Nederlands + English

In 2020 dreigde Iran het Graf van Mordechai en Esther met de grond gelijk te maken en er een Palestijns consulaat van te maken.

Door Pesach Benson, United With Israel

Uit een uitwisseling van historische brieven die in Israëls Nationale Bibliotheek wordt tentoongesteld, blijkt dat de Joodse gemeenschap van Iran in 1971 het graf van Mordechai en koningin Esther heeft gekocht van de Sjah van Iran.

De brieven worden tentoongesteld in de Israëlische Nationale Bibliotheek in Jeruzalem ter ere van de Purim-feestdag van deze week.

De feestdag viert de redding van het Joodse volk doordat Mordechai en Esther een complot van onderkoning Haman verijdelden om het Joodse volk te doden, zoals beschreven in het Boek Esther.

De twee zouden begraven zijn in Hamedan, een stad in wat nu het noordwesten van Iran is. Het mausoleum dat momenteel op die plaats staat, zou in de jaren 1600 zijn gebouwd.

Er zijn geen gezaghebbende Joodse bronnen die bevestigen dat Hamedan de plaats is waar de graftombe zich bevindt. Maar volgens verslagen uit de middeleeuwen probeerden aanhangers van Haman na de dood van Achasjverosj (Xerxes I) Mordechai en Esther te doden, die naar Hamedan vluchtten, waar zij hun verdere leven doorbrachten.

Het oudste verslag van de begraafplaats in Hamedan is gebaseerd op het verslag van Benjamin van Tudela, een Spaanse Jood die in de 12e eeuw door Europa, Afrika en Azië reisde.

“En van die berg tot Hamedan, een reis van tien dagen, ligt de grote stad waar ongeveer vijftigduizend Joden wonen en waar Mordechai en Esther begraven liggen,” schreef hij in “De reizen van Benjamin.”

Volgens Israel Hayom werden de Iraanse brieven bewaard in de archieven van de ORT-organisatie, die worden bewaard in Jeruzalem’s Centrale Archieven voor de Geschiedenis van het Joodse Volk. ORT beheert een educatief netwerk in Israël voor wetenschap en technologie onderwijs.

De correspondentie begon in 1968 en culmineerde in de eigendomsoverdracht in 1971.

Dr. Sam Tropp, conservator van de Islamitische collectie van de Nationale Bibliotheek, vertelde Israel Hayom dat de laatste Sjah van Iran, Mohammad Reza Pahlavi, zichzelf zag als een opvolger van Cyrus de Grote en welwillend stond tegenover het verzoek van de Joodse gemeenschap.

Tropp legde uit dat het in 1971 precies 2500 jaar geleden was dat de Perzische koning Cyrus II in 539 v. Chr. wat vaak de eerste verklaring van de rechten van de mens wordt genoemd, en de Sjah zag de verkoop als een gebaar van goede wil in het licht van die verjaardag.

De Iraanse regering verklaarde de graftombe in 2008 tot erfgoed, maar schrapte die aanwijzing in 2011, omdat het verhaal van Purim de Joodse slachting onder Iraniërs zou herdenken.

In 2020 dreigde de Iraanse regering de tombe met de grond gelijk te maken en er een Palestijns consulaat van te maken. Later dat jaar probeerde iemand de tombe in brand te steken op 14 mei, de verjaardag van de oprichting van Israël.

Hamedan is een van de oudste steden van Iran. In de jaren ’30 woonden er zo’n 8.000 Joden. Aan het eind van de 20e eeuw waren er naar verluidt nog maar 15 Joden in Hamedan.

 

ENGLISH:

In 2020, Iran threatened to raze the Tomb of Mordechai and Esther and turn the site into a Palestinian consulate.

By Pesach Benson, United With Israel

An exchange of historical letters on display at Israel’s National Library shows that Iran’s Jewish community purchased the tomb of Mordechai and Queen Esther from the Shah of Iran in 1971.

The letters are on display at Israel’s National Library in Jerusalem in honor of this week’s Purim holiday.

The holiday celebrates the salvation of the Jewish people as Mordechai and Esther foiled a plot by viceroy Haman to kill the Jewish people as described in the Book of Esther.

The two are believed to have been buried in Hamedan, a city in what is now northwestern Iran. The mausoleum currently on the site is believed to have been built in the 1600s.

There are no authoritative Jewish sources confirming Hamedan as the location of the tomb. But according to accounts from medieval times, after the death of Achashverosh (Xerxes I), supporters of Haman tried to kill Mordechai and Esther, who fled to Hamedan, where they lived out their lives.

The oldest account of the grave site in Hamedan is based on the account of Benjamin of Tudela, a Spanish Jew who traveled through Europe, Africa and Asia in the 12th century.

“And from that mountain until Hamedan, a journey of ten days, is the great city where around fifty thousand Jews live and where Mordechai and Esther are buried,” he wrote in “The Travels of Benjamin.”

According to Israel Hayom, the Iranian letters were kept in the archives of the ORT organization, which are kept in Jerusalem’s Central Archives for the History of the Jewish People. ORT operates an educational network in Israel for science and technology education.

The correspondence began in 1968 and culminated in the transfer of ownership in 1971.

Dr. Sam Tropp, curator of the National Library’s Islamic collection, told Israel Hayom that Iran’s last Shah, Mohammad Reza Pahlavi, saw himself as a successor to Cyrus the Great and was favorable to the Jewish community’s request.

Tropp explained that 1971 was exactly 2,500 years after Persian King Cyrus II issued what is often referred to as the first declaration of human rights in 539 BCE, and the Shah viewed the sale as a goodwill gesture in light of that anniversary.

The Iranian government declared the tomb a heritage site in 2008, but removed that designation in 2011 claiming the story of Purim commemorated the Jewish massacre of Iranians.

In 2020, the Iranian government threatened to raze the tomb and turn the site into a Palestinian consulate. Later that year, someone tried to set the tomb on fire on May 14, the anniversary of Israel’s founding.

Hamedan is one of Iran’s oldest cities. In the 1930s, roughly 8,000 Jews lived there. By the end of the 20th century, the number of Jews in Hamedan was reportedly 15.