VATICAANSTAD, VATICAAN – 20 nov 2015: Pauselijke Zwitserse Garde in uniform. Momenteel verwijst de naam Zwitserse Garde over het algemeen naar de Pauselijke Zwitserse Garde van de Heilige Stoel die gestationeerd is in het Vaticaan in Rome (met dank aan: Shutterstock)

Nederlands + English

“Ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. Zacharia 4:2 (NBV)

Door: Israel365News  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Veel geruchten gaan nooit weg en dat zijn de geruchten dat de tempelschatten die door de Romeinen werden meegenomen, verborgen zijn in de kelder van het Vaticaan. Rabbi Harry Moskoff volgt deze mythe actief en probeert vast te stellen of het echt waar is en of de schatten uit de Tweede Tempel in Jeruzalem ooit op tijd aan hun rechtmatige eigenaren kunnen worden teruggegeven om in de Derde Tempel te worden gebruikt.

GOUDEN MENORA GESTOLEN UIT JERUZALEM

Rabbi Moskoff onderzocht deze mogelijkheid in zijn boek, The A.R.K Report , en suggereerde dat sommige artefacten, waaronder de gouden menora, door het Vaticaan worden vastgehouden. Oude Joodse manuscripten, uniek en zeer belangrijk voor de Joden, werden inderdaad ontdekt in de ondergrondse Vaticaanse bibliotheek. Moskoff haalt het nog steeds zichtbare bewijs van de Boog van Titus aan dat de vaten van de tempel zich op een bepaald moment in de geschiedenis verifieerbaar in Rome bevonden, hoewel de gebeurtenis die in de boog wordt afgebeeld, enkele jaren vóór de bouw van de boog plaatsvond, die vier eeuwen vóór de oprichting van het Vaticaan werd gebouwd.

De gebeurtenis afgebeeld in de Boog van Titus is ook beschreven door Josephus Flavius , een eerste-eeuwse Romeins-Joodse geleerde van priesterlijke afkomst, die meldde dat de tempelartefacten inderdaad naar Rome werden gebracht en in Vespasianus‘ Tempel van de Vrede, voltooid in 75 na Chr., werden geplaatst,.

Moskoff benadrukte dat het Vaticaan direct bovenop het keizerlijk paleis werd gebouwd. Moskoff merkt op dat volgens historische verslagen de Visigoten de tempelvoorwerpen niet in het paleis van Vespasianus hebben gevonden, wat inhoudt dat ze daar verborgen zouden kunnen zijn gebleven.

“Het is waar dat het Vaticaan eigenlijk niets uit de tempel in Jeruzalem heeft gestolen”, benadrukte Rabbi Moskoff. “Het kan zelfs zijn dat de paus zelf niet beseft wat erin zit of waar het is. Maar het kan zijn dat het Vaticaan standaard, bij afwezigheid van een Joodse staat of tempel in Jeruzalem, de tempelvaten heeft geërfd toen ze ze 600 jaar na de vernietiging van de tempel ontdekten.”

De wegvoering van de tempelvaten naar Rome wordt ook bevestigd door de Talmoed (Yoma 57) die vertelt over verschillende wijzen, waaronder Rabbi Shimon bar Yochai (auteur van de Zohar) die naar het pre-katholieke Rome ging om de harde decreten die op Judea waren geplaatst teniet te doen. Ze werden uiteindelijk koninklijke gasten in het paleis van Vespasianus toen hem werd gevraagd zijn zieke dochter te genezen. Toen ze op wonderbaarlijke wijze genas, kregen ze de kans om deze extreem heilige voorwerpen te zien, de tzitz (priesterlijke hoofddeksel, wat bewijst dat ze op die plek waren.

5E EEUW: ROME WORDT GEPLUNDERD

Het historische pad van de menora lijkt in de 5e eeuw verloren te zijn gegaan. Historici vermoeden dat het artefact werd meegenomen door de Visigotische Vandalen die Rome in 455 na Chr. plunderden, waarna het werd omgesmolten en het goud werd verspreid. Maar er zijn geen historische verslagen uit die tijd die betrekking hebben op die gebeurtenis.

In de tweede helft van de 12e eeuw maakte een Spaanse Jood, bekend als Benjamin van Tudela, een rondreis door de toenmalige bekende wereld, zelfs naar Mesopotamië . Hij beweert in zijn dagboek dat de Joden van Rome wisten dat de tempelvaten verborgen waren in een grot in het Vaticaan.

