Een IsraAID-medewerker bij een tentenkamp voor vluchtelingen in Moldavië. Foto door Ethan Schwartz/IsraAID

Nederlands + English

Na 14 jaar te hebben gereageerd op wereldwijde rampen, zegt Yotam Polizer dat de vluchtelingensituatie in Oekraïne een ramp is van “bijna Bijbelse proporties,” en waarschijnlijk nog jaren zal voortduren.

Door Israel21C – Abigail Klein Leichman

IsraAID CEO Yotam Polizer is geen nieuweling als het aankomt op massale rampen. De in Israël gevestigde humanitaire hulporganisatie heeft sinds 2001 gereageerd op noodsituaties in 56 landen.

U kunt Polizer dus geloven als hij zegt dat de vluchtelingencrisis in Oekraïne de ergste is die hij ooit heeft gezien.

“Ik ben al 14 jaar actief op dit gebied, waaronder enkele van de grootste humanitaire crises van de afgelopen 20 jaar: de tsunami in Japan, de uitbraak van ebola, de Syrische vluchtelingencrisis, maar waar we nu mee te maken hebben is echt een historische ramp van bijna Bijbelse proporties,” vertelde hij IsraAID-supporters in een videobespreking op 3 maart.

Oekraïense vluchtelingen in Palanca, Moldavië op 1 maart 2022. Foto door Ethan Schwartz/IsraAID

IsraAID heeft gereageerd op recente vluchtelingengolven veroorzaakt door onrust in Syrië, Afghanistan, Venezuela en Oost-Afrika, merkte Polizer op.

“Maar de omvang van de huidige crisis in Oekraïne is echt overweldigend, zelfs voor ons,” zei hij.

“Er waren meer dan een miljoen vluchtelingen in minder dan een week. In de komende twee weken zullen er naar schatting zo’n negen miljoen vluchtelingen de buurlanden binnenkomen. De situatie in Oekraïne is op het gebied van veiligheid, beveiliging en humanitaire behoeften gewoon niet te beschrijven.”

IsraAID-medewerkers bij een vluchtelingenopvang in het sportcentrum van Chisinau in Moldavië, 4 maart 2022. Foto door Ethan Schwartz/IsraAID

Moeder en baby ruimte

Naama Gorodischer, IsraAID’s wereldwijde hoofd van programma’s, heeft de afgelopen tien jaar ook vele noodhulpmissies over de hele wereld geleid. Zij houdt toezicht op IsraAID’s reactie op de Russische invasie in Oekraïne, die zich concentreert op vluchtelingen die Moldavië binnenkomen.

“Slechts twee dagen na het begin van de oorlog, op 26 februari, werd ons team naar Moldavië gezonden om de situatie te onderzoeken en in te schatten hoe we het beste hulp kunnen bieden”, zei ze.

IsraAID helpt veel vrouwen en kinderen die vanuit Oekraïne naar Moldavië zijn gevlucht. Foto door Ethan Schwartz/IsraAID

“We zijn in de eerste plaats gekomen om te reageren op de onmiddellijke noden, door ervoor te zorgen dat de bevolking veilig is en toegang heeft tot basisbehoeften voor hun fysiek en psychosociaal welzijn. We richten ons op de volksgezondheid, vooral voor de vrouwen en kinderen, en zorgen ervoor dat deze kwetsbare bevolkingsgroepen niet nog kwetsbaarder worden”, aldus Gorodischer.

Zij legde uit dat de meeste vluchtelingen vrouwen en kinderen zijn, omdat de meeste ouderen voorlopig in Oekraïne blijven, terwijl mannen van 18 tot 60 jaar moeten blijven om te vechten.

Daarom was een van de eerste dingen die IsraAID deed het opzetten van een Moeder & Baby Ruimte in een tent bij de Palanca grensovergang, waar luiers en babyvoeding, kinderactiviteiten, dekens en zitplaatsen worden verstrekt. De tent wordt ook bemand door vrijwilligers van de lokale organisatie Keystone Moldova.

Moeder & Babycentrum opgezet in Palanca voor Oekraïense vluchtelingen. Foto door Ethan Schwartz/IsraAID

Benodigdheden en een aankleedkussen in het Moeder & Babycentrum dat in Palanca is opgezet voor Oekraïense vluchtelingen. Foto door Ethan Schwartz/IsraAID

“We werken nauw samen met de [Moldavische] autoriteiten, lokale NGO’s en de lokale gemeenschap bij het plannen voor de lange termijn,” zei Gorodischer.

“We begrijpen dat dit niet een situatie is die snel zal eindigen. Zelfs als er een einde komt aan de oorlog, zal de status van deze [vluchtelingen]bevolking niet terugkeren tot wat hij was. Het is niet duidelijk wie zal kiezen om terug te gaan en waar ze zich zullen vestigen. Daarom werken we samen met deze lokale partners aan de opbouw van capaciteit om op de langere termijn in hun behoeften te kunnen blijven voorzien.”

Een minimum van vijf jaar

Polizer zei dat IsraAID uitgaat van een operatie van minimaal vijf jaar om de Oekraïense vluchtelingen te helpen.

