Sunset in Iran

Nederlands + English

De Iraanse vice-president voor economische zaken Mohsen Rezaee waarschuwde dat de 10.000 Joden van het land gegijzeld zijn jegens Israël, meldden Iraanse oppositiegroepen en het Middle East Media Research Institute (MEMRI).

Bron: ArutzSheva7

De organisatie “Iranian Regime Countdown” schreef maandag in een bericht op haar Telegram-account dat Rezaee in een toespraak zei dat “De Israëlische regering heel goed weet dat als het een fout maakt, het regime de 10.000 Joden die in Iran wonen anders zal behandelen.”

Rezaee, een voormalig hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde, maakte de opmerkingen in een toespraak tot de leden van de Tharollah Teheran organisatie.

Volgens Iranian Regime Countdown is dit de eerste keer dat Iran de Joodse gemeenschap van het land heeft bedreigd in plaats van Israël rechtstreeks te bedreigen.

Rezaee heeft in het verleden soortgelijke dreigementen geuit om grote aantallen gijzelaars te nemen. In juni berichtte Masih Alinejad, een in de VS wonende journalist van Iraanse afkomst, dat Rezaee had gedreigd 1000 Amerikanen in gijzeling te nemen om de VS te chanteren de Iraanse economie in moeilijkheden te helpen. Rezaee verklaarde toen dat hij voor elke gijzelaar 1 miljard dollar zou eisen.

In januari 2020 dreigde Rezaee “Tel Aviv en Haifa tot stof te doen vergaan” indien de VS Iran zouden aanvallen.

 

*************************
ENGLISH

Iranian Vice President for Economic Affairs Mohsen Rezaee warned that the country’s 10,000 Jews were hostage against Israel, Iranian opposition groups and the Middle East Media Research Institute (MEMRI) reported.

Source: ArutzSheva7

The “Iranian Regime Countdown” organization wrote a post on its Telegram account on Monday that Rezaee said in a speech that “The Israeli government knows very well that if it makes a mistake, the regime will treat the 10,000 Jews living in Iran differently.”

Rezaee, a former head of Iran’s Revolutionary Guards, made the remarks in an address to the members of the Tharollah Tehran organization.

According to Iranian Regime Countdown, this is the first time Iran has threatened the country’s Jewish community instead of threatening Israel directly.

Rezaee has made similar threats to take large numbers of hostages in the past. In June, Masih Alinejad, an Iranian-born journalist living in the US, reported that Rezaee had threatened to take 1,000 Americans hostage in order to blackmail the US into providing relief for Iran’s struggling economy. Rezaee stated at the time that he would demand $1 billion for each hostage.

In January 2020, Rezaee threatened to “turn Tel Aviv and Haifa to dust” if the US attacked Iran.