Een drone wordt gezien naast een Iraanse raket tijdens de 44ste verjaardag van de Islamitische Revolutie in Teheran, Iran, 11 februari 2023. (Foto: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS) A drone is seen next to an Iranian missile during the 44th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, Feb. 11, 2023. (Photo: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

De VS en Europa moeten veel serieuzer worden in het stoppen van Teheran voordat er veel serieuzere aanvallen plaatsvinden

door Allarab News – Joel C. Rosenberg

Het is geen geheim dat Iran zijn offensieve militaire hardware en capaciteiten al tientallen jaren aan het ontwikkelen is.

Hoewel het Westen zich voornamelijk heeft gericht op het illegale en zeer gevaarlijke nucleaire programma van Teheran en de capaciteiten voor ballistische raketten, heeft de oorlog in Oekraïne aangetoond dat Iran in staat is grote schade aan te richten met een veel goedkopere vorm van wapentuig: drones.

Iran is zelfs hard op weg een van ’s werelds grootste producenten van drones te worden.

Sommigen zijn bewapend met raketten.

Anderen die zijn geladen met explosieven, kunnen ‘zelfmoord’-missies uitvoeren door rechtstreeks op hun doelen af te vliegen.

Weer andere zijn meer geavanceerde UAV’s die onze vijanden kunnen gebruiken voor verkenningsmissies.

Allemaal vormen ze een reële en toenemende bedreiging voor de Verenigde Staten, voor de westerse bondgenoten van Amerika in Europa en in de Arabische wereld, en voor Israël.

En één ding is duidelijk: het Iraanse regime grijpt de oorlog in Oekraïne aan als een kans om  zijn productiecapaciteiten  te demonstreren .

Dat gezegd hebbende, als er een zilveren randje is aan de wreedheid van Rusland in Oekraïne op dit moment, is het dat steeds meer westerse landen beseffen hoe giftig de ayatollahs werkelijk zijn.

De terreurmeesters in Teheran, die zich onwrikbaar verbonden hebben met het Russische kamp en Moskou’s grootste geldschieters zijn geworden, zijn nog nooit zo verankerd geweest in zo’n antiwesters blok.

Als Washington de berichtgeving en diplomatie correct afhandelt, kan dit – in combinatie met de brutaliteit die het Iraanse regime toont tegen zijn eigen burgers, en vooral tegen vrouwen – helpen om een ​​echte wereldwijde alliantie tegen de mullahs te verbreden, verdiepen en zelfs te verstevigen.

Hoewel Iran misschien heeft geprobeerd een façade van betrokkenheid bij het Westen te behouden door te onderhandelen over de JCPOA, zijn alle weddenschappen nu uitgeschakeld.

Het masker is afgevallen.

Het pure kwaad van de Opperste Leider van Iran en degenen om hem heen wordt voortdurend aan de wereld getoond.

Dit is het moment om twee dingen te doen.

Ten eerste moet de wereld zich verenigen om Teheran opnieuw de “maximale drukcampagne” op te leggen die zo agressief en effectief werd uitgeoefend tijdens de Trump-Pence-jaren, geleid door de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Ten tweede moeten de VS, Israël en hun soennitische Arabische bondgenoten zich verenigen om een ​​echte militaire optie te ontwikkelen die in staat is om zowel de Iraanse nucleaire dreiging als het gebruik van terrorisme in al zijn vormen door Teheran, te neutraliseren, inclusief de productie en inzet van terreurdrones.

Als het Westen er niet in slaagt om deze dingen te doen – en met name als president Biden en zijn team niet onmiddellijk het voortouw nemen op beide beleidsterreinen – zal het Iraanse regime nog meer moed en brutaliteit krijgen in het gebruik van terreur.

Teheran zal zijn productie en verspreiding van terreurdrones naar Rusland en de gevolmachtigden van Iran in het Midden-Oosten versnellen en uitbreiden.

Nu Rusland massale hoeveelheden opkoopt, zal de Iraanse oorlogskas deze winst investeren in het onderzoeken en ontwikkelen van betere, verbeterde drones, in plaats van hun burgers te helpen die lijden onder dit regime, dat de economie vernietigt.

De Houthi’s zullen beginnen met het laten crashen van drones in het naburige Saoedi-Arabië, waardoor het conflict in Jemen wordt verergerd en de wereldwijde oliemarkten voor beroering zorgen.

Hezbollah en Hamas zouden Iraanse drones agressief kunnen gaan gebruiken om terreuraanslagen in Israël uit te voeren.

Wie zegt dat de overblijfselen van Al Qaeda en ISIS niet weer de leiding gaan nemen en binnenkort ook Iraanse terreurdrones zullen gaan gebruiken om te moorden?

Terwijl deze regio’s al geplaagd worden door conflicten, zal de aanwezigheid van Iraanse drones vergelijkbaar zijn met het gieten van olie op het sudderende vuur.

En er zijn ook andere zeer reële potentiële doelen voor Teheran – de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, inderdaad, elk land dat de Abraham-akkoorden heeft ondertekend, of dat in de toekomst wil doen.

Denk aan Marokko.

Terwijl Rabat hard werkt om zijn relatie met het Westen en Israël te versterken, krijgt het in Algerije te maken met een steeds vijandiger buurland.

 Zoals ik al eerder heb geschreven op ALL ARAB NEWS , wordt Algerije gestaag een hechte Iraanse bondgenoot.

