Iraanse militaire commandanten en andere leden van de strijdkrachten bidden op het oorlogsschip Makran van Iraanse makelij tijdens een oefening in de Golf van Oman (West Asia News Agency, Handout via REUTERS)

Iranian military commanders and other members of the armed forces pray on the Iranian-made warship Makran during an exercise in the Gulf of Oman (West Asia News Agency, Handout via REUTERS)

Nederlands + English

Israël heeft wat het beschreef als de meest significante Iraanse militaire aanwezigheid in de Rode Zee in de afgelopen tien jaar ontdekt, onthulde de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz op dinsdag.

Door: The Algemeiner

“Vandaag kunnen we bevestigen dat Iran zich methodisch stationeert in de Rode Zee, met oorlogsschepen die patrouilleren in de zuidelijke regio,” zei Gantz. “Het is een directe bedreiging voor de internationale handel, de energievoorziening en de wereldeconomie.”

“Het is ook een directe bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de maritieme arena, die gevolgen kan hebben voor het Middellandse Zeegebied en daarbuiten,” waarschuwde hij.

Tijdens zijn toespraak op de 26e jaarlijkse Economist Government Roundtable in Athene, Griekenland, toonde Gantz satellietbeelden van vier Iraanse oorlogsschepen die de afgelopen maanden in de Rode Zee hebben gepatrouilleerd, in een periode waarin Teheran zich in het gebied aan het versterken is.

De minister van Defensie waarschuwde dat de recente test door Iran van een satellietlanceerinrichting vanuit de provincie Semnan aantoont dat Iran in staat is om intercontinentale ballistische raketten te maken die reiken tot het centrum van Europa.

“Dit komt bovenop de operationele ballistische systemen en UAV’s die het oosten [van de Middellandse Zee] al kunnen bereiken,” legde hij uit. “In het afgelopen jaar heeft Iran internationale tankers in beslag genomen en schepen aangevallen.”

Westerse functionarissen gaven Iran vorig jaar de schuld van een “zelfmoord” drone aanval op de door Israël beheerde Mercer Street olietanker, waarbij twee bemanningsleden uit Roemenië en het Verenigd Koninkrijk om het leven kwamen. Onlangs nog, in mei, heeft de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran in de wateren van de Golf twee schepen onder Griekse vlag in beslag genomen, naar aanleiding van de inbeslagname van Iraanse olie door de VS uit een tanker bij Griekenland.

De Israëlische defensiechef besprak de impact van de Iraanse activiteiten buiten de onmiddellijke regio.

“Iran is eerst een wereldwijde uitdaging, dan is het een regionale uitdaging, en pas als laatste is het een bedreiging voor de staat Israël,” verklaarde hij. “Naast zijn nucleaire ambities exporteert Iran terreur naar Turkije, Europa, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.”

En hij beschuldigde de door Iran gesteunde terreurorganisatie Hezbollah in Libanon – die zaterdag drie UAV’s lanceerde op het Israëlische gasplatform Karish – met doel de gevoelige maritieme onderhandelingen tussen Israël en Libanon te “saboteren”.

“Het is in feite een aanval op Libanese burgers, die geconfronteerd worden met extreme economische ontberingen,” vervolgde Gantz. “Het laat ook zien dat Hezbollah een verlengstuk is van het regime van de Ayatollah – opererend om de regio te destabiliseren en om vergissingen te veroorzaken.”

 

ENGLISH

Israel has discovered what it described as the most significant Iranian military presence in the Red Sea in the past decade, Israeli Defense Minister Benny Gantz revealed on Tuesday.

By: The Algemeiner

“Today, we can confirm that Iran is methodically basing itself in the Red Sea, with warships patrolling the southern region,” Gantz said. “It is a direct threat to international trade, energy supply, and the global economy.”

“It is also a direct threat to peace and stability in the maritime arena, which may affect the Mediterranean and beyond,” he warned.

Speaking at the 26th annual Economist Government Roundtable in Athens, Greece, Gantz displayed satellite images of four Iranian warships patrolling the Red Sea in recent months, during a period when Tehran is entrenching itself in the area.

The defense minister cautioned that Iran’s recent test of a satellite launcher from the Semnan province demonstrates a capacity to make intercontinental ballistic missiles reaching as far as the center of Europe.

“This is in addition to operational ballistic systems and UAVs that can already reach the East [Mediterranean],” he explained. “Over the last year, Iran has seized international tankers and attacked vessels.”

Western officials last year blamed Iran for a “suicide” drone attack on the Israeli-managed Mercer Street oil tanker, killing two crew members from Romania and the UK. Most recently, in May, Iran’s Islamic Revolutionary Guard seized two Greek-flagged ships in Gulf waters, over the confiscation of Iranian oil by the US from a tanker near Greece.

The Israeli defense chief discussed the impact of Iran’s activities beyond the immediate region.

“Iran is first a global challenge, then it is a regional challenge, and only lastly, it is a threat to the State of Israel,” he stated. “In addition to its nuclear ambitions, Iran exports terror to Turkey, Europe, Latin America, Africa and the Middle East.”

And he accused the Iran-backed Hezbollah terror organization in Lebanon — which on Saturday launched three UAVs at Israel’s Karish gas rig — of attempting to “sabotage” sensitive maritime negotiations between Israel and Lebanon.

“It is in fact an attack on Lebanese citizens, who face extreme economic hardship,” Gantz continued. “It also shows that Hezbollah is an extension of the Ayatollah’s regime — operating to destabilize the region and to cause miscalculations.”