In zijn boek interviewt Moskoff een collega, een rabbijnse student die geneeskunde studeerde aan de Vaticaanse Universiteit. Terwijl hij daar in 2011 was, bood een medestudent, een katholiek met toegang tot de Vaticaanse bibliotheek, hem aan om enkele van de tempelschatten te bekijken die daar waren opgeslagen, waaronder de tzitz , de gordijnen en andere vaten. De rabbijn weigerde uit bezorgdheid over rituele reiniging en uit vrees dat het bekijken van de heilige artikelen hem schade zou berokkenen.

Er is ook verteld dat in 1930 de opperrabbijn van Libië, rabbijn Yitzchak Muhomza, het Vaticaan is binnengekomen en deze artikelen heeft bekeken, maar het was hem destijds niet toegestaan ​​deze informatie te delen.

VATICAAN: WEIGERT JOODSE CLAIM OP JERUZALEM TE ERKENNEN

In zijn artikel getiteld ‘De Heilige Stoel en Israël’ suggereert Dr. Michael A. Calvo dat de weigering van het Vaticaan om deze tempelartefacten terug te geven, gebaseerd is op hun fundamentele weigering om de Joodse soevereiniteit in Jeruzalem te erkennen. Dit komt momenteel tot uiting in de weigering van het Vaticaan om belasting te betalen over commercieel onroerend goed dat zij bezitten en exploiteren in Jeruzalem. In zijn artikel somt Dr. Calvo de artikelen op waarvan wordt aangenomen dat ze in het bezit van het Vaticaan zijn:

Deze diefstallen omvatten deTempelkandelaar die door Boudewijn I aan paus Innocentius III werd gegeven na de plundering van Constantinopel en het bloedbad van de christelijk-orthodoxe bevolking; Tempelsjofars en gebruiksvoorwerpen; kleding van de Hogepriester; de Tzitz (kroon); de Nezer (blad); een gouden plaquette met de woorden Kodesh le-YHWH (“Opgedragen aan de Heer”); gebedsboeken; documenten; geschriften; heilige voorwerpen; culturele objecten; en vele andere kunstvoorwerpen , boeken, talmoeds en manuscripten die het Vaticaan en andere kerken hebben toegeëigend en in hun eigen opslagruimten, bibliotheken en musea hebben geplaatst.

Deze objecten zijn het nationale, religieuze en culturele erfgoed van het Joodse volk. Ze zijn Joods en behoren tot Israël, de staat van het Joodse volk, waar meer dan de helft van de Joden in de wereld woont.

In een recent artikel in de Jerusalem Post onderstreept Moskoff dit punt, door te suggereren dat de steun van het Vaticaan aan de Palestijnse eis voor een onafhankelijke staat met Jeruzalem als hoofdstad gebaseerd is op de wens om de Joodse claim op de tempelobjecten te ondervangen.

OPGRAVINGEN ONDER HET VATICAAN

De zoektocht naar de tempelvoorwerpen gaat door. Rabbi Moskoff beweerde ook bewijs te hebben dat suggereert dat het British Museum in Londen veel kleinere vaten uit de Tempel van Herodes heeft, met name koperen altaargerei.

Hij merkte ook op dat er momenteel archeologische opgravingen worden uitgevoerd onder de Sint-Pietersbasiliek die meer kunnen blootleggen dan de fundamenten van de katholieke kerk.

DE vaten TERUGKRIJGEN

Het Vaticaan ontvangt elk jaar honderden brieven van joden en niet-joden met het verzoek de vaten terug te geven aan het joodse volk . Hoewel het Vaticaan reageert, is er geen bewijs dat de tempelvaten in hun bezit zijn, maar de verzoeken om teruggave gaan door. Tijdens een ontmoeting met paus Johannes Paulus II in 1996 verzocht Shimon Shitrit, de toenmalige Israëlische minister van Religieuze Zaken, het Vaticaan om hulp bij het zoeken naar de tempelvaten als “een gebaar van goede wil”. Haaretz meldde dat “een gespannen stilte in de kamer hing nadat het verzoek van Shitrit was gehoord.”

Na de gedurfde oproep van Shitrit deden de Israëlische opperrabbijnen Yona Metzger en Shlomo Amar een soortgelijk verzoek bij hun eerste bezoek aan het Vaticaan. Dit werd herhaald toen de toenmalige president Moshe Katsav het Vaticaan bezocht. In 2004 stuurde de Israel Antiquities Authority ( IAA ) een team naar Rome om de magazijnen van het Vaticaan te doorzoeken op sporen van archeologische artefacten. Ze meldden dat ze niets onverwachts hadden gevonden.

