Nederlands – English

“Israël werkt aan het verijdelen van de pogingen van de Iraniërs om een aanval uit te voeren en bereidt zich voor om met geweld te reageren op elke bedreiging voor Israëlische burgers waar dan ook,” zegt minister van Defensie Benny Gantz.

Door Lilach Shoval en Tamir Morag, Israel Hayom via JNS.org

Tijdens het weekend drong de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz bij Israëlische staatsburgers, die Turkije bezoeken, op aan om de aanbevelingen van het ministerie op te volgen om het risico te minimaliseren van de dreiging van een Iraanse aanval.

Vorige week verhoogde het Bureau voor Terrorismebestrijding van de Nationale Veiligheidsraad zijn reiswaarschuwing voor Istanbul tot het hoogst mogelijke niveau. Het reisadvies van niveau 4 bepaalt dat Israëli’s niet naar Istanbul mogen reizen en dat Israëli’s die daar momenteel zijn, onmiddellijk moeten vertrekken.

In het beste geval werd de waarschuwing echter slechts gedeeltelijk nageleefd, en ambtenaren bekritiseerden de Israëli’s die geen acht sloegen op de waarschuwingen omdat zij geen blijk gaven van meer persoonlijke verantwoordelijkheid.

Israël had inlichtingen verkregen dat verscheidene Iraanse terroristische groeperingen actief “Jagen” op Israëli’s, via sociale media en op belangrijke toeristische plaatsen in Istanbul, met het doel hen te ontvoeren of te vermoorden, zei Gantz.

De Israëlische autoriteiten schatten dat er momenteel meer dan 2.000 Israëli’s in Istanbul zijn, een zeer populaire bestemming onder Israëli’s.

Vorige week werden ongeveer 1.000 Israëli’s persoonlijk door veiligheidsfunctionarissen gewaarschuwd dat zij een doelwit vormden en dat zij onmiddellijk naar Israël moesten terugkeren. Volgens berichten in de media heeft de meerderheid van hen aan de waarschuwing gehoor gegeven.

Op vrijdag meldde Channel 12 News dat de Israëlische en Turkse inlichtingendiensten erin geslaagd waren een aanslag tegen Israëli’s te verijdelen door de leden van een Iraanse terreurcel te arresteren.

Aangenomen wordt dat Iran uit is op vergelding voor de recente mysterieuze dood van Iraanse wetenschappers en topfunctionarissen van de Islamitische Revolutionaire Garde, waarvan Teheran de schuld aan Israël geeft.

 

ENGLISH:

“Israel is working to foil the Iranians’ attempts to carry out an attack and is preparing to respond with force in the face of any threat to Israeli citizens everywhere,” says Defense Minister Benny Gantz.

By Lilach Shoval and Tamir Morag, Israel Hayom via JNS.org

During the weekend, Israeli Defense Minister Benny Gantz urged Israeli nationals visiting Turkey to follow the recommendations issued by the ministry to minimize risk amid the threat of an Iranian attack.

Last week, the National Security Council’s Counterterrorism Bureau raised its travel warning for Istanbul to the highest level possible. The Level 4 travel advisory stipulates that Israelis should not travel to Istanbul and that any Israelis currently there should leave immediately.

However, at best, compliance has been partial, with officials criticizing those Israelis for failing to heed the warnings for not demonstrating greater personal responsibility.

Israel had obtained intelligence that several Iranian terrorist squads were actively “hunting” Israelis, via social media and at major tourist sites in Istanbul, with the aim of abducting or killing them, said Gantz.

Israeli authorities estimate that there are currently over 2,000 Israelis in Istanbul, a highly popular destination among Israelis.

Last week, some 1,000 Israelis were personally warned by security officials that they were being targeted and told to return to Israel immediately. According to media reports, the majority of them heeded the warning.

On Friday, Channel 12 News reported that Israeli and Turkish intelligence services had managed to thwart an attack against Israelis, arresting the members of an Iranian terrorist cell.

It is believed that Iran is seeking to retaliate against the recent mysterious deaths of Iranian scientists and top Islamic Revolutionary Guard Corps officers, which Tehran blames on Israel.