Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei op een tentoonstelling van de prestaties van de nucleaire industrie van het land in Teheran op 11 juni 2023 | Foto: AFP/Khamenei.ir
Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at an exhibition of the country’s nuclear industry achievements in Tehran, on June 11, 2023 | Photo: AFP/Khamenei.ir

Nederlands + English

In een gesprek met Israel Hayom stuurt een hoge Israëlische functionaris een strenge boodschap aan Teheran te midden van berichten over een op handen zijnde nucleaire deal tussen Iran en het Westen.

Door: Israel Hayom

Temidden van berichten over een hernieuwd momentum in de besprekingen tussen Iran en het Westen over een nucleaire deal, stuurde Israël zondag een waarschuwing naar Iran.

Een hoge Israëlische functionaris aan Israel Hayom dat “Iran weet dat het doorbreken naar 90% zuiverheid in uraniumverrijking zal resulteren in een Israëlische aanval.” De ambtenaar voegde eraan toe dat de VS en westerse naties weten dat Israël deze drempel heeft vastgesteld en dat premier Benjamin Netanyahu duidelijk heeft gemaakt dat dit de rode lijn van Jeruzalem was tijdens zijn recente bezoeken aan Europese hoofdsteden.

De bron stelde verder dat ondanks dat de VS er alles aan doen om een overeenkomst met Iran te sluiten, deze niet zal worden gerealiseerd omdat Opperste Leider Ali Khamenei zo’n uitslag niet wil, ook al hield de Iraanse ayatollah zondag een toespraak ten gunste van het sluiten van een overeenkomst die Iran in staat zou stellen om zijn nucleaire infrastructuur te behouden.

Israëlische besluitvormers denken dat de regering Biden niet tot een volwaardige overeenkomst zal komen, maar in plaats daarvan een reeks afspraken met Teheran zal formuleren, waardoor het de controle van het Congres zal kunnen ontlopen onder een speciale wet die vereist dat een overeenkomst het stempel van goedkeuring van de wetgevers moet krijgen. Israël is tegen elk nieuw kader tussen de VS en Iran, vooral omdat dit ertoe zou leiden dat miljarden dollars in de Iraanse schatkist terecht zouden komen.

************************************

ENGLISH

Speaking with Israel Hayom, a senior Israeli official sends a stern message to Tehran amid reports on an emerging nuclear deal between with the West.

By: Israel Hayom

Amid reports of renewed momentum in talks between Iran and the West over a nuclear deal, Israel sent a warning to Iran on Sunday.

A senior Israeli official to Israel Hayom that “Iran knows that breaking out to 90% purity in uranium enrichment will result in an Israeli strike.” The official added that the US and Western nations know that Israel has set this threshold and that Prime Minister Benjamin Netanyahu made it clear this was Jerusalem’s red line during his recent visits to European capitals.

The source further assessed that despite the US trying hard to finalize an agreement with Iran, it will not be realized because Supreme Leader Ali Khamenei does not want such an outcome, even though on Sunday the Iranian ayatollah delivered a speech in favor of reaching a deal that would allow Iran to keep its nuclear infrastructure.

Israeli decision-makers believe that the Biden administration will stop short of reaching a full-fledged deal but instead formulate a series of understandings with Tehran, thus allowing it to avoid Congressional scrutiny under a special law that requires a deal to get the legislators’ stamp of approval. Israel opposes any new framework between the US and Iran, mainly because this would result in billions of dollars filling up the Iranian coffers.