En toch blijven de geruchten bestaan. In 2013, net voordat de nieuwgekozen paus Franciscus naar Israël kwam voor zijn eerste officiële bezoek, baarde rabbijn Yonatan Shtencel, een inwoner van Jeruzalem, opzien in de media toen hij een brief aan het Vaticaan schreef waarin hij de paus verzocht van de gelegenheid gebruik te maken om de gouden menora terug te geven die uit de tempel was gestolen. Shtencel wendde zich tot de nieuwe paus als een leider met een “bereidheid om naar andere naties te luisteren”.

“Het is tijd voor de heilige vaten, gestolen tijdens deze moeilijke historische gebeurtenissen en meegenomen naar Rome als oorlogsbuit en tot op de dag van vandaag in handen van de Vaticaanse autoriteiten en onder uw controle, om van staat te veranderen,” schreef Rabbi Shtencel. Hij verklaarde dat door dit te doen, de vele jaren dat het Vaticaan de vaten in bezit had, zouden veranderen van diefstal in een “beheerschap” ten behoeve van het Joodse volk.

Aartsbisschop Guiseppe Lazzaratto  reageerde en zei dat het Vaticaan de zaak “serieuze aandacht” had gegeven. Hoewel hij niet toegaf dat de tempelvaten in het Vaticaan waren, ontkende hij het ook niet. Hij bevestigde opnieuw de groeiende affiniteit tussen de kerk en de Joden en merkte op dat het achterhouden van de vaten tegen die trend in zou gaan.

“Als u mij enig bewijs kunt leveren dat de heilige vaten inderdaad in de archieven of ergens anders in het Vaticaan worden bewaard, zal ik uw verzoek met veel plezier doorsturen naar de prefect van dezelfde archieven en naar paus Franciscus zelf”, antwoordde hij.

 

 ENGLISH

VATICAN CITY, VATICAN – Nov 20, 2015: Papal Swiss Guard in uniform. Currently, the name Swiss Guard generally refers to the Pontifical Swiss Guard of the Holy See stationed at the Vatican in Rome (courtesy: Shutterstock)

“I see a menorah all of gold, with a bowl above it. The lamps on it are seven in number, and the lamps above it have seven pipes; Zechariah 4:2 (The Israel BibleTM)

By: Israel365News  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Many rumors never go away and such are the rumors that the Temple treasures that were carried away by the Romans are hidden away in the Vatican basement. Rabbi Harry Moskoff is actively pursuing this myth, trying to determine if it is, in fact, true and if the treasures from the Second Temple in Jerusalem can ever be returned to their rightful owners in time to be used in the Third Temple.

GOLDEN MENORAH STOLEN FROM JERUSALEM

Rabbi Moskoff explored this possibility in his book, The A.R.K Report, suggesting that some artifacts, including the gold Menorah, were being held by the Vatican. Ancient Jewish manuscripts, unique and highly significant to the Jews, were indeed discovered in the subterranean Vatican library. Moskoff cites the still-visible proof offered by the Arch of Titus that the Temple’s vessels were verifiably in Rome at one point in history, though the event depicted in the arch took place several years before the construction of the arch, which was built four centuries before the establishment of the Vatican.

The event depicted in the Arch of Titus is also written about by Josephus Flavius, a first-century Roman-Jewish scholar of priestly descent, who reported that the Temple artifacts were indeed taken to Rome and placed in Vespasian’s Temple of Peace, completed in 75 CE.

Moskoff emphasized that the Vatican was built directly over the Emperor’s Palace. Moskoff notes that according to historical accounts, the Visigoths did not find the Temple Artifacts in Vespasian’s palace., implying that they might have remained hidden there.

“It’s true that the Vatican didn’t actually steal anything from the Temple in Jerusalem,” Rabbi Moskoff emphasized. “It could even be that the Pope himself doesn;t realize what is in there or where it is. But it could be that by default, in the absence of a Jewish state or Temple in Jerusalem, the Vatican inherited the Temple vessels when they discovered them 600 years after the destruction of the Temple.”

The exile of the Temple vessels to Rome is also confirmed by the Talmud (Yoma 57) which tells of several sages including Rabbi Shimon bar Yochai (author of the Zohar) who went to pre-Catholic Rome in order to nullify harsh decrees placed on Judea. They ended up being royal guests at Vespasian’s palace when asked to heal his ailing daughter. When they miraculously did heal her, they were afforded the chance to see these extremely holy items the tzitz (priestly headpiece , proving that they were in that place.

5TH CENTURY: ROME IS SACKED

The historic trail of the menorah seems to have been lost during the 5th century. Historians conjecture that the artifact was taken by the Visigoth Vandals who sacked Rome in 455 CE, after which it was melted down and the gold dispersed. But there are no historical accounts from this time relating that event.

