Nederlands + English

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken heeft zijn Israëlische gastheren woensdag op de kast gejaagd door ook een bezoek te brengen aan de Palestijnse organisatie Al-Haq. Deze ngo is eerder door de Israëlische regering op een terreurlijst gezet en wordt daarom gezien als een terreurorganisatie. Volgens Hoekstra is er niets aan de hand, omdat Israël het enige land ter wereld is dat Al Haq als een terreurclub ziet. Hij dook woensdag plotseling in Israël en de Palestijnse gebieden op voor een officieel bezoek. Het was zijn eerste kennismaking. Hoekstra tikte Israël op de vingers voor het uitbreiden van nederzettingen in betwist gebied.

Bron: Jonet

Palestijnse ngo
Hoekstra trof dus ook vertegenwoordigers van Al-Haq voor een gesprek. De ngo heet een Palestijnse ontwikkelingsorganisatie maar onderhoud volgens de Israëlische diensten warme contacten met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een terreurorganisatie. Israël stelt dat Al-Haq daar een onderdeel van is en heeft de organisatie daarom om de terreurlijst gezet. Daar klopt niets van, aldus minister Hoekstra, die stelt dat Al-Haq een goed doel is, onder meer omdat de rest van de wereld de club niet op terreurlijsten heeft gezet. “Er is geen enkel Europees land, of de Verenigde Staten, dat tot dezelfde conclusie is gekomen als Israël. Een beschuldiging alleen is niet genoeg,” aldus Hoekstra tegen De Telegraaf.

Terreurlijst
Beschuldiging of niet, volgens experts heeft Hoekstra geen beste beurt gemaakt door met de twee lieden van Al-Haq af te spreken. De Israuelische minister Benny Gantz van Defensie heeft regeringen wereldwijd nadrukkelijk gevraagd geen contact te hebben met Al-Haq en vijf andere Palestijnse organisaties die banden zouden hebben met terreurorganisaties. Nederland, dat informatie van Israël heeft gekregen over Al-Haq, deelt het oordeel van Gantz dus niet. Ook kwam Hoekstra zijn collega Yair Lapid van Buitenlandse Zaken vertellen dat Israël moet stoppen met het uitbreiden van nederzettingen in de betwiste gebieden. Net als zijn vele voorgangers houdt Hoekstra het op een tweestatenoplossing: dat is voor Nederland (en de Europese Unie) de ultieme uitkomst voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Onderzoek geëist
Hoekstra had verder een ontmoeting met premier Mohammad Shtayyeh en minister Riyad al-Malki van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit. Dat was in Ramallah. Daar wees hij erop dat Nederland snel onderzoek wil naar de dood van Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh. Zij werd vorige week dodelijk getroffen door een kogel in Jenin. Dat gebeurde in een vuurgevecht tussen Israëlische militairen en Palestijnse strijders. Hoekstra zei te hopen op een onderzoek dat de steun heeft van zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit. Vooralsnog willen de Palestijnen niet meewerken aan zo’n onderzoek, waardoor nog steeds niet duidelijk is van wie de kogel kwam die Abu Akleh doodde.

ENGLISH:

Foreign Affairs Minister Wopke Hoekstra (CDA) on Wednesday upset his Israeli hosts by also visiting the Palestinian organization Al-Haq. This NGO was previously put on a terror list by the Israeli government and is therefore seen as a terrorist organization. According to Hoekstra, there is nothing wrong with this because Israel is the only country in the world that considers Al Haq a terror club. He suddenly popped up in Israel and the Palestinian territories on Wednesday for an official visit. It was his first introduction. Hoekstra took Israel to task for expanding settlements in disputed territory.

Source: Jonet

Palestinian NGO
Hoekstra thus also met with representatives of Al-Haq for a discussion. The NGO is called a Palestinian development organization but, according to Israeli services, maintains warm contacts with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), a terror organization. Israel claims that Al-Haq is part of this and has therefore put the organization on the terror list. This is not true, according to Minister Hoekstra, who argues that Al-Haq is a good cause, in part because the rest of the world has not put the club on terror lists. “There is no European country, or the United States, that has come to the same conclusion as Israel. An accusation alone is not enough,” Hoekstra told De Telegraaf.

Terrorist List
Accusation or not, experts say Hoekstra did not do a very good job of meeting with the two Al-Haq people. Israeli Defense Minister Benny Gantz has explicitly asked governments worldwide not to have contact with Al-Haq and five other Palestinian organizations allegedly linked to terror organizations. The Netherlands, which has received information from Israel about Al-Haq, therefore does not share Gantz’s assessment. Hoekstra also came to tell his foreign affairs colleague Yair Lapid that Israel must stop expanding settlements in the disputed territories. Like his many predecessors, Hoekstra holds out for a two-state solution: for the Netherlands (and the European Union) that is the ultimate outcome for peace between Israel and the Palestinians.

Research demanded
Hoekstra further met with Prime Minister Mohammad Shtayyeh and Foreign Minister Riyad al-Malki of the Palestinian Authority. This was in Ramallah. There he pointed out that the Netherlands wants a quick investigation into the death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. She was fatally hit by a bullet in Jenin last week. This happened in a firefight between Israeli soldiers and Palestinian fighters. Hoekstra said he hopes for an investigation that has the support of both Israel and the Palestinian Authority. For now, the Palestinians do not want to cooperate with such an investigation, which means it is still not clear who the bullet that killed Abu Akleh came from.