Nederlands + Englis
h

Opmerkingen komen in navolging van provocerende militaire oefening nabij grens Iran-Azerbeidzjan.

Door: World Israel News

“De oorlog met Israël is al begonnen,” vertelde de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken Saeed Khatibzadeh donderdag aan het Israëlische dagblad Maariv. De Iraniër was in Normandië waar hij ook het World Peace Forum toesprak.

“Israël heeft aanvallen uitgevoerd die bedoeld waren om ons nucleaire programma voor vreedzame doeleinden te vernietigen. Het heeft nucleaire wetenschappers vermoord en het Iraanse volk schade berokkend. Iran wordt beschuldigd van terrorisme, maar er is geen goede of slechte terrorist. De hele crisis in de regio is de schuld van Israël,” zei Khatibzadeh tegen Maariv.

De woordvoerder beschuldigde Israël er ook van alles te doen om een nucleair akkoord tussen Iran en het Westen te verijdelen, terwijl hij beweerde dat de VS Iran opzettelijk de nodige medicijnen onthoudt.

Op de vraag of een nucleair akkoord Israël ervan zou weerhouden een aanval uit te voeren, zei Khatibzadeh: “Israël heeft ons onderzoeks- en civiele systeem ernstig beschadigd. Er wordt gesproken over een Iraanse nucleaire dreiging, maar Israël heeft honderden bommen, en het heeft nooit het Non-Proliferatie Verdrag ondertekend.”

Iran heeft onlangs een provocerende militaire oefening gehouden in de buurt van zijn 430 mijl lange grens met Azerbeidzjan, vanwege wat Teheran een “Zionistische aanwezigheid” aldaar noemde.

In zijn opmerkingen voor het Forum zei Khatibzadeh echter dat “de regio moe is van oorlogen. Wij moeten een nieuwe aanpak vinden om de problemen op te lossen overeenkomstig de VN-resoluties. Alle partijen moeten de politieke wil tonen om tot een regeling te komen”.

 

********************************
ENGLISH

Comments come in wake of provocative military exercise near Iran-Azerbaijan border.

By World Israel News

“The war with Israel has already started,” Iranian Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh told Israel’s Maariv newspaper on Thursday. The Iranian was in Normandy where he also addressed the World Peace Forum.

“Israel has carried out attacks that were intended to destroy our nuclear program for peaceful purposes. It murdered nuclear scientists and harmed the Iranian people. Iran is accused of terrorism, but there is no good or bad terrorist. The whole crisis in the region is Israel’s fault,” Khatibzadeh said to Maariv.

The spokesman also accused Israel of doing everything it could to foil a nuclear agreement between Iran and the West while claiming the U.S. was deliberately withholding from Iran needed medicines.

Asked if a nuclear agreement would prevent Israel from launching an attack, Khatibzadeh said, “Israel has severely damaged our research and civilian system. There is talk of an Iranian nuclear threat, but Israel has hundreds of bombs, and it has never signed the Non-Proliferation Treaty.”

Iran recently held a provocative military exercise near its 430-mile border with Azerbaijan due to what Tehran called a “Zionist presence” there.

In his remarks to the Forum, however, Khatibzadeh, said that “the region is tired of wars. We must find a new approach to solving the problems according to UN resolutions. All parties must show political will for an arrangement.”