YouTube Screen

Nederlands + English

Terwijl Israël zich voorbereidt om uiteindelijk in te grijpen en rechtstreeks met Oekraïne samen te werken om hen te helpen zich tegen Rusland te verdedigen, komt dit door de nauwe relatie van Rusland met Iran en de afhankelijkheid van Iraanse drones die de regering Netanyahu ervan heeft overtuigd om een kant in de oorlog te kiezen.

Door Israel Unwired

Het oude gezegde “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” lijkt deels verantwoordelijk voor Netanyahu’s ommezwaai in het leveren van defensieve wapens zoals de Iron Dome aan Oekraïne. Rusland heeft immers Iraanse aanvalsdrones ingezet bij zijn aanvallen op de Oekraïense infrastructuur en strijdkrachten.

Toen Israël de Iraanse drone fabriek in Isfahan, Iran meer dan een week geleden uitschakelde, werd Rusland woedend. Ze bedreigden Israël zelfs. De Mossad zou de aanval hebben uitgevoerd met de hulp van Iraanse Azeri’s en Koerden. Beide groepen vormen samen ongeveer 35% van de Iraanse bevolking en worden sterk gediscrimineerd.

Ruslands nauwe bondgenootschap met Iran is nog hechter geworden en in reactie op de vernietiging van Irans geavanceerde drone-fabriek hebben de Russen de mogelijkheid overwogen dat Iran zijn drone-productie naar Rusland zou verplaatsen – waar ze veilig zou zijn voor Israëlische aanvallen.

Als tegenprestatie heeft Rusland besloten gevechtsvliegtuigen aan Iran te leveren. Iran heeft Rusland ook gevraagd alle aanvallen van Israël op Iraanse doelen in Syrië te stoppen.

Terwijl dit alles gaande is, zal Israëls minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen een bezoek brengen aan Oekraïne. Terwijl Israël een neutrale houding heeft aangenomen in het conflict, zal het ontluikende bondgenootschap van Rusland met Iran Israël van toon doen veranderen? Oekraïne heeft drie verzoeken aan Israël gedaan.

– Israëlische veroordeling van de Russische inval in Oekraïne…
– 500 miljoen dollar lening
– Raketverdedigingstechnologie.

Tot nu toe heeft Israël geen partij gekozen. Dat was echter gebaseerd op de afspraak dat Rusland Israël zou blijven toestaan Iraanse doelen in Syrië aan te vallen. Als Rusland ingaat op de eisen van Iran, weerhoudt niets Israël ervan Oekraïne te steunen.

Als dat gebeurt, verwacht Poetin ook Israël als doelwit. Ik schreef het volgende in een bericht afgelopen zomer:

“Poetin ziet Israël immers verbonden met zijn drang om Oekraïne te veroveren. Religie speelt een grote rol in Poetins besluitvorming en zowel Kiev als Jeruzalem zijn bakermat voor de Oosters-Orthodoxe Kerk.”

“Het bewuste gedrag van Rusland bekijken werpt een nieuw licht op de huidige verslechtering van de relatie tussen Israël en Rusland. Hoewel Lapid kan worden verweten dat hij de beslissingen van Poetin mogelijk maakt – lijken de beslissingen deel uit te maken van zijn plan om Israël uiteindelijk in de hoek te drijven. Als dit het geval is, kan Israël misschien niets doen om de volgende fase van het Russisch-Israëlische conflict tegen te houden.”

Israël heeft een strak koord bewandeld, maar zoals aan alles moet ook aan deze dans een einde komen. Per slot van rekening is het altijd Ruslands bedoeling geweest om zowel Oekraïne als Jeruzalem in te nemen. Dit lijkt de val te zijn die Poetin voor Israël heeft gezet. Kan Bibi een uitweg vinden?

***********************************

 


***********************************

ENGLISH

As Israel prepares to finally jump in and work directly with Ukraine in helping them defend against Russia, it appears to be Russia’s close relationship with Iran and its reliance on Iranian drones that has convinced the Netanyahu government to pick a side in the war.

By: Israel Unwired

The old axiom “the enemy of my enemy is my friend” appears to be partly responsible for Netanyahu’s about face when it comes to supplying Ukraine with defensive weaponry like the Iron Dome. After all, Russia has been utilizing Iranian attack drones in its assault on Ukrainian infrastructure as well as armed forces.

When Israel allegedly knocked out the Iranian drone factory in Isfahan, Iran more than a week, Russia became incensed. They even threatened Israel. The fact is, the Mossad was said to have carried out the attack with the help of Iranian Azeris and Kurds. Both groups together form approximately 35% of Iran’s populace and are highly discriminated against.

Russia’s close alliance with Iran has grown even closer and in response to the destruction of Iran’s advanced drone factory, the Russians have been reportedly mulling the possibility that Iran would move its drone production to Russia – where it would be safe from Israeli attacks.

In a quid pro quo, Russia has decided deliver fighter jets to Iran. Iran has also asked Russia to stop all of Israel’s attacks against Iranian targets in Syria.

With all of this going on, Israel’s Foreign Minister Eli Cohen is set to travel to Ukraine visit. While Israel has struck a neutral tone in the conflict, will Russia’s burgeoning alliance with Iran will Israel change its tone? Ukraine has made three requests of Israel.

Israeli condemnation of the Russian invasion of Ukraine
$500 million loan
Missile defense technology

Up until now, Israel has refrained from taking sides. However, that was based on the understanding that Russia would continue to allow Israel to attack Iranian targets in Syria. If Russia gives into Iran’s demands, then there is nothing keeping Israel from supporting Ukraine.

If that happens, expect Putin to target Israel as well. I wrote the following in a post this past summer:

“After all, Putin sees Israel connected to his drive to conquer Ukraine. Religion plays a huge role in Putin’s decision making and both Kiev and Jerusalem are cradles for the Eastern Orthodox Church.”

“Looking at Russia’s behavior as intentional sheds a new light on the current deterioration in the relationship between Israel and Russia. While Lapid can be faulted as enabling Putin’s decisions – the decisions appear to be part of his plan to eventually corner Israel into submission. If this is the case, then there may be nothing Israel can do stop the next stage of the Russian-Israeli conflict from unfolding.

Israel has been walking a tight rope, but like anything else this dance may have to come to an end. After all, Russia’s intention has always been to take both Ukraine and Jerusalem. This appears to be the trap that Putin has set for Israel. Can Bibi find a way out of it?