De Nationale Raad van Joodse vrouwelijke leiders en pleitbezorgers verzamelen zich op de trappen

van het Amerikaanse Hooggerechtshof, 1 december 2021. (Foto: NCJW)
National Council of Jewish Women leaders and advocates rally on the steps
of the U.S. Supreme Court, Dec. 1, 2021. (Photo: NCJW)

Nederlands + English

Is abortus ‘een joodse waarde’? De meeste Joden zeggen ja – maar laten we eens goed kijken naar wat de Hebreeuwse Bijbel eigenlijk zegt.

Door: Allisrael News – Joel C. Rosenberg

Veel Amerikaanse en Israëlische Joden zijn woedend over de verbluffende beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om Roe vs. Wade teniet te doen en te verklaren dat abortus geen grondwettelijk beschermd “recht” is.

Deze opmerking op Instagram trok de aandacht van velen, waaronder ikzelf.

“Ik ben Joods. Mijn religie leert dat het leven begint bij de geboorte, niet bij de conceptie.
Een verbod op abortus is een schending van mijn godsdienstvrijheid.
De enige mensen met werkelijke ‘religieuze vrijheid’ in dit land zijn christenen.”

Tot mijn verbazing kreeg dat geposte bericht meer dan 320.000 likes.

Maar is het waar wat daar staat?

Leert het Joodse geloof dat “het leven begint bij de geboorte, niet bij de conceptie”?

Veel Joodse mensen in de VS en Israël geloven dat zeker.

In mei hield de Nationale Raad van Joodse Vrouwen The Jewish Rally for Abortion Justice , die werd gesponsord door meer dan honderd verschillende Joodse organisaties en synagogen.

De Anti-Defamation League was een van deze sponsors en verklaarde in een tweet ter ondersteuning van de rally dat toegang tot abortus “een Joodse waarde” is.

Zoals elke groep – religieus, cultureel, etnisch of anderszins – zijn joden natuurlijk niet monolithisch in hun denken.

Bijvoorbeeld: Ben Shapiro, de prominente orthodox-joodse talkshowhost, is sterk pro-life en tegen abortus. Hij vierde de Dobbs-uitspraak, beschreef het als “te laat ” en prees de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voor het aanstellen van pro-life rechters bij het Hooggerechtshof.

En Shapiro is niet de enige. Talloze andere orthodoxe en ultraorthodoxe joden zijn pro-life.

De meerderheid van de Amerikaanse joden is echter niet bijzonder religieus en ze steunen inderdaad abortus.

Volgens een Pew Research – enquête uit 2017, gelooft 83% van de zichzelf Joden voelende mensen in Amerika dat abortus “in alle/de meeste gevallen legaal” zou moeten zijn. Dat is meer dan bij bijna elke andere religieuze groep die werd ondervraagd.

De overgrote meerderheid van de Israëlische Joden is niet religieus. Ze lezen zelden de Bijbel. En ze zijn erg liberaal als het op abortus aankomt.

Elk jaar worden ongeveer 17.000 ongeboren baby’s gedood voordat ze de baarmoeder verlaten, gesanctioneerd (en vaak gefinancierd) door de Israëlische regering. Toch is er weinig publiek verzet.

De Israëlische regering maakte abortus in 1977 legaal.

De huidige regering heeft net de abortuswetgeving versoepeld kort na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Helaas sprak de Israëlische minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz voor veel Israëli’s toen hij zei : “Het besluit van SCOTUS (Supreme Court of the United States) om het recht van een vrouw om een ​​keuze te maken over haar eigen lichaam teniet te doen, is een triest proces van vrouwenonderdrukking, waardoor de leider van de vrije en liberale wereld zichzelf honderd jaar terug in de tijd zet.”

Ondanks wat de minister van Volksgezondheid zegt, gaat abortus nooit alleen over het maken van een keuze over het eigen lichaam. Het gaat ook over het maken van een keuze over het lichaam van iemand anders – het lichaam van het kind in de baarmoeder.

De filosofie dat het leven begint bij de conceptie is een christelijke filosofie.
Veel andere religies hebben andere opvattingen.
Een verbod op abortus is een schending van onze godsdienstvrijheid.
Amerika is geen christelijke natie.

Laten we duidelijk zijn: de Hebreeuwse Bijbel – het fundament van het joodse geloof – leert dat op het moment van de conceptie een nieuw menselijk leven wordt gevormd, gemaakt naar het beeld van God en bescherming waard.

Deze waarheid is geen christelijke innovatie – het is geworteld in de Hebreeuwse geschriften, te beginnen bij Mozes die het boek Genesis schreef en verdergaand door de geschriften van de oude Hebreeuwse profeten.