In the second half of the 12th century a Spanish Jew known as Benjamin of Tudela made a tour of the known world, traveling as far east as Mesopotamia. He claims in his journal that the Jews of Rome knew that the Temple vessels were hidden in a cave in the Vatican.

In his book, Moskoff interviews a colleague, a rabbinical student who studied medicine at the Vatican University. While there in 2011, a fellow student, a Catholic with access to the Vatican library, offered to allow him to view some of the Temple treasures stored there, including the tzitz, the curtains, and other vessels. The rabbi declined out of concern for ritual purity and fear that viewing the holy articles would cause him harm.

It has also been related that in 1930, the Chief Rabbi of Libya, Rabbi Yitzchak Muhomza, did enter the Vatican and viewed these articles but was not permitted at the time to share this information.

VATICAN: REFUSING TO ACKNOWLEDGE JEWISH CLAIM TO JERUSALEM

In his article titled “The Holy See and Israel,” Dr. Michael A. Calvo suggests that the refusal by the Vatican to return these Temple artifacts is based on their basic refusal to acknowledge Jewish sovereignty in Jerusalem. This is currently being expressed in the Vatican’s refusal to pay taxes on commercial properties they own and operate in Jerusalem. In his paper, Dr. Calvo enumerates the articles believed to be in the Vatican’s possession:

These thefts include Temple candelabra given to Pope Innocent III by Baldwin I after the sacking of Constantinople and the massacre of the Christian Orthodox population; Temple shofars and utensils; garments of the High Priest; the Tzitz (crown); the Nezer (blade); a gold plaque with the words Kodesh le-YHWH (“Dedicated to the Lord”); books of prayer; documents; writings; sacred objects; cultural objects; and many other objets d’art, books, Talmuds, and manuscripts that the Vatican and other churches have appropriated and placed in their own storerooms, libraries, and museums.

These objects are the Jewish People’s national, religious, and cultural heritage. They are Jewish and they belong to Israel, the State of the Jewish people, where more than half the world’s Jews live.

In a recent article in the Jerusalem Post, Moskoff underscores the point, suggesting that the Vatican’s support of the Palestinian demand for an independent state with Jerusalem as its capital is based in a desire to obviate the Jewish claim to the Temple objects.

EXCAVATIONS UNDER THE VATICAN

The search for the Temple objects goes on. Rabbi Moskoff also claimed to have evidence suggesting that the British Museum in London has many smaller vessels from Herod’s Temple, specifically copper altar utensils.

He also noted that there are currently archaeological excavations being carried out under St. Peter’s Basilica that may uncover more than the foundations of the Catholic Church.

GETTING THE VESSELS RETURNED

The Vatican receives hundreds of letters every year from Jews and non-Jews requesting the vessels be returned to the Jewish People. Though the Vatican responds there is no proof of the Temple vessels being in their possession, requests for their return continue. In a meeting with Pope John Paul II in 1996, Shimon Shitrit, then the Israeli Minister of Religious Affairs requested the Vatican’s aid in searching for the Temple vessels as “a goodwill gesture”. Haaretz reported that “a tense silence hovered over the room after Sheetreet’s request was heard.”

Following Shitrit’s bold appeal, Israel’s Chief Rabbis Yona Metzger and Shlomo Amar made a similar request upon their first visit to the Vatican. This was repeated when then-President Moshe Katsav visited the Vatican. In 2004, the Israel Antiquities Authority (IAA) sent a team to Rome to search the Vatican storerooms for signs of archaeological artifacts. They reported finding nothing unexpected.

And still, the rumors persist. In 2013, just before the newly-elected Pope Francis came to Israel for his first official visit, Rabbi Yonatan Shtencel, a resident of Jerusalem, made a sensation in the media when he wrote a letter to the Vatican requesting that the Pope take the opportunity to return the golden menorah stolen from the Temple. Shtencel turned to the new Pope as a leader with a “willingness to listen to other nations”.

“It is time for the holy vessels, stolen at the time of these difficult historical events and taken to Rome as spoils of war and remaining to this day in the hands of the Vatican authorities and under your control, to change status,” Rabbi Shtencel wrote. He stated that by doing so, the many years the Vatican had possessed the vessels would change from theft to a “trusteeship” for the Jewish People.

Archbishop Guiseppe Lazzaratto  responded, saying the Vatican had given the matter “serious attention”. Though he did not admit the Temple vessels were in the Vatican, neither did he deny it. He reaffirmed the growing affinity between the Church and the Jews, noting that withholding the vessels would go against that trend.

“If you can provide me with any evidence that the sacred vessels are indeed kept in the archives or somewhere else in the Vatican, I will be very pleased to forward your request to the Prefect of the same archives and to Pope Francis himself,” he replied