Iran Nucelaire

 

(Afbeelding bron: iStock)

Nederlands + English

Door:  Gatestone Institute:  Majid Rafizadeh

  • Blijkbaar wanhopig om het nucleaire pact nieuw leven in te blazen, begon de regering Biden meteen de heersende geestelijken van Iran te paaien.
  • Vanuit het perspectief van de Iraanse mullahs manifesteerden Biden’s wanhopige pogingen om de nucleaire deal nieuw leven in te blazen zijn zwakke leiderschap en daarom een verrukkelijke kans voor Teheran om tijd te kopen, meer concessies te krijgen, zijn nucleaire programma vooruit te helpen en een nucleaire staat te worden.
  • Ondanks al deze stimulerende en verzoenende maatregelen bleven de Iraanse mullahs uitvluchten zoeken om de nucleaire besprekingen te rekken. Een van de laatste toenaderingen was dat de wereldmachten zouden moeten wachten met het hervatten van de nucleaire besprekingen tot de nieuw verkozen president van Iran, Ebrahim Raisi, is aangetreden.
  • Raisi is nu al meer dan een maand president van Iran, maar de Islamitische Republiek heeft niet de minste inspanning geleverd om de besprekingen te hervatten; in feite lijkt het regime al die tijd zijn verrijking van uranium tot wapengoed te hebben versneld.
  • >Naar verluidt is het Iraanse regime momenteel 8-10 weken verwijderd van het verkrijgen van de voor kernwapens benodigde materialen.

Vanuit het perspectief van de Iraanse mullahs zijn de wanhopige pogingen van de Amerikaanse president Joe Biden om de nucleaire deal nieuw leven in te blazen een uiting van zijn zwakke leiderschap en daarom een verrukkelijke kans voor Teheran om tijd te winnen, meer concessies te krijgen, zijn nucleaire programma vooruit te helpen en een nucleaire staat te worden.

Sinds het aantreden van de regering Biden zijn de nucleaire gesprekken met Iran op niets uitgelopen. Zes onderhandelingsrondes zijn afgesloten zonder resultaat. Twee andere kwesties zijn daarentegen te ver gegaan: het verzoeningsbeleid van de regering-Biden ten aanzien van het Iraanse regime, en de bevordering van het nucleaire programma van de mullahs.

Toen de regering-Biden aantrad, kondigde zij aan dat zij het Iraanse nucleaire programma zou beteugelen door terug te keren naar de nucleaire overeenkomst van 2015 – bekend als het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dat Iran overigens nooit heeft ondertekend – en door vervolgens de sancties tegen de Iraanse regering op te heffen.

Blijkbaar wanhopig om het nucleaire pact nieuw leven in te blazen, begon de regering-Biden onmiddellijk de heersende geestelijken van Iran gunstig te stemmen. De eerste concessie werd gedaan toen de regering het beleid van de vorige regering wijzigde om maximale druk uit te oefenen op de proxy-milities van Iran, de Houthi’s. Zelfs toen het bewijsmateriaal – met inbegrip van een rapport van de Verenigde Naties – aantoonde dat het Iraanse regime geavanceerde wapens leverde aan de Houthi’s in Jemen, schortte de regering-Biden een aantal van de sancties tegen terrorisme op die de vorige regering aan de Houthi’s had opgelegd.

Kort daarna trok de regering-Biden de aanwijzing van de Jemenitische Houthi’s als terroristische groepering in. Daarnaast hief de regering-Biden in juni 2021 de sancties tegen drie voormalige Iraanse functionarissen en verscheidene energiebedrijven op. Toen, in een klap voor het Iraanse volk en voorstanders van democratie en mensenrechten – een paar dagen nadat het Iraanse regime een massamoordenaar tot zijn volgende president had gekozen – kondigde de regering-Biden aan dat zij ook overwoog de sancties tegen de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei op te heffen.

Vanuit het perspectief van de Iraanse mullahs waren de wanhopige pogingen van Biden om de nucleaire overeenkomst nieuw leven in te blazen een uiting van zijn zwakke leiderschap en daarom een verrukkelijke kans voor Teheran om tijd te winnen, meer concessies te krijgen, zijn nucleaire programma vooruit te helpen en een nucleaire staat te worden.

Ondanks al deze stimulerende en verzoenende maatregelen bleven de Iraanse mullahs uitvluchten zoeken om de nucleaire besprekingen te rekken. Een van de laatste toenaderingen was dat de wereldmachten zouden moeten wachten met het hervatten van de nucleaire besprekingen tot de nieuw verkozen president van Iran, Ebrahim Raisi, is aangetreden.