Algiers is dus een andere dankbare ontvanger van drones.

Nu het Polisario-front als volgende in de rij staat voor Iraanse drones, dreigt een ander neven-conflict te escaleren dankzij Iraanse bemoeienis. (Het Polisariofront is de strijdlustige rivaal van Marokko vanwege diens aanspraak op soevereiniteit in de Westelijke Sahara)

Aangezien stabiliteit in Noord-Afrika een belangrijke westerse prioriteit is, moet deze destructieve trend van de verspreiding van drones zo snel mogelijk worden gestopt.

Het komt erop neer: van het zuidoosten in Jemen tot het noordwesten van het Midden-Oosten in Marokko komen Iraanse drones naar een theater bij jou in de buurt.

De VS, Europa en andere westerse landen kunnen beter hun invloed op landen als Algerije gaan gebruiken om ze weg te halen uit de Iraanse invloedsfeer.

Wat meer is, Washington kan maar beter serieus worden – dodelijk serieus – om te voorkomen dat het expansionistische, fundamentalistische, apocalyptische beleid van het Iraanse regime nog meer slachtoffers eist voordat er veel serieuzere en dodelijkere aanslagen plaatsvinden.

************************************

ENGLISH

The U.S. and Europe need to get far more serious about stopping Tehran before far more serious attacks occur.

by Allarab News – Joel C. Rosenberg

​It’s no secret that Iran has been developing its offensive military hardware and capabilities for decades.

Although the West has been focused primarily on Tehran’s illegal and highly dangerous nuclear program and ballistic missile capabilities, the war in Ukraine has shown Iran’s ability to wreak havoc with a far less expensive form of weaponry: drones.

In fact, Iran is quickly becoming one of the world’s largest producers of drones.

Some are armed with missiles.

Others that are laden with explosives can operate “suicide” missions by flying directly into their targets.

Still others are more advanced UAVs that our enemies can use for reconnaissance missions.

All of them pose real and rising threats to the United States, to America’s Western allies in Europe and in the Arab world, and to Israel.

And one thing is clear: the Iranian regime is exploiting the war in Ukraine as an opportunity to showcase its manufacturing abilities.

​That said, if there’s a silver lining to Russia’s savagery in Ukraine right now, it’s that more and more Western countries are realizing how poisonous the Ayatollahs truly are.

Allying themselves staunchly in the Russian camp and becoming Moscow’s biggest backers, the terror masters in Tehran have never been this entrenched in such an anti-Western bloc.

If Washington handles the messaging and diplomacy correctly, this – combined with the brutality the Iranian regime is showing against its own citizens, and especially against women – could help broaden, deepen, and even solidify a true global alliance against the mullahs.

While Iran may have tried to maintain a façade of engagement with the West by negotiating the JCPOA, all bets are now off.

The mask has come off.

The sheer evil of the Supreme Leader of Iran and those around him continues to be exposed to the world.

Now is the time to do two things.

First, the world needs to unify to re-impose on Tehran the “maximum pressure campaign” wielded so aggressively and effectively during the Trump-Pence years, led by then-Secretary of State Mike Pompeo.

Second, the U.S., Israel, and their Sunni Arab allies need to unify to develop a true military option capable of neutralizing the Iranian nuclear threat as well as neutralizing Tehran’s use of terrorism in all its forms, including its production and deployment of terror drones.

If the West fails to do these things – and specifically if President Biden and his team don’t immediately take the lead on both policies – the Iranian regime will become even more emboldened and brazen in its use of terror.

Tehran will accelerate and expand its production and proliferation of terror drones to Russia and Iran’s proxies around the Middle East.

With Russia buying in mass quantities, the Iranian war chest will invest profits into researching and developing better, improved drones, instead of aiding their citizens who are suffering under the regime’s destruction of the economy.

The Houthis will start crashing drones into neighboring Saudi Arabia, exacerbating the conflict in Yemen and roiling global oil markets.

Hezbollah and Hamas could start using Iranian drones aggressively to wage terror attacks in Israel.

Who is to say that the remnants of al Qaeda and ISIS won’t soon start using Iranian terror drones to murder and main, too?

While these regions are already plagued with conflicts, the presence of Iranian drones will be akin to pouring gasoline on the simmering fire.

​And there are other very real potential targets for Tehran, as well — the United Arab Emirates, Bahrain, indeed, any country that has signed on to the Abraham Accords, or wants to in the future.

Consider Morocco.

As Rabat works hard to strengthen its relationship with the West and Israel, it’s facing an increasingly hostile neighbor in Algeria.

 As I have written about before on ALL ARAB NEWS, Algeria is steadily becoming a close Iranian ally.

Algiers is thus another grateful recipient of drones.

With the Polisario Front – Morocco’s belligerent rival over the latter’s claim to sovereignty in the Western Sahara – being next in line for Iranian drones, another proxy conflict faces escalation thanks to Iranian meddling.

With stability in North Africa a key Western priority, this destructive trend of drone proliferation must be stopped sooner rather than later.

The bottom line: From the southeast in Yemen to the northwest of the Middle East in Morocco, Iranian drones are coming to a theater near you.

The U.S., Europe, and other Western countries better start using their leverage with countries like Algeria to peel them away from the Iranian orbit.

What’s more, Washington better get serious – deadly serious – about stopping the Iranian regime’s expansionist, fundamentalist, apocalyptic policies from claiming further victims before far more serious and deadly attacks occur.