“We moeten deze crisis niet alleen voor de volgende week, niet alleen voor de volgende maand bekijken,” zei hij.

“Afgelopen december hebben we ons Syrische vluchtelingenprogramma in Griekenland afgesloten, dat zes jaar heeft geduurd. We denken helaas dat deze crisis minstens even erg zal zijn, zo niet erger, in termen van humanitaire behoeften.”

Polizer zei dat wanneer de aandacht van de media verschuift van een wereldramp, mensen denken dat de situatie oké is, maar zo werkt het niet.

“Zelfs als we denken aan het beste scenario in de Oekraïne-crisis, dat de oorlog, met de hulp van God en iedereen, vroeg of laat voorbij zal zijn, dan nog zal het trauma en het herstel op lange termijn van deze miljoenen vluchtelingen jaren duren,” zei hij.

“En dat is wat wij hier komen doen. We zijn hier om langdurige steun te bieden om deze mensen te helpen veerkracht op te bouwen, hun leven weer op te bouwen, hun families weer op te bouwen en hun toekomst weer op te bouwen.”

 

 

 

ENGLISH


An IsraAID staffer at a refugee tent camp in Moldova. Photo by Ethan Schwartz/IsraAID

After 14 years of responding to global disasters, Yotam Polizer says the refugee situation in Ukraine is a disaster of ‘almost biblical proportions,’ and likely to go on for years.

By  Israel21C – Abigail Klein Leichman

IsraAID CEO Yotam Polizer is not a novice when it comes to mass disasters. The Israel-based humanitarian aid organization has responded to emergencies in 56 countries since 2001.

So you can believe Polizer when he says the Ukraine refugee crisis is the worst he has ever seen.

“I’ve been in this field for 14 years, including some of the biggest humanitarian crises of the last 20 years – the tsunami in Japan, the Ebola outbreak, the Syrian refugee crisis – but what we’re dealing with right now is really a historical disaster of almost biblical proportions,” he told IsraAID supporters in a video meeting on March 3.

Ukrainian refugees in Palanca, Moldova on March 1, 2022. Photo by Ethan Schwartz/IsraAID

IsraAID has responded to recent refugee waves caused by unrest in Syria, Afghanistan, Venezuela and East Africa, Polizer noted.

“But the scale of the current crisis in Ukraine is really overwhelming, even for us,” he said.

“There were more than one million refugees in less than a week. In the next two weeks, the estimate is that we’ll have about nine million refugees entering the neighboring countries. The situation in the Ukraine in terms of safety, security and humanitarian needs is just beyond words.”

IsraAID workers at a refugee shelter in Moldova’s Chisinau Sports Center, March 4, 2022. Phot by Ethan Schwartz/IsraAID

Mother & Baby Space

Naama Gorodischer, IsraAID’s global head of programs, also has led many emergency missions around the world over the last decade. She is overseeing IsraAID’s response to the Russian invasion of Ukraine, which centers on refugees entering Moldova.

“Only two days after the war started, on February 26, our team was deployed to Moldova to explore the situation and understand how we can best offer support,” she said.

IsraAID is helping many women and children who fled to Moldova from Ukraine. Photo by Ethan Schwartz/IsraAID

“We came first and foremost to respond to the immediate needs, making sure the population is safe and has access to basic needs for their physical and psychosocial wellbeing. We are focused on public health, especially for the women and children, ensuring that these vulnerable populations don’t become more vulnerable,” Gorodischer said.

She explained that most of the refugees are women and children because most of the elderly are staying in Ukraine for now, while men aged 18 to 60 are required to stay and fight.

Therefore, one of the first things IsraAID did was to set up a Mother & Baby Space in a tent at the Palanca crossing, providing diapers and baby food, children’s activities, blankets and seating. The tent also is staffed by volunteers from the local organization Keystone Moldova.

Mother & Baby Center set up in Palanca for Ukrainian refugees. Photo by Ethan Schwartz/IsraAID

Supplies and a changing pad at Mother & Baby Center set up in Palanca for Ukrainian refugees. Photo by Ethan Schwartz/IsraAID

“We work closely with the [Moldovan] authorities, local NGOs and the local community in planning for the long run,” said Gorodischer.

“We understand this is not a situation that will end anytime soon. Even if the war will end, the status of this [refugee] population will not go back to what it was. It is not clear who will choose to go back and where they will settle. So we are working with these local partners building capacity to continue meeting their needs for the longer term.”

A minimum of five years

Polizer said IsraAID is projecting a minimum five-year operation helping Ukrainian refugees.

“We have to think about this crisis not just for the next week, not just for the next month,” he said.

“Last December we concluded our Syrian refugee program in Greece that lasted six years. We unfortunately believe this crisis will be at least as bad, if not worse, in terms of humanitarian needs.”

Polizer said that when the media’s attention moves on from any world disaster, people think the situation is okay but that’s not how it works.

“Even if we think about the best-case scenario in the Ukraine crisis, that the war will –with the help of God and everyone — be finished sooner than later, still the trauma and long-term recovery of these millions of refugees will take years,” he said.

“And that’s what we are here to do. We’re here to provide long-term support to help these people build resilience, rebuild their lives, rebuild their families and rebuild their future.”