Nederlands + English

“Dan zal ik naar de koning gaan, hoewel het in strijd is met de wet; en als ik moet omkomen, zal ik omkomen!” ESTER 4: 16 (DE ISRAËLISCHE BIJBEL)

Door: Israel365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Israël wordt momenteel geconfronteerd met langdurige protesten over de hervorming van het rechtssysteem die is voorgesteld door de rechtse coalitie onder leiding van premier Benjamin Netanyahu. Israëli’s zijn over het algemeen uitgesproken en, net als in de VS, zijn protesten een beschermde vrijheid van meningsuiting. Maar de huidige protesten dagen de structuur van de Israëlische samenleving uit, waarbij de demonstranten beweren dat de hervormingen de democratie bedreigen. De regering heeft hierop gereageerd met zware maatregelen, waaronder het afvuren van verdovingsgranaten, waterkanonnen en het te paard confronteren van de menigte.

Israel365 News vroeg Moshe Feiglin, de leider van de liberale zionistische partij Zehut en een orthodoxe Jood, hoe hij protesten ziet als onderdeel van het politieke proces van een Joodse staat.

“Protesteren heeft veel precedenten in de Bijbel,” zei Feiglin. “In tegenstelling tot Noach, argumenteerde Abraham, de archetypische Jood, met God over Sodom en Gomorra. Net als Mozes, toen hij tegen God zei dat het onaanvaardbaar was om het Joodse volk uit te roeien na de zonde van het Gouden Kalf. Natan sprak de waarheid tegen de koninklijke macht toen hij David confronteerde over Bathseba.”

“Voor de niet-religieuzen komt protesteren tegen een politiek regime voort uit een morele noodzaak om te erkennen dat er een hogere autoriteit is, wat zij een geweten zouden kunnen noemen of misschien zelfs God die hen vanuit hun hart oproept”, zei Feiglin. “Maar voor een religieus persoon komt de eis om te protesteren voort uit de erkenning dat er een hogere hiërarchie is dan de politieke hiërarchie.”

Trouw gebleven aan dit woord, is protesteren een essentieel onderdeel van Feiglins politieke carrière geweest en hij is bereid geweest om de prijs ervoor te betalen. Voordat hij lid van de Knesset werd, was Feiglin in 1993 medeoprichter van de Zo Artzeinu (“Dit is ons land”) om te protesteren tegen de Oslo-akkoorden. Op 8 augustus 1995 werden tachtig kruispunten in het hele land geblokkeerd in een massale daad van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het Oslo-proces. Als gevolg van zijn activiteiten werd Feiglin in 1997 veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens opruiing tegen de staat in een beslissing die werd bevestigd door het Israëlische Hooggerechtshof. De straf werd later omgezet in een taakstraf.

Feiglin heeft geen berouw over zijn protesten en zijn arrestaties.

“Ik ben vele malen gearresteerd”, vertelde Feiglin aan Israel365 News. “Om eerlijk te zijn, ik wou dat ik meer was gearresteerd. Iemand die bereid is te protesteren en zelfs bereid is gearresteerd te worden, laat zien dat hij niet zomaar doet wat hij wil. Hij doet wat hij moet doen als gewetensvol burger.”

“Zeker in een democratie is er een vereiste voor het individu om te protesteren, de bereidheid te hebben en in staat gesteld te worden om te protesteren,” zei Feiglin. “Maar niet alleen vanwege de democratie. Vrije meningsuiting is de pijler waarop een vrije staat rust. Het concept van vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om bepaalde standpunten in te nemen is fundamenteel. Het is een verplichting voor de leden van de samenleving om zich uit te spreken, te protesteren, wanneer zij het gevoel hebben dat het land een rode lijn van moreel handelen en moreel gedrag overschrijdt. In een democratie handelt het land in naam van de burgers. De staat is van zijn burgers. Als uw staat iets fundamenteel verkeerd doet, doet hij dat met de macht die u hem geeft. Dus als je niet protesteert, ben jij verantwoordelijk.”

Feiglin erkende dat de verplichting om te protesteren beperkt was.

“Protesten mogen niet proberen de staat te vernietigen”, zei hij. “Dat zou de samenleving naar anarchie sleuren. Het protest mag niet proberen het concept van wet en orde uit te wissen of het democratisch ingestelde regime te verwisselen. Protesten zouden moeten proberen op te lossen zonder te proberen de staat te vernietigen.”

