Joel C. Rosenberg en een delegatie van Evangelische leiders ontmoeten de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu,
28 apr. 2022 (Foto: Yehuda Chamorro/CBN News)

Nederlands + English

Ik heb net een uur met Benjamin Netanyahu doorgebracht – hij ziet er “gebruind, uitgerust en klaar voor” uit, is er een comeback in het verschiet voor de voormalige eerste minister?

Enkele aanwijzingen: Bibi heeft net een nieuw boek geschreven, stijgt in de peilingen, en heeft ontmoetingen met evangelische leiders uit het bedrijfsleven en de media. Hier is mijn verslag.

Bron Allisrael News – Joel C. Rosenberg

JERUSALEM – Diegenen die Benjamin “Bibi” Netanyahu haten en hopen dat hij nooit meer aan de macht komt, raad ik aan dit bericht over te slaan.

Afgelopen donderdag heb ik een uur doorgebracht met de langstzittende premier in de geschiedenis van de moderne staat Israël, die momenteel als oppositieleider fungeert.

En ik moet u zeggen: hij ziet er niet gedeprimeerd, neerslachtig, ontmoedigd of radeloos uit.

Dit is geen man die zijn wonden likt en overweegt met pensioen te gaan.

Integendeel, het eerste wat in me opkwam toen Netanyahu en ik elkaar de hand schudden, was dat ik in de ogen keek van een man die zich opmaakt voor een politieke comeback en die buitengewoon zeker is van zijn kansen op succes.

“GEBRUIND, UITGERUST EN KLAAR”

Inderdaad, de zin die onmiddellijk in me opkwam was die van Richard Nixon in 1968 dat hij “gebruind, uitgerust en klaar” was om de natie te leiden, ondanks het feit dat hij in 1960 het presidentschap verloor van Jack Kennedy, en vervolgens in 1962 zijn poging verloor om gouverneur van Californië te worden.

Critici van Bibi zullen zeggen dat de verwijzing naar Nixon toepasselijk is, gezien de ernstige juridische problemen waarmee Netanyahu nu wordt geconfronteerd.

Maar ik verwijs niet naar Nixon’s Watergate problemen.

De zin “gebruind, uitgerust en klaar” dateert van voor die tijd. Het werd uitgesproken door Nixon toen hij weer populair werd en zich positioneerde om het presidentschap te winnen in ’68.

Vandaag ziet Bibi er gezond, fit en in vrede met zichzelf en de wereld uit.

Nadat hij vorige zomer door Naftali Bennett en Yair Lapid uit zijn ambt was verdreven, namen hij en zijn vrouw Sara een lange vakantie in Hawaï.

Daarna verhuisden ze van de residentie van de premier naar hun huis in Caesarea, een badplaats aan de kust van de Middellandse Zee.

Ze maken regelmatig wandelingen langs de kust.

Ze bezoeken oude vrienden en politieke bondgenoten in steden en dorpen die Likud-bolwerken zijn.

Voor het eerst sinds hij in 2009 weer premier is geworden, heeft Bibi tijd om te lezen, te ontspannen en op te laden.

En dat is te zien.

Joel C. Rosenberg en een delegatie van evangelische leiders ontmoeten de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu,
28 apr. 2022 (Foto: Yehuda Chamorro/CBN News)

HET SCHRIJVEN VAN ZIJN MEMOIRES

Bibi leest echter niet alleen. Hij heeft ook de tijd gehad om te schrijven.

Onlangs heeft hij een boek geschreven over de laatste twaalf jaar van zijn ambtstermijn en de buitengewone prestaties die hij in die periode heeft geleverd.

– Onderhandelde over vredes- en normalisatieakkoorden met vier Arabische staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko, en Soedan – bekend als de “Abraham Akkoorden”.

– Overtuigde de VS om Jeruzalem eindelijk te erkennen als de echte hoofdstad van de Staat Israël.