De eerste conceptie van een kind wordt beschreven in Genesis 4:1: “Nu had Adam gemeenschap met zijn vrouw Eva, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, zeggende: ‘Ik heb een man gekregen met de hulp van de HEER.'”

Eva werd zwanger en baarde Kaïn – en Kaïn was Kaïn in de baarmoeder en buiten de baarmoeder.

In Genesis 25:21-22 staat geschreven: “En Isaäk bad tot de HEERE voor zijn vrouw, omdat zij onvruchtbaar was. En de HEERE verhoorde zijn gebed, en zijn vrouw Rebekka werd zwanger [tweeling]. De kinderen botsten hard tegen elkaar in haar…”

God gaf Rebekka het vermogen om kinderen te verwekken, en het waren deze kinderen die ‘botsten’ in haar baarmoeder.

Jacob was een van deze kinderen, de vader van het Joodse volk.

Vanuit Gods perspectief was deze Jacob, die ooit “Israël” zou heten, een mens vanaf het moment van conceptie.

Sprekend in de kracht van de Heilige Geest over zijn eigen gevallen natuur, schreef koning David de volgende woorden in Psalm 51:5: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.”

Het was niet slechts een klompje cellen dat werd verwekt, dat David werd na het verlaten van de baarmoeder – het was David zelf die werd verwekt.

Keer op keer zijn de Hebreeuwse geschriften duidelijk: Kaïns leven begon bij de conceptie, het leven van Jacob begon bij de conceptie en het leven van David begon bij de conceptie. Het is duidelijk dat vanuit het perspectief van de God van Israël het menselijk leven begint bij de conceptie.

De Schriften zijn ook glashelder dat moord – het opzettelijk doden van een mens die onschuldig is aan een halsmisdaad – zonde is.

Dit staat geschreven in de Tien Geboden in Exodus 20:13: “Gij zult niet moorden.”

Aangezien onschuldige ongeboren kinderen in de baarmoeder menselijke wezens zijn en nog niet in staat zijn om misdaden te begaan die de doodstraf verdienen, heeft geen enkele man of vrouw het “recht” om hun leven te nemen.

Bovendien leren de Hebreeuwse geschriften dat elk kind is geschapen naar het beeld van God en daarom van grote waarde is in de ogen van God.

Zoals koning David zo welsprekend over God schreef in de Schriften: ‘Want U hebt mijn innerlijke delen gevormd; U hebt me geweven in de baarmoeder van mijn moeder. Ik prijs U, want ik ben vreselijk en wonderbaarlijk gemaakt. Wonderlijk zijn uw werken; mijn ziel weet het heel goed.” (Psalm 139:13-14)

De harde waarheid is deze: net zoals de overgrote meerderheid van de mensheid in onwetendheid leeft over – en in opstand komt tegen – de God van Abraham, Izaäk en Jacob, en tegen het onderwijs van de Bijbel die Hij ons heeft gegeven om Hem te begrijpen en te volgen, zo gedragen zich ook de meeste Joodse mensen.

Velen hebben de Bijbel nog nooit gelezen en weten dus gewoon niet wat God zegt over de heiligheid van onschuldig ongeboren menselijk leven.

Anderen hebben de Bijbel gelezen, maar kiezen ervoor om te negeren of te tarten wat God in Zijn Woord heeft gezegd.

Hoe dan ook, het pro-life onderwijs begon niet bij christenen en het Nieuwe Testament.

Zulk onderwijs komt tot ons vanuit de Tenach, beginnend met het boek Genesis tot aan de oude Hebreeuwse profeten.

Ik zou de Heer niet dankbaarder kunnen zijn dat Hij ons deze waarheden heeft verteld door het Joodse volk en onze profeten.

Maar ik moet je zeggen dat het me verdriet doet dat zo veel van mijn mensen abortus niet alleen als een recht zien, maar als een fundamenteel onderdeel van het Joodse leven en de religie.

Joel C. Rosenberg
Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, analist uit het Midden-Oosten en evangelisch leider. Hij woont in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

 

 

ENGLISH

Is abortion ‘a Jewish value’? Most Jews say yes – but let’s take a careful look at what the Hebrew Bible actually says.

By Allisrael News – Joel C. Rosenberg

Many American and Israeli Jews are furious with the United States Supreme Court’s stunning decision to overturn Roe vs. Wade and declare that abortion is not a Constitutionally-protected “right.”

This comment on Instagram caught the attention of many, including myself.

“i am jewish. my religion teaches that life begins at birth, not at conception.
a ban on abortion is a violation of my religious freedom.
the only people with actual ‘religious freedom’ in this country are christians.”

To my amazement, that post received over 320,000 likes.

But is this true?

Does the Jewish faith teach that “life begins at birth, not at conception”?

Many Jewish people in the U.S. and Israel certainly believe so.

In May, the National Council of Jewish Women held The Jewish Rally for Abortion Justice, which was sponsored by over a hundred different Jewish organizations and synagogues.

The Anti-Defamation League was one of these sponsors and, in a tweet supporting the rally, stated that abortion access is “a Jewish value.”

Like any group—religious, cultural, ethnic, or otherwise—Jews are of course not monolithic in their thought.

For example: Ben Shapiro, the prominent Orthodox-Jewish talk show host, is strongly pro-life and opposed to abortion. He celebrated the Dobbs ruling, describing it as “overdue,” and praised former U.S. President Donald Trump for appointing pro-life justices to the Supreme Court.

And Shapiro is not alone. Numerous other Orthodox and ultra-Orthodox Jews are pro-life.

However, the majority of American Jews are not particularly religious, and they do indeed support abortion.

According to a 2017 Pew Research poll, 83% of self-identified Jews in America believe that abortion should be “legal in all/most cases” – more than almost any other religious group polled.

The vast majority of Israeli Jews are not religious. They rarely read the Bible. And they are very liberal when it comes to abortion.

Every year, approximately 17,000 unborn babies are killed before leaving the womb, sanctioned (and often funded) by the Israeli government. Yet there is little public pushback.

The Israeli government made abortion legal in 1977.

The current government just eased abortion regulations shortly after the U.S. Supreme Court ruling.

Sadly, Israeli Health Minister Nitzan Horowitz spoke for many Israelis when he said: “The SCOTUS decision to negate a woman’s right to make a choice over her own body is a sad process of women’s repression, setting the leader of the free and liberal world a hundred years back.”

Despite what the health minister says, however, abortion is never simply about making a choice about one’s own body. It is also about making a choice about someone else’s body—the body of the child in the womb.

Let’s be clear: The Hebrew Bible – the foundation of the Jewish faith – teaches that at the moment of conception a new human life is formed, made in the image of God and worthy of protection.

This truth is not a Christian innovation – it is rooted in the Hebrew scriptures, beginning with Moses who wrote the Book of Genesis and continuing through the writings of the ancient Hebrew prophets.

The first conception of a child is described in Genesis 4:1: “Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, saying, ‘I have gotten a man with the help of the LORD.’”

Eve conceived and bore Cain – and Cain was Cain within the womb, and outside the womb.

In Genesis 25:21-22 it is written: “And Isaac prayed to the LORD for his wife, because she was barren. And the LORD granted his prayer, and Rebekah his wife conceived [twins]. The children struggled together within her…”

God granted Rebekah the ability to conceive children, and it was these children who “struggled” in her womb.

Jacob was one of these children, the father of the Jewish people.

From God’s perspective, this Jacob, who would one day be called “Israel,” was a human being from the moment of conception.

Speaking in the power of the Holy Spirit about his own fallen nature, King David wrote the following words in Psalm 51:5: “Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me.”

It was not a mere clump of cells that was conceived, which became David after exiting the womb – it was David himself who was conceived.

Time and again, the Hebrew scriptures are clear: Cain’s life began at conception, Jacob’s life began at conception and David’s life began at conception. Clearly, from the perspective of the God of Israel, human life begins at conception.

The scriptures are also crystal clear that murder – the intentional killing of a human being who is innocent of a capital offense – is sin.

This is written in the Ten Commandments in Exodus 20:13: “You shall not murder.”

As innocent unborn children in the womb are human beings and are incapable of yet committing crimes deserving of capital punishment, no man or woman has the “right” to take their lives.

What’s more, the Hebrew scriptures teach that every child is created in the image of God, and therefore has great value in the eyes of God.

As King David so eloquently wrote about God in the scriptures, “For You formed my inward parts; You knitted me together in my mother’s womb. I praise You, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works; my soul knows it very well.” (Psalm 139:13-14)

The hard truth is this: just as the vast majority of humanity lives in ignorance of – and rebellion against – the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the teachings of the Bible that He has given us to understand and follow Him, so do most Jewish people.

Many have never read the Bible and thus simply do not know what God says about the sanctity of innocent unborn human life.

Others have read the Bible but choose to ignore or defy what God has said in His Word.

Either way, pro-life teaching did not start with Christians and the New Testament.

Such teaching comes to us from the Tanakh, beginning with the Book of Genesis and through to the ancient Hebrew prophets.

I could not be more grateful to the Lord for telling us these truths through the Jewish people and our prophets.

But I must tell you it grieves me that so many of my people see abortion not only as a right but a fundamental part of Jewish life and religion.

Joel C. Rosenberg
Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.