Shutterstock

Nederlands + English

De Vereniging voor de Bescherming van de Natuur in Israël zegt dat het plan “verwoesting en vernietiging” zal brengen in de regio.

Bron: Globes

Israëls kabinet is op 26 december bijeengekomen in Kibboets Mevo Hama op de Golanhoogte om een plan goed te keuren “om de demografische groei in de nederzettingen van de Golan Region Council en Katzrin tussen 2022 en 2025 aan te moedigen.” Het ambitieuze doel van het plan is om de bevolking van de Golanhoogten tegen 2025 te verdubbelen.

Momenteel wonen er 53.000 mensen op de Golanhoogten – 27.000 Joden, 24.000 Druzen en 2.000 Alawieten.

Uitgangspunt van het plan is dat de Golanhoogte een van de dunst bevolkte gebieden van Israël is.

Volgens het plan zullen twee nieuwe steden van elk 2.000 gezinnen, voorlopig Assif en Matar genaamd, worden gebouwd ten zuiden van Sha’al en ten oosten van Yonatan. Het ministerie van Bouw en Huisvesting zal 40 miljoen NIS uittrekken voor de planning van nieuwe woningen en nog eens 35 miljoen NIS voor de renovatie van openbare gebouwen, terwijl het ministerie van Landbouw 35 miljoen NIS zal uittrekken voor de modernisering van de infrastructuur. Het Ministerie van Opname van Immigranten zal 4 miljoen NIS uittrekken voor gemeenschapsontwikkeling en emancipatie.

Nieuwe woningen die op de markt zullen worden gebracht, zullen door de regering worden gesubsidieerd met een bedrag van 4,5 miljoen NIS voor marketing en reclame voor de woningen die zullen worden gebouwd.

Er zullen aanzienlijke middelen worden uitgetrokken voor infrastructuur in de gehele Golan-hoogvlakte, waaronder NIS 75 miljoen voor een nieuw rioleringssysteem. Er zal 77 miljoen NIS worden uitgetrokken voor infrastructuur in Katzrin, waaronder het vrijmaken van de markt en het voetbalveld van de stad, alsmede een ontwikkelingssubsidie van 40 miljoen NIS.

Andere subsidies zijn 27 miljoen NIS aan het Ministerie van Defensie voor het opruimen van mijnenvelden en 17,8 miljoen NIS van het Ministerie van Toerisme voor de ontwikkeling van de toeristische infrastructuur in de regio, alsmede 30 miljoen NIS voor de bouw van pensions en 32 miljoen NIS voor de ontwikkeling van erfgoedgebieden en natuurreservaten.

De Vereniging voor de Bescherming van de Natuur in Israël (SPNI), die zich tegen het regeringsplan verzet, zei: “Het regeringsbesluit biedt de Golan Hoogten vooral verwoesting en vernietiging van zowel de natuur als de unieke open ruimten in dit deel van het land. De Golan Hoogvlakte, met indrukwekkende panorama’s, stromende rivieren en uitgestrekte open ruimten, is de thuishaven van bijbelse gieren, gazellen, wolven en honderden soorten wilde dieren en planten die elk jaar een miljoenenbezoek van Israëli’s trekken. Dit alles zal aanzienlijk en ernstig worden geschaad omwille van een paar nederzettingen en infrastructuur- en energieprojecten.”

 

ENGLISH

The Society for the Protection of Nature in Israel says the plan will bring “devastation and destruction” to the region.

Source: Globes

Israel’s cabinet is has meeted on december 26 at Kibbutz Mevo Hama on the Golan Heights to approve a plan ’to encourage demographic growth in the settlements of the Golan Region Council and Katzrin between 2022 and 2025.” The ambitious target of the plan is to double the population of the Golan heights by 2025.

There are currently 53,000 people living on the Golan heights – 27,000 Jews, 24,000 Druze and 2,000 Alawites.

The starting point for the plan is that the Golan Heights is one of the most sparsely populated areas of Israel.

Under the plan two new towns of 2,000 families each provisionally called Assif and Matar will be built south of Sha’al and east of Yonatan. The ministry of Construction and Housing will allocate NIS 40 million for planning new homes and a further NIS 35 million for renovating public buildings, while the Ministry of Agriculture will allocate NIS 35 million for upgrading infrastructures. The Ministry of Immigrant Absorption will allocate NIS 4 million for community development and empowerment.

New housing that will be marketed will be subsidized by the government with NIS 4.5 million allocated for branding and advertising of the homes that will be built.

Major resources will be allocated for infrastructures throughout the Golan Heights including NIS 75 million for a new sewage system. NIS 77 million will be allocated for infrastructures in Katzrin including vacating the city’s market and soccer pitch as well as a NIS 40 million development grant.

Other grants will include NIS 27 million to the Ministry of Defense for clearing minefields and NIS 17.8 million from the Ministry of Tourism for developing the region’s tourism infrastructure as well as NIS 30 million for building guest houses and NIS 32 million for developing heritage sites and nature reserves.

The Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI), which opposes the government plan, said, “The government decision offers the Golan Heights mainly devastation and destruction to both nature as well as unique open spaces in this part of the country. The Golan Heights, which has dramatic panoramas, flowing rivers and extensive open spaces, is home to biblical vultures, gazelles, wolves and hundreds of types of wild animals and plants which attract a millions of visits each year by Israelis. All this will be damaged significantly and critically for the sake of a few settlements and infrastructure and energy ventures.”