– Overtuigde de VS om hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

– Washington ertoe overgehaald de Israëlische soevereiniteit over de Golan Hoogvlakte te erkennen.

– Schafte een eskader ultramoderne F-35 stille gevechtsvliegtuigen aan voor de Israëlische luchtmacht.

– De Mossad naar Iran gestuurd voor een gedurfde inval om een schat aan nucleaire geheimen van Teheran te stelen.

– Israël uit een nieuwe grote oorlog gehouden.

– Sterke verbetering en uitbreiding van de Israëlische betrekkingen met India, China, Afrika en Latijns-Amerika.

– Beheerde delicate betrekkingen met de Russische president Vladimir Poetin.

– Versterkte en breidde Israëls hightech-economie uit.

– Overzag en ontwikkelde de ontdekking van triljoenen kubieke meters aardgas voor de kustlijn van Israël.

Joel C. Rosenberg en voormalig Israëlisch premier Benjamin Netanyahu,
28 apr. 2022 (Foto: ALL ISRAEL NEWS)

OPLEVING IN DE PEILINGEN

Ondanks het feit dat Netanyahu uit zijn ambt is verjaagd en momenteel terecht staat wegens verschillende beschuldigingen van corruptie, zakken Netanyahu en zijn Likudpartij niet weg in de peilingen.

Ze zijn zelfs aan het stijgen.

Momenteel heeft Likud 30 zetels in de Knesset, maar volgens de laatste peilingen zouden ze tussen de 35 en 38 zetels kunnen halen.

Veel Israëlische kiezers geloven dat Netanyahu onschuldig is aan de aanklachten tegen hem en zeggen dat de aanklager bezig is met een politieke vendetta tegen een zeer succesvolle, maar controversiële premier.

Ondertussen hebben recente overlopers binnen Naftali Bennett’s Yamina-partij elke foutmarge voor de eerste minister weggenomen.

Bennetts coalitie heeft 60 zetels.

De oppositie heeft ook 60 zetels.

Ondertussen zakt Bennett’s partij, samen met verschillende rechtse partijen in zijn coalitie, in de peilingen, en balanceert ze op de rand van de minimumdrempel die nodig is om opnieuw in de Knesset te komen.

Daarom geloven mensen dicht bij Netanyahu dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de regering instort, de natie opnieuw naar de stembus gaat en Netanyahu opnieuw premier wordt.

ONTMOETING MET EVANGELISCHE CHRISTENEN

In januari plaatste ALL ISRAEL NEWS Netanyahu op nummer 4 van onze lijst van de 22 Israëliërs die in 2022 in de gaten moeten worden gehouden.

“Wat heeft de toekomst in petto voor Netanyahu?” schreef ik toen, opmerkend dat een van onze medewerkers me had gevraagd: “Als Bibi mogelijk op weg is de politiek te verlaten, waarom zouden we hem dan op de lijst van dit jaar zetten?”

Mijn antwoord was simpel: “Netanyahu is een gewiekste politieke kat, en het is geenszins duidelijk dat zijn negen politieke levens erop zitten. Hij lijkt altijd zijn weg terug te vinden in de schijnwerpers.”

Daarom was ik dankbaar dat Netanyahu mijn uitnodiging aanvaardde voor een ontmoeting met onze “Abraham Accords Delegation of Evangelical Business & Media Leaders.”

 

Joel C. Rosenberg en voormalig Israëlisch premier Benjamin Netanyahu,
28 apr. 2022 (Foto: ALL ISRAEL NEWS)

Na net een ontmoeting te hebben gehad met hoge regeringsfunctionarissen in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, die betrokken waren bij de bemiddeling en de uitvoering van de akkoorden, wilde ik dat deze ‘Evangelicals’ de gelegenheid zouden hebben om de Israëlische leider te ontmoeten die verantwoordelijk is voor deze akkoorden, om hem te kunnen vragen waarom hij op het punt stond om akkoorden te smeden met vier Arabische staten, hoe hij denkt dat de akkoorden tot nu toe werken, en welke Arabische landen de volgende zouden kunnen zijn om zich aan te sluiten.

