Toenmalig vicepresident Joe Biden (l) en voormalig president Barack Obama, 4 jan. 2017. (AP/Susan Walsh
)
Then-VP Joe Biden (l) and former President Barack Obama, Jan. 4, 2017. (AP/Susan Walsh)

Nederlands + English

Teheran heeft al lang sympathisanten in de Amerikaanse regering, “specifiek binnen de linksgeoriënteerde Democratische overheidsdiensten,” zegt de Saoedische schrijver en onderzoeker.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een prominente Saoedische onderzoeker zei dat hooggeplaatste functionarissen in de regeringen van Biden en Obama sympathiseren met Iran en bereid zijn de andere kant op te kijken als het gaat om de steun van de Islamitische Republiek voor terreur.

Tijdens een interview op de Saoedische tv-zender MBC TV zei Abdullah Bin Bijad Al-Otaibi ook dat de regering-Obama een mogelijke machtsoverdracht in Arabische landen aan moslimextremistische groeperingen positief had bekeken.

“Laten we het hebben over de Westerse reacties [op de aanslag op Salman Rushdie],” zei de interviewer terwijl hij sprak met Al-Otiabi, in een Arabisch-talige clip vertaald door MEMRI.

“Waarom gaat het Westen door met het Iraanse religieuze extremisme met zo’n duidelijke dubbele moraal?”

De journalist leek te impliceren dat terwijl de VS een krachtige aanpak hanteert om sommige moslimextremisten, zoals ISIS, aan te pakken, de houding tegenover Iraans terrorisme milder is.

“Helaas hebben [de Iraniërs] vrienden in Washington, specifiek binnen de links georiënteerde Democratische regeringen, beginnend met de regering van Barack Obama en [inclusief] de regering die we vandaag hebben,” antwoordde Al-Otaibi. “Zij hebben uiterst linkse, liberale politieke overtuigingen.”

Hij voegde eraan toe dat “de meeste ambtenaren in de huidige overheidsdienst voor de Obama overheidsdienst werkten.”

Uitweidend over de Obama-regeringsjaren, zei Al-Otaibi dat de “standpunten, het beleid en de visie van de voormalige president openbaar zijn gemaakt.”

Obama “gelooft dat hij vrede moet sluiten met het terroristische Iraanse regime en het gezag in de Arabische landen moet overdragen aan soennitische terreurgroepen zoals de Moslim Broederschap en soortgelijke politiek-islamitische bewegingen. Hij ziet dit als de magische oplossing voor het Midden-Oosten.”

“We hebben gezien hoe dit beleid de Arabieren in Syrië, Egypte, Libië en Tunesië de das omdeed. Sommige Arabische landen slaagden erin zich te ontdoen van de zogenaamde ‘Arabische Lente’, die in feite een duistere, met bloed doordrenkte, moorddadige lente was,” zei hij.

 

ENGLISH

Tehran has long had sympathizers in the American government, “specifically within the left-leaning Democrat administrations,” says Saudi writer and researcher.

By Lauren Marcus, World Israel News

A prominent Saudi researcher said that high-ranking officials in the Biden and Obama administrations are sympathetic to Iran and willing to look the other way when it comes to the Islamic Republic’s support for terror.

During an interview on Saudi TV channel MBC TV, Abdullah Bin Bijad Al-Otaibi also said that the Obama administration had viewed a potential handover of power in Arab countries to Muslim extremist groups in a positive light.

“Let’s talk about the Western reactions [to the attack on Salman Rushdie],” the interviewer said while speaking to Al-Otiabi, in an Arabic-language clip translated by MEMRI.

“Why does the West continue to deal with the Iranian religious extremism with such clear double standards?”

The journalist seemed to be implying while the U.S. takes a robust approach towards clamping down on some Muslim extremists, like ISIS, the attitude towards Iranian terrorism is tamer.

“Unfortunately, [the Iranians] have friends in Washington, specifically within the left-leaning Democrat administrations, beginning with the administration of Barack Obama and [including] the administration we have today,” Al-Otaibi responded. “They have far left, liberal political convictions.”

He added that “most of the officials in the current administration worked for [the Obama] administration.”

Expanding on the Obama administration years, Al-Otaibi said the former president’s “views, policies and vision have been made public.”

Obama “believes that he should make peace with the terrorist Iranian regime and to hand over authority in the Arab countries to Sunni terrorist groups like the Muslim Brotherhood and similar political Islamic movements. He sees this as the magic solution for the Middle East.”

“We saw how these policies killed the Arabs in Syria, Egypt, Libya, and Tunisia. Some Arab countries managed to get rid of the so-called ‘Arab Spring,’ which was, in fact, a dark, blood-soaked, murderous spring,” he said.