Israëlische soldaten en reddingstroepen gezien op de militaire basis Mount Harif in de zuidelijke Negev woestijn, dicht bij de grens met Egypte, op 3 juni 2023. Drie Israëlische soldaten werden gedood aan de Israëlisch-Egyptische grens in twee afzonderlijke incidenten eerder op de dag. (Flash90)
Israeli soldiers and rescue forces seen at Mount Harif military base in the southern Negev desert, close to the border with Egypt, on June 3, 2023. Three Israeli soldiers were killed on the Israel-Egypt border in two separate incidents earlier in the day. (Flash90)

Nederlands + English

In een verklaring bagatelliseerde de Egyptische regering de moorden, minimaliseerde de verantwoordelijkheid van de schutter en vermeed terreur te noemen als motivatie voor de dodelijke aanval.

Door World Israel News

Nieuwe informatie over de dodelijke aanval op IDF-soldaten, gepleegd door een Egyptische politieagent, wekt de indruk dat de dader werd gemotiveerd door islamitisch extremisme.

Zaterdagochtend vroeg stak een officier van de Egyptische grenspolitie zonder voorafgaande toestemming Israël binnen en schoot twee IDF-soldaten dood die een afgelegen buitenpost op Israëlisch grondgebied de grens aan het bewaken waren.

Enkele uren later begon de schutter een vuurgevecht tegen de extra troepen, waarbij hij een derde soldaat doodschoot. De dader werd tijdens dat conflict doodgeschoten.

Ondanks verklaringen van de Egyptische en Israëlische regeringen die de betrekkingen tussen de twee landen benadrukten en beide landen vermeden om een motief voor de moorden te noemen, merkten Hebreeuws-talige media zondagochtend op dat de dader een Koran bij zich droeg op het moment van de aanvallen.

Hij was ook bewapend met meerdere vuurwapens, meerdere messen en extra munitie – wat suggereert dat hij mogelijk van plan was om een grotere aanslag binnen Israël uit te voeren.

Het aantal wapens dat de politieagent bij zich droeg, samen met de Koran, gaat veel verder dan de standaard uitrusting voor Egyptische veiligheidstroepen tijdens hun dienst.

Enkele uren na het incident op zaterdag gaf de Egyptische regering een zorgvuldig geformuleerde verklaring vrij waarin de moorden werden gebagatelliseerd, de verantwoordelijkheid van de schutter werd geminimaliseerd en terreur werd niet als motivatie voor de dodelijke aanval genoemd.

Zonder bewijs te leveren zei de Egyptische regering dat de politieagent een drugshandelaar achtervolgde toen hij de grens overstak.

Het is opmerkelijk dat zelfs als de agent een drugshandelaar achtervolgd had, de internationale wetgeving – en het Israëlische en Egyptische militaire beleid – hem niet zouden hebben toegestaan om Israël binnen te gaan om de achtervolging voort te zetten.

IDF-rapporten hebben geen bewijs gevonden dat de Egyptenaar midden in een achtervolging zat toen hij de grens overstak, en ontdekten in feite dat hij stilletjes het land was binnengekomen via een noodpoort.

De Egyptische verklaring insinueerde ook ten onrechte dat de officier de twee IDF soldaten neerschoot na een vuurgevecht met hen. Vroege ballistische rapporten wijzen er echter op dat de troepen die de buitenpost bewaakten nooit hun wapens op de aanvaller hebben afgevuurd, wat er op duidt dat hij hen onmiddellijk neerschoot en dat ze snel door de dader werden uitgeschakeld.

*********************************

ENGLISH

In a statement, the Egyptian government downplayed the killings, minimized the shooter’s responsibility, and avoided naming terror as a motivation for the deadly attack.

By World Israel News

New details about a deadly attack on IDF soldiers committed by an Egyptian police officer suggest that the perpetrator was motivated by Islamic extremism.

Early Saturday morning, an Egyptian border police officer crossed into Israel without advance permission and fatally shot two IDF soldiers who were guarding a remote outpost in Israeli territory.

Several hours later, the gunman exchanged fire with additional troops, shooting and killing a third soldier. The perpetrator was shot dead during that clash.

Despite statements from the Egyptians and Israeli governments stressing ties between the two countries and both nations avoiding naming a motivation for the killings, Hebrew-language media noted on Sunday morning that the perpetrator was carrying a Quran at the time of the attacks.

He was also armed with several handguns, multiple knives, and additional ammunition – suggesting that he was possibly intending to carry out a larger attack within Israel.

The number of weapons carried by the police officer, along with the Quran, go far beyond the level of standard gear for Egyptian security forces while on duty.

Several hours after the incident on Saturday, the Egyptian government released a carefully worded statement that downplayed the killings, minimized the shooter’s responsibility, and avoided naming terror as a motivation for the deadly attack.

Without providing evidence for the claim, the Egyptian government said that the police officer had been chasing after a drug trafficker when he crossed the border.

Notably, even if the officer had been in a hot pursuit of a drug trafficker, international law – as well as Israeli and Egyptian military policies – would not have allowed him to enter Israel to continue the chase.

IDF reports have found no proof that the Egyptian had been in the midst of a pursuit when he crossed, and in fact found that he had quietly entered the country through an emergency gate.

The Egyptian statement also falsely insinuated that the officer shot the two IDF soldiers after exchanging fire with them. However, early ballistics reports suggest that the troops guarding the outpost never fired their weapons at the attacker, suggesting that he shot them immediately and that they were swiftly immobilized by the perpetrator.