Ik wilde ook dat onze groep hem kon vragen naar zijn opvattingen over de nucleaire en terreurdreiging van Iran, en wat Israël in de toekomst moet doen om zich te beschermen tegen een tweede Holocaust.

ALL ISRAEL NEWS is een non-profit en dus onpartijdige organisatie.

Wij steunen geen politieke kandidaten in Israël, de Verenigde Staten of waar dan ook. We proberen echter wel leiders uit het hele politieke spectrum te ontmoeten en te interviewen om hun visie, waarden en standpunten te begrijpen, en dan in staat te zijn om nauwkeurig en eerlijk wat we leren over te brengen aan onze lezers. Deze specifieke ontmoeting met Netanyahu was niet ‘on-the-record’. Daarom kan ik niet met u delen wat hij ons specifiek heeft verteld. Dat gezegd hebbende, wilde ik mijn indrukken met u delen. Ik kan u niet zeggen of een nieuwe politieke comeback voor Netanyahu in het verschiet ligt. Maar ik kan u wel zeggen dat ik er niet aan twijfel dat Bibi en zijn team klaar zijn om het te proberen, en dat ze er steeds meer vertrouwen in hebben dat ze zullen slagen.

Blijf op de hoogte.
Joel C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een New York Times best-selling auteur, Midden-Oosten analist, en evangelisch leider. Hij woont in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

 

 

 

ENGLISH

Joel C. Rosenberg and a delegation of Evangelicals meet with former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu,
Apr. 28, 2022 (Photo: Yehuda Chamorro/CBN News)

I just spent an hour with Benjamin Netanyahu – looking ‘tanned, rested and ready,’ is a comeback in the cards for the former prime minister?

Some clues: Bibi has just finished writing a new book, is surging in the polls, and is meeting with Evangelical business and media leaders. Here’s my report.

Source: Allisrael News – Joel C. Rosenberg

JERUSALEM — To all those who hate Benjamin “Bibi” Netanyahu and hope that he never returns to power, I recommend you skip this column.

Last Thursday, I spent an hour with the longest-serving prime minister in the history of the modern state of Israel, who is currently serving as leader of the Opposition.

And I have to tell you: he doesn’t look depressed, dejected, discouraged or distraught.

This is not a man licking his wounds and contemplating retirement.

On the contrary, the first thing that came to mind when Netanyahu and I shook hands was that I was looking into the eye of a man preparing to make a political comeback and supremely confident of his chances of success.

“TANNED, RESTED AND READY”

Indeed, the line that immediately came to mind was that of Richard Nixon in 1968 that he was “tanned, rested and ready” to lead the nation, despite losing the presidency in 1960 to Jack Kennedy, and subsequently losing his bid to become governor of California in 1962.

Bibi’s critics will say the Nixon reference is apt, given the serious legal challenges that Netanyahu now faces.

But I’m not referring to Nixon’s Watergate troubles.

The “tanned, rested and ready” line predated all that. It was uttered by Nixon as he was surging back into popularity and positioning himself to win the presidency in ’68.

Today, Bibi looks healthy, fit and at peace with himself and the world.

After being driven out of office by Naftali Bennett and Yair Lapid last summer, he and his wife, Sara, took an extended vacation in Hawaii.

Then they moved out of the prime minister’s residence to their home in Caesarea, a resort community on the coast of the Mediterranean.

They’re taking regular walks along the shore.

They’re visiting old friends and political allies in cities and towns that are Likud strongholds.

For the first time since he re-entered office as premier in 2009, Bibi has time to read and relax and recharge.

And it shows.

 

Joel C. Rosenberg and a delegation of Evangelicals meet with former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Apr. 28, 2022 (Photo: Yehuda Chamorro/CBN News)

WRITING HIS MEMOIRS

Bibi isn’t just reading, however.

He’s also had the time to write.