Raisi is nu al meer dan een maand president van Iran, maar de Islamitische Republiek heeft nog niet de geringste inspanning geleverd om de besprekingen te hervatten; in feite lijkt het regime al die tijd de verrijking van uranium tot wapenproduktie te hebben versneld. Deze escalatie heeft zelfs tot bezorgdheid geleid bij sommige Europese leiders en heeft, verrassend genoeg, de EU ertoe gebracht Teheran onder druk te zetten om onmiddellijk naar de onderhandelingstafel terug te keren. “Wij vragen Iran met klem zo spoedig mogelijk constructief naar de onderhandelingstafel terug te keren. Wij zijn daartoe bereid, maar het tijdvenster zal niet onbeperkt open blijven”, waarschuwde een woordvoerder van het Duitse ministerie.

Nadat zij hadden verklaard dat zij de besprekingen zouden hervatten toen Raisi zijn ambt aanvaardde, zeggen de Iraanse leiders nu dat zij de nucleaire onderhandelingen waarschijnlijk pas over 2 à 3 maanden zullen hervatten. “De regering is van mening dat een echte onderhandeling een onderhandeling is die tastbare resultaten oplevert, waardoor de rechten van de Iraanse natie kunnen worden gewaarborgd,” zei minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian tijdens een interview dat werd uitgezonden door de Iraanse staatstelevisie. Hij voegde eraan toe dat de nucleaire besprekingen “een van de kwesties zijn op de agenda van het buitenlands beleid en de regering… de andere partij weet heel goed dat een proces van twee tot drie maanden nodig is voor de nieuwe regering om zich te vestigen en te beginnen met het nemen van besluiten”.

Aangezien het Iraanse nucleaire beleid echter niet door de president of de minister van Buitenlandse Zaken wordt bepaald, klonk deze verklaring als het zoveelste excuus van het regime om tijd te winnen en de verrijking vooruit te helpen. Het is natuurlijk de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei die het laatste woord heeft in Irans nucleaire en buitenlandse beleidskwesties.

Op dit moment is het Iraanse regime naar verluidt 8-10 weken verwijderd van het verkrijgen van de voor kernwapens benodigde materialen. “Iran heeft alle richtlijnen van het JCPOA geschonden en is slechts ongeveer 10 weken verwijderd van het verkrijgen van materialen van wapenkwaliteit die nodig zijn voor een kernwapen,” vertelde de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz aan ambassadeurs van landen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tijdens een briefing op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem op 4 augustus 2021. “Nu is het tijd voor daden – woorden zijn niet genoeg. Het is tijd voor diplomatieke, economische en zelfs militaire daden, anders zullen de aanvallen doorgaan.”

Opnieuw lijkt het erop dat de mullahs van Iran de regering Biden en de EU meesterlijk bespelen door de nucleaire besprekingen te vertragen, tijd te kopen om meer concessies te krijgen, en hun verrijking van uranium en nucleaire programma te versnellen om tot een nucleaire uitbraak te komen die geschikt is voor wapens.

Dr. Majid Rafizadeh is bedrijfsstrateeg en adviseur, Harvard-geleerde, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review, en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij is auteur van verschillende boeken over de islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

 

*********************************
ENGLISH:

By Gatestone Institute:  Majid Rafizadeh

  • Apparently desperate to revive the nuclear pact, the Biden administration at once began appeasing the ruling clerics of Iran.
  • From the perspective of Iran’s mullahs, Biden’s desperate efforts to resurrect the nuclear deal manifested his weak leadership and therefore a delectable opportunity for Tehran to buy time, get more concessions, advance its nuclear program and become a nuclear state.
  • Notwithstanding all these policies of incentives and appeasements, Iran’s mullahs continued to make excuses seemingly to drag out the nuclear talks. One of the latest overtures was that the world powers ought to wait until Iran’s newly elected president, Ebrahim Raisi, took office before resuming the nuclear talks.
  • By now, Raisi has been president of Iran for more than a month but there has not been the slightest effort by the Islamic Republic to restart any talks; in fact, all the while, the regime appears to have accelerated its enrichment of uranium to weapons-grade.
  • At the moment, the Iranian regime is reportedly 8-10 weeks away from obtaining the weapons-grade materials necessary for a nuclear weapon.

