Nederlands + English

In onze Nederlandse Bijbelvertalingen staat het woord opname niet letterlijk. Maar is daardoor de opname van de Bruidsgemeente onbijbels? We gaan kijken of we in de grondtekst het woord opname kunnen vinden.

Door: Godskalender.nl

Harpazo

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks; we zullen dus in de grondtekst moeten gaan zoeken naar het woord “opname”. In het Grieks is dit het woord “harpazo”. Dit woord “harpazo” of afgeleide woorden hiervan komen in totaal 11x in het Nieuwe Testament voor. Een aantal voorbeelden:

  • 2 Korinthe 12:2: “Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen
  • Johannes 6:15: “Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.”
  • Judas 23: “Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is.”
  • Handelingen 8:39: “En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; de kamerheer zag hem niet meer, en hij vervolgde zijn weg met blijdschap.”
  • Handelingen 23:10: “En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen.”

We kunnen zien dat het woord “harpazo” op verschillende manieren wordt vertaald, vaak met de betekenis van: verplaatsen, wegnemen, wegrukken. In plaats van al deze vetgedrukte stukjes kun je ook opnemen lezen en dan heb je nog steeds goedlopende zinnen.

Opnameleer

Er zijn beweringen dat de opname een leer is, die pas in de 19e eeuw populair werd. Met name door John Darby en Cyrus Scofield werd dit onderwezen en bekend gemaakt. Als de opname ook al in het Oude Testament genoemd wordt, zou het geen leer meer zijn, die pas later populair is geworden. We gaan voor je op zoek!

Henoch

Het eerste voorbeeld van iemand die werd opgenomen, is Henoch. In Genesis 8:24 staat het als volgt: “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” Het woord wegnemen is in de Hebreeuwse grondtekst “laqach” en heeft de betekenis van “nemen, krijgen, ontvangen, trouwen, weggrissen, wegnemen”.

Elia

Ook Elia werd opgenomen, zoals we kunnen lezen in 2 Koningen 2. Deze opname staat uitgebreid beschreven. De verzen 11 en 12 luiden als volgt “Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken.” Ook in het Nieuwe Testament staat een zeer bekend voorbeeld.

Hemelvaart

Het bekendste voorbeeld van een opname is de hemelvaart van Jezus. In Handelingen 1:9-11 staat het beschreven: “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Opname en wederkomst zijn woorden die nog al eens door elkaar worden gebruikt en verwarring kunnen geven. Dit zijn echter verschillende gebeurtenissen, welke we graag willen uitleggen.

Opname is Bijbels!

Onze conclusie is dat de opname wel degelijk in de Bijbel voorkomt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We mogen de teksten uit 1 Thessalonicenzen 4:16-17 en Openbaring 12:5 serieus gaan nemen. We zien aan een toename van de barensweeën dat de geboorte nabij is en daarom roepen we je op dit ter harte te nemen. Ga dit zelf onderzoeken, ga hier biddend mee om. Je hoeft dit niet zomaar aan te nemen, maar wuif het ook niet weg! Het is een té serieus onderwerp om zomaar aan de kant te leggen.

Hoop

De opname van de Bruidsgemeente is geen simpele ontsnapping uit alle ellende! Nee, het is een reddingsactie van God Zelf, om de Bruid veilig te stellen van het naderend onheil. We zijn niet gesteld tot toorn (1. Thessalonicenzen 5:9), want toorn houdt een oordeel in. We mogen leven met de woorden van Paulus in Romeinen 8:1: “Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je zelf wil”. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting! Daar worden we enthousiast en blij van! Jij ook?

*********************************************

ENGLISH

Our Dutch Bible translations do not contain the word rapture literally. But does that make the rapture of the Bridal congregation unbiblical? We are going to see if we can find the word inclusion in the root text.

By: Godskalender.nl

Harpazo

The Old Testament is written in Hebrew and the New Testament in Greek; so we will have to look in the ground text for the word “rapture.” In Greek, this is the word “harpazo.” This word “harpazo” or words derived from it occur a total of 11 times in the New Testament. Some examples:

2 Corinthians 12:2: “I know a man in Christ, fourteen years it is ago – whether it happened in the body, I do not know; or outside the body, I do not know; God knows – that such a person was taken up to the third heaven.”
John 6:15: “Now because Jesus knew that they would come and take Him by force to make Him king, He withdrew again to the mountain, He Himself alone.”
Jude 23: “Save others, however, with fear, and pluck them out of the fire. You must also hate the undergarment that is stained by the flesh.”
Acts 8:39: “And when they had come up out of the water, the Spirit of the Lord took Philip away; the chamberlain saw him no more, and he continued his way with joy.”
Acts 23:10: “And when great discord arose, the superior, fearing that Paul might be torn apart by them, gave orders that his soldiers should go down and snatch Paul out of their midst and bring him to the barracks.”

We can see that the word “harpazo” is translated in various ways, often with the meaning of: move, take away, snatch away. Instead of all these bolded bits, you can also read record and you will still have well-flowing sentences.

Recordology

There are claims that recording is a doctrine that only became popular in the 19th century. In particular, it was taught and made known by John Darby and Cyrus Scofield. If the rapture is also already mentioned in the Old Testament, it would no longer be a doctrine that became popular only later. We will look for you!

Enoch

The first example of someone who was recorded is Enoch. In Genesis 8:24 it says as follows: “Enoch walked with God, and he was no more, for God took him away.” The word take away in the Hebrew root text is “laqach” and has the meaning of “take, get, receive, marry, snatch away, take away.”

Elijah

Elijah was also taken up, as we can read in 2 Kings 2. This inclusion is described in detail. Verses 11 and 12 read as follows “And it came to pass, as they went on speaking, behold, that a fiery chariot with fiery horses came, separating them both. So Elijah sailed to heaven in a storm. Elisha saw it and he cried, My father, my father, chariot of Israel and his horsemen! And he saw him no more. Then he grabbed his clothes and tore them in two pieces.” There is also a very familiar example in the New Testament.

Ascension

The most famous example of a recording is the ascension of Jesus.
It is described in Acts 1:9-11: “And after He had said this, He was taken up as they saw it, and a cloud hid Him from their eyes. And when, as He went away from them, they kept their eyes fixed on heaven, behold, two men stood by them in white garments, saying also: Galilean men, why do you stand looking up to heaven? This Jesus, Who is taken up from you into heaven, shall return in the same way as you have seen Him go up to heaven.” Inclusion and return are words that are often used interchangeably and can cause confusion. However, these are different events, which we would like to explain.

Rapture is Biblical!

Our conclusion is that the rapture does occur in the Bible, both in the Old and New Testaments. We may begin to take seriously the texts from 1 Thessalonians 4:16-17 and Revelation 12:5. We can see by an increase in the travail of birth that birth is near, and so we urge you to take this to heart. Go explore this yourself, deal with this prayerfully. You don’t have to take this to heart, but don’t dismiss it either! It is too serious a subject to simply put aside.

Hope

The rapture of the Bridal Church is not a simple escape from all misery!
No, it is a rescue action of God Himself, to secure the Bride from the impending doom. We are not appointed to wrath (1. Thessalonians 5:9), for wrath implies judgment. We may live by Paul’s words in Romans 8:1: “But if you belong to Jesus Christ, you will no longer be condemned. For then you will live in the way the Spirit wants, and no longer in the way you want yourself.” That is our hope, that is our expectation! That’s what makes us excited and happy! Do you?