In fact, he recently finished writing a book about his last twelve years in office and the extraordinary accomplishments that he racked up during that time.

 • Negotiated peace and normalization agreements with four Arab states – the United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, and Sudan – known as the “Abraham Accords.”
 • Persuaded the U.S. to finally recognize Jerusalem as the true capital of the State of Israel.
 • Persuaded the U.S. to move its embassy to Jerusalem.
 • Persuaded Washington to recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights.
 • Purchased squadrons of state-of-the-art F-35 stealth fighters for the Israeli air force.
 • Sent the Mossad into Iran on a daring raid to steal a treasure trove of Tehran’s nuclear secrets.
 • Kept Israel out of any major new war.
 • Vastly improved and expanded Israeli relations with India, China, Africa and Latin America.
 • Managed delicate relations with Russian President Vladimir Putin.
 • Strengthened and expanded Israel’s high-tech economy.
 • Oversaw and developed the discovery of trillions of cubic feet of natural gas off of Israel’s coastline.

 

Joel C. Rosenberg and former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu,
Apr. 28, 2022 (Photo: ALL ISRAEL NEWS)

SURGING IN THE POLLS

Despite being driven out of office and currently on trial on various corruption charges, Netanyahu and his Likud party are not sinking in the polls.

They are actually surging.

Currently, Likud has 30 seats in the Knesset, but the latest polls suggest they could pick up between 35 and 38 seats.

Many Israeli voters believe Netanyahu is innocent of the legal charges against him and say the prosecution is engaged in a political vendetta against a highly successful if controversial prime minister.

Meanwhile, recent defections inside Naftali Bennett’s Yamina party have eliminated any margin of error for the first-term prime minister.

Bennett’s coalition has 60 seats.

The opposition also has 60 seats.

Meanwhile, Bennett’s party – along with several right-wing parties in his coalition – are slipping in the polls, and teetering on the edge of the minimum threshold necessary to re-enter the Knesset.

This is why people close to Netanyahu believe it is just a matter of time before the government collapses, the nation goes back to the polls, and Netanyahu becomes prime minister once again.

MEETING WITH EVANGELICAL CHRISTIANS

In January, ALL ISRAEL NEWS listed Netanyahu at #4 on our list of the 22 Israelis to watch in 2022.

“What does the future hold for Netanyahu?” I wrote at the time, noting that one of our staff had asked me, “If Bibi is possibly on his way out of politics, why would we put him on this year’s list?”

My answer was simple: “Netanyahu is a shrewd political cat, and it is by no means clear that his nine political lives are up. He always seems to find his way back into the spotlight.”

That’s why I was grateful that Netanyahu accepted my invitation to meet with our “Abraham Accords Delegation of Evangelical Business & Media Leaders.”


Joel C. Rosenberg and former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu,
Apr. 28, 2022 (Photo: ALL ISRAEL NEWS)

Having just met with senior government officials in Bahrain and the United Arab Emirates, involved in brokering and implementing the Accords, I wanted these Evangelicals to have the opportunity to meet with the Israeli leader responsible for those accords, to be able to ask him why he was about to forge agreements with four Arab states, how he thinks the accords are working so far, and which Arab countries might be the next to join.

I also wanted our group to be able to ask him about his views regarding the Iran nuclear and terror threat, and what Israel needs to do going forward to protect itself from a second Holocaust.

ALL ISRAEL NEWS is a non-profit and thus non-partisan organization.

We don’t endorse political candidates in Israel, the United States or anywhere else. We do, however, seek to meet and interview leaders across the political spectrum in order to understand their vision, values and views, and then be able to accurately and fairly convey what we learn to our readers. This particular meeting with Netanyahu was not on-the-record. Thus, I can’t share with you specifically what he told us. That said, I wanted to share with you my impressions. I can’t tell you whether another political comeback is in the cards for Netanyahu. But I can tell you that I have no doubt that Bibi and his team are ready to try, and they feel increasingly confident that they will succeed.

Stay tuned.
Joel C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.