From the perspective of Iran’s mullahs, US President Joe Biden’s desperate efforts to resurrect the nuclear deal manifested his weak leadership and therefore a delectable opportunity for Tehran to buy time, get more concessions, advance its nuclear program and become a nuclear state.

Since the Biden administration assumed office, the nuclear talks with Iran have gone nowhere. Six rounds of negotiations have been concluded with no results. In contrast, two other issues have gone too far: the Biden administration’s appeasement policies towards the Iranian regime, and the advancement of the mullahs’ nuclear program.

When the Biden administration took office, it announced that it would curb Iran’s nuclear program by returning to the 2015 nuclear deal — known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), which by the way Iran never signed — and by subsequently lifting sanctions against the Iranian government.

Apparently desperate to revive the nuclear pact, the Biden administration at once began appeasing the ruling clerics of Iran. The first concession was delivered when the administration changed the previous administration’s policy of maximum pressure toward Iran’s proxy militia group, the Houthis. Even as the evidence — including a report by the United Nations — showed that the Iranian regime was delivering sophisticated weapons to the Houthis in Yemen, the Biden administration suspended some of the sanctions against terrorism that the previous administration had imposed on the Houthis.

Soon after, the Biden administration revoked the designation of Yemen’s Houthis as a terrorist group. In addition, in June 2021, the Biden administration lifted sanctions on three former Iranian officials and several energy companies. Then, in a blow to the Iranian people and advocates of democracy and human rights — a few days after the Iranian regime handpicked a mass murderer to be its next president — the Biden administration announced that it was also considering lifting sanctions against Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.

From the perspective of Iran’s mullahs, Biden’s desperate efforts to resurrect the nuclear deal manifested his weak leadership and therefore a delectable opportunity for Tehran to buy time, get more concessions, advance its nuclear program and become a nuclear state.

Notwithstanding all these policies of incentives and appeasements, Iran’s mullahs continued to make excuses seemingly to drag out the nuclear talks. One of the latest overtures was that the world powers ought to wait until Iran’s newly elected president, Ebrahim Raisi, took office before resuming the nuclear talks.

By now, Raisi has been president of Iran for more than a month but there has not been the slightest effort by the Islamic Republic to restart any talks; in fact, all the while, the regime appears to have accelerated its enrichment of uranium to weapons-grade. This escalation has even caused concerns among some European leaders and has, surprisingly, led the EU to pressure Tehran immediately to return to the negotiating table. “We vehemently ask Iran to return to the negotiating table constructively and as soon as possible. We are ready to do so, but the time window won’t be open indefinitely” a ministry spokesperson from Germany warned.

After stating that they would resume talks when Raisi assumed office, Iran’s leaders are now saying that they are not likely to restart the nuclear negotiations for another 2-3 months. “the… government considers a real negotiation is a negotiation that produces palpable results allowing the rights of the Iranian nation to be guaranteed,” Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian saidduring an interview broadcast by Iran’s state television. He added that the nuclear talks are “one of the questions on the foreign policy and government agenda… the other party knows full well that a process of two to three months is required for the new government to establish itself and to start taking decisions.”

As Iran’s nuclear policy, however, is not set by the president or its foreign minister, this declaration sounded like just another excuse by the regime to buy time and advance enrichment. It is, of course, Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei who enjoys the final say in Iran’s nuclear and foreign policy issues.

At the moment, the Iranian regime is reportedly 8-10 weeks away from obtaining the weapons-grade materials necessary for a nuclear weapon. “Iran has violated all of the guidelines set in the JCPOA and is only around 10 weeks away from acquiring weapons-grade materials necessary for a nuclear weapon,” Israeli Defense Minister Benny Gantz told ambassadors from countries on the United Nations Security Council during a briefing at the Israeli Foreign Ministry in Jerusalem on August 4, 2021. “Now is the time for deeds – words are not enough. It is time for diplomatic, economic and even military deeds, otherwise the attacks will continue.”

Once again it seems that the mullahs of Iran are masterfully playing the Biden administration and the EU by stalling the nuclear talks, buying time to get more concessions, and accelerating their enrichment of uranium and nuclear program to reach a weapons-grade nuclear breakout.

Dr. Majid Rafizadeh is a business strategist and advisor, Harvard-educated scholar, political scientist, board member of Harvard International Review, and president of the International American Council on the Middle East. He has authored several books on Islam and US foreign policy. He can be reached at Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu