Gemaskerde terroristen van de Saraya al-Quds Brigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad, marcheren in een anti-Israël rally in Gaza-Stad, 29 mei 2021. (Majdi Fathi/TPS)
Masked terrorists of the Saraya al-Quds Brigades, the armed wing of the Palestinian Islamic Jihad terror group, march in an anti-Israel rally in Gaza City, May 29, 2021. (Majdi Fathi/TPS)

Nederlands + English

Een Israëlische veiligheidsfunctionaris vertelde TPS dat een dreiging om Israël vanuit de Gazastrook aan te vallen niet geloofwaardig is, maar een dreiging van een aanval in Judea en Samaria wel reëel is.

Door Aryeh Savir, TPS

De terreurorganisatie Islamitische Jihad dreigt met een aanval op Israël vanuit de Gazastrook en in Judea en Samaria als haar eisen om gevangen terroristen vrij te laten niet worden ingewilligd, slechts weken na het einde van Operatie Breaking Dawn.

De terreurorganisatie publiceerde donderdagavond na het avondgebed een dreigement om Israël aan te vallen als haar eisen om Islamitische Jihad-terroristen vrij te laten, onder wie de leider van de organisatie in Jenin Bassam al-Sa’adi, wiens arrestatie leidde tot de laatste ronde van oorlogsvoering, niet worden ingewilligd.

Al-Sa’adi’s detentie werd zondag door een militaire rechtbank verlengd en hij zal in de komende dagen in staat van beschuldiging worden gebracht. Het Hooggerechtshof van Israël verwierp zondag een verzoek om de administratieve gevangene Khalil al-Awawada van de Islamitische Jihad vrij te laten, die in hongerstaking is en wiens vrijlating ook door de terreurorganisatie op de lijst is geplaatst.

Op de aankondiging die door de Islamitische Jihad werd geplaatst, staan de foto’s van Al-Sa’adi en al-Awawada, evenals van commandanten van de Islamitische Jihad die door het IDF werden gedood tijdens Operatie Breaking Dawn eerder deze maand, waaronder Taysir al-Jabari, commandant van de noordelijke divisie van de Islamitische Jihad in Gaza, en de commandant van de zuidelijke divisie, Khaled Mansour.

Een Israëlische veiligheidsfunctionaris vertelde TPS dat een dreiging om Israël vanuit de Gazastrook aan te vallen niet geloofwaardig is, maar een dreiging van een aanval in Judea en Samaria is reëel.

De Israëlische analist Yoni Ben Menachem, van het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), meldde woensdag dat er “alarmerende tekenen van veiligheidsescalatie” zijn in Judea en Samaria en dat Iran de Islamitische Jihad pusht om te proberen het gebied rond Samaria over te nemen, vooral rond Jenin.

In het afgelopen jaar heeft de Islamitische Jihad-organisatie onder leiding van Iran gewerkt aan de totstandbrenging van een onafhankelijk gebied dat niet onderworpen zal zijn aan de macht van de Palestijnse Autoriteit.

In de stad Jenin en in de aangrenzende dorpen bevinden zich reeds enkele honderden gewapende terroristen, duizenden wapens en grote hoeveelheden munitie. De Islamitische Jihad slaagde erin de PA volledig uit het gebied van Jenin te verdrijven en richtte een nieuw militair kader op, het “Jenin Bataljon”, waarin ook gewapende activisten van andere groepen zoals Fatah’s “al-Aqsa Martelaren Brigades” en Hamas zijn opgenomen.

Dit kader begon zich uit te breiden naar de gebieden Sichem ( Nablus) en Tulkarm en voerde beschietingen uit op IDF-troepen en Israëlische burgers.

 

ENGLISH

An Israeli security official told TPS that a threat to attack Israel from the Gaza Strip is not credible, but a threat of an attack in Judea and Samaria is real.

By Aryeh Savir, TPS

The Islamic Jihad terror organization is threatening to attack Israel from the Gaza Strip and in Judea and Samaria if its demands to release imprisoned terrorists are not met, only weeks after the ending of Operation Breaking Dawn.

The terror organization published a threat to attack Israel on Thursday night after evening prayers if its demands to release Islamic Jihad terrorists, among them the leader of the organization in Jenin Bassam al-Sa’adi, whose arrest led to the latest round of warfare, are not met.

Al-Sa’adi’s detention was extended at a military court on Sunday and he will be indicted in the coming days. Israel’s High Court of Justice rejected on Sunday a request to release the administrative prisoner Khalil al-Awawada of the Islamic Jihad who is on a hunger strike and whose release is also listed by the terror organization.

The notice posted by the Islamic Jihad features the pictures of Al-Sa’adi and al-Awawada, as well as Islamic Jihad commanders killed by the IDF during Operation Breaking Dawn earlier this month, including Taysir al-Jabari, commander of the Islamic Jihad’s northern division in Gaza, and the commander of the southern division, Khaled Mansour.

An Israeli security official told TPS that a threat to attack Israel from the Gaza Strip is not credible, but a threat of an attack in Judea and Samaria is real.

Israeli analyst Yoni Ben Menachem, of the Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), reported Wednesday that there are “alarming signs of security escalation” in Judea and Samaria and Iran is pushing the Islamic Jihad to try and take over the Samaria area, especially around Jenin.

Over the past year, the Islamic Jihad organization, under Iran’s guidance, has been working to establish an independent territory that will not be subject to the power of the Palestinian Authority.

In the city of Jenin and in the neighboring villages, there are already several hundred armed terrorists, thousands of weapons, and large quantities of ammunition. The Islamic Jihad managed to push the PA completely out of the Jenin area and established a new military framework called the “Jenin Battalion” which also includes armed activists from other groups such as Fatah’s “al-Aqsa Martyrs Brigades” and Hamas.

This framework began to spread towards the areas of Shechem (Nablus) and Tulkarm and carried out shooting attacks against IDF forces and Israeli civilians.