iran said. “We made the exchange agreement with the prisoners. Along with it, we followed up on the unblocking of Iran’s assets. In this direction, fortunately, we are witnessing the progress of the work.”

Iran’s comments reveal its regional agenda. It wants Syria to be less isolated, it is working on diplomatic ties with Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt, and it is pressing its demands in Iraq and Syria to remove critics, dissidents, and US forces.

The overall trend is clear: Iran believes it is on a winning streak, and it feels confident in the discussions of numerous files in the region.