Als Bijbels voorbeeld wees Feiglin op de opstand van Korach.

“De bewering dat heel Israël bij de Sinaï was, was correct”, zei Feiglin. “Maar het was de bedoeling om het priesterschap te vernietigen.”

Ondanks zijn steun voor het recht en de verantwoordelijkheid om te protesteren, maakt Feiglin bezwaar tegen de huidige protesten.

“De energie die deze protesten beweegt, is anarchistische energie”, zei Feiglin. “Terwijl ze beweren een deel van de regering te willen hervormen, proberen ze duidelijk de regering te vervangen of af te breken. Ze proberen het gekozen regime te vernietigen en te vervangen door een regime van hun keuze. Erger nog, ze proberen de structuur te vernietigen en een staat op te bouwen die geen democratische functies heeft.”

 

******************************

ENGLISH

“Then I shall go to the king, though it is contrary to the law; and if I am to perish, I shall perish!” ESTHER 4:16 (THE ISRAEL BIBLE)

By: Israel365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Israel is currently facing prolonged protests over judicial reform proposed by the right-wing coalition under Prime Minister Benjamin Netanyahu. Israelis are generally outspoken and, as it is in the US, protests are protected free speech. But the current protests are challenging the fabric of Israeli society with the protesters claiming the reforms threaten democracy. The government has responded with heavy measures including firing stun grenades, water cannons and confronting the crowds on horseback.

Israel365 News asked Moshe Feiglin, the leader of libertarian Zionist party Zehut and an Orthodox Jew, how he sees protests as part of the political process of a Jewish state.

“Protesting has many precedents in the Bible,” Feiglin said. “Unlike Noah, Abraham, the archetyp[al Jew, argued with God over Sodom and Gomorrah. As did Moses, when he told God that it was unacceptable to wipe out the Jewish people after the sin of the Golden Calf. Natan spoke truth to power when he confronted David over Batsheva.”

“For the non-religious, protesting against a political regime comes from a moral imperative acknowledging that there is a higher authority, what they might call a conscience or perhaps even God calling them from within their heart, ” Feiglin said. “But for a religious person, the requirement to protest comes from acknowledging that there is a greater hierarchy above the political hierarchy.”

True to his word, protesting has been an essential part of Feiglin’s political career and he has been willing to pay the price for it. Prior to becoming a Knesset member, Feiglin co-founded the Zo Artzeinu (“This is our Land”) in 1993 to protest the Oslo Accords. On 8 August 1995, eighty intersections throughout the country were blocked in a massive act of non-violent civil disobedience against the Oslo process. As a result of his activities, Feiglin was sentenced to six months in prison in 1997 for sedition against the state in a decision confirmed by Israel’s Supreme Court. The sentence was later commuted to community service.

Feiglin is unrepentant for his protests and his arrests.

“I was arrested many times,” Feiglin told Israel365 News. “To be honest, I wish I had been arrested more. A person who is willing to protest and even willing to be arrested is showing that he is not simply doing what he wants. He is doing what he must as a conscientious citizen.”

“Definitely in a democracy there is a requirement for the individual to protest, or be willing and able to protest,” Feiglin said. “But not only democracy. Free speech is the pillar that a free state stands on. The concept of free speech and the freedom of stations is fundamental. It is an obligation for the members of society to speak up, to protest, when they feel that the country is crossing a red line of moral actions and moral behavior. In a democracy, the country is acting in the name of the citizens. The state belongs to its citizens. If your state is doing something fundamentally wrong, it  is doing so with the power you’re giving it. So if you’re not protesting, you are responsible.”

Feiglin acknowledged that the obligation to protest was limited.

“Protests should not be trying to destroy the state,” he said. “That would drag the society down into anarchy. The protest should not try to erase the concept of law and order or exchange the regime that was established democratically. Protests should be trying to fix without trying to destroy the state.”

As a Biblical example, Feiglin pointed to the revolt of Korach.

“The claim that all of Israel was at Sinai was correct,” Feiglin said. “But the intention was to destroy the priesthood.”

Despite his support for the right and responsibility to protest, Feiglin objects to the current protests.

“The energy that moves these protests are anarchist energies,” Feiglin said. “While they claim to be trying to reform a part of the government, they are plainly trying to replace the government or tear it down. They are looking to destroy the elected regime and replace it with one of their choosing. Even worse, they seek to destroy the structure and build a state that does not serve a democratic function.”