Former Iranian Crown Prince Reza Pahlavi visits the Western Wall in Jerusalem’s Old City, Apr. 18, 2023 (Photo: Reza Pahlavi/Twitter)

Nederlands + English

De voormalige Iraanse (Perzische) kroonprins Reza Pahlavi, die Israël voor het eerst bezoekt, woonde gisteravond in Yad Vashem de plechtigheden bij ter gelegenheid van het begin van de holocaustherdenkingsdag.

Door: Allisrael News

Na de ceremonie zei Pahlavi: “Mijn landgenoten zijn erg trots op hun geschiedenis. Een geschiedenis die 2500 jaar teruggaat, toen Cyrus de Grote Joodse slaven hielp bevrijden en hun Tempel hielp herbouwen.”

De relatie tussen Iran en Israël omschrijvend als een “Bijbelse relatie door de eeuwen heen”, zei Pahlavi dat het zijn plicht was om de Holocaust in Israël te herdenken.

“Vandaag, nu we een regime hebben dat ontkent dat de Holocaust ooit heeft plaatsgevonden, was het mijn plicht om hier te zijn en mijn landgenoten te vertegenwoordigen om de slachtoffers van de Holocaust te eren en mijn respect te betuigen aan deze natie en haar volk,” zei hij.

Pahlavi noemde Cyrus ook in een tweet bij zijn aankomst in Israël gisteren. Nadat hij op de luchthaven was opgewacht door minister van Inlichtingendienst Gila Gamliel, tweette Pahlavi een bericht dat zei: “We zijn erg blij om hier te zijn en zijn toegewijd om te werken aan de vreedzame en welvarende toekomst die de mensen van onze regio verdienen. Van de kinderen van Cyrus, tot de kinderen van Israël, we zullen deze toekomst samen opbouwen, in vriendschap.”

Over het belang van het herdenken van de Holocaust citeerde Pahlavi de Joodse auteur Elie Wiesel: “Zonder herinnering is er geen hoop.”

Gamliel bedankte Pahlavi voor zijn bezoek aan Israël tijdens de Holocaustherdenking.

“Wij waarderen de uiting van solidariteit van de kroonprins met de burgers van Israël tegenover de ernstige terroristische aanvallen door Iran, evenals zijn bezoek aan Yad Vashem ter gelegenheid van Holocaustdag om mee te leven met het Joodse volk, in tegenstelling tot de Iraanse machthebbers die de Holocaust ontkennen en antisemitisme aanmoedigen,” zei Gamliel.

Na de ceremonie bezocht Pahlavi premier Benjamin Netanyahu. Hoewel er geen details van hun ontmoeting en gesprek zijn vrijgegeven, werden foto’s van de twee samen op grote schaal verspreid op sociale media.

In het verleden heeft Pahlavi zich kritisch uitgelaten over discussies over aanvallen op Iran, en in plaats daarvan gepleit voor hulp aan verzetsgroepen binnen Iran.

In een recent interview met Maariv [Hebreeuws], zei Pahlavi dat in plaats van een directe confrontatie tegen het Iraanse regime, Israël en andere landen het Iraanse volk zelf moeten helpen om de regering omver te werpen.

“Met het regime helpen onderhandelingen niets,” zei Pahlavi. “Uiteraard wil niemand oorlog. Inclusief Israël. Daarom blijft de enige optie over – het Iraanse volk zelf. Het hele Iraanse volk is uw bondgenoot. Er bestaat een volksleger in Iran. We hebben geen buitenlandse interventie nodig om hen te helpen.”

Pahlavi zei dat de Israëlische regering zich al bewust was van de problemen met een aanval op Iran. Hij beweerde ook dat het volk van Iran niet wil dat een buitenlandse natie aanvalt.

“De natie [Iran] gelooft niet in een aanval van buitenaf,” zei Pahlavi.

Hij stelde voor verzetsmensen te helpen met internettoegang, en Iraanse emigranten die het regime zijn ontvlucht te helpen geld te sturen naar de “goeden” in het land, met de woorden: “Wat de Iraanse diaspora frustreert is de onmogelijkheid om te helpen.”

Nasser Kanaani, woordvoerder van het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, stond afwijzend tegenover de reis. Toen hem tijdens zijn wekelijkse persconferentie naar het bezoek van Pahlavi werd gevraagd, antwoordde hij: “Noch de persoon die u [Pahlavi] hebt genoemd, noch het doel van deze reis, noch de plaats waar hij naartoe wil reizen zijn een discussie waard.”

Verwacht wordt dat Pahlavi tijdens zijn bezoek aan Israël ook een Israëlische ontziltingsinstallatie en de Baha’I tempel en tuinen in Haifa zal bezoeken.

***********************************

ENGLISH

Former Iranian (Persian) Crown Prince Reza Pahlavi, who is visiting Israel for the first time, attended ceremonies marking the start of Holocaust Remembrance Day at Yad Vashem last night. 

By: Allisrael News

Speaking after the ceremony, Pahlavi said, “My compatriots are very proud of their history. A history that dates back 2500 years when Cyrus the Great helped free Jewish slaves and helped rebuild their Temple.”

Describing the relationship between Iran and Israel as a “Biblical relationship over centuries”, Pahlavi said that it was his duty to commemorate the Holocaust in Israel.

“Today, when we have a regime that denies that the Holocaust ever occurred, it was my duty to be here, representing my fellow compatriots to honor the victims of the Holocaust and to pay my respects to this nation and its people,” he said.

Pahlavi also mentioned Cyrus in a tweet upon arriving to Israel yesterday. After being met at the airport by Intelligence Minister Gila Gamliel, Pahlavi tweeted a message saying, “We are very happy to be here and are dedicated to working toward the peaceful & prosperous future that the people of our region deserve. From the children of Cyrus, to the children of Israel, we will build this future together, in friendship.”

Speaking about the importance of commemorating the Holocaust, Pahlavi quoted Jewish author Elie Wiesel, “Without memory there is no hope.”

Gamliel thanked Pahlavi for coming to visit Israel during the Holocaust commemoration.

“We appreciate the Crown Prince’s expression of solidarity with the citizens of Israel in the face of the severe terrorist attacks perpetrated by Iran, as well as his visit to Yad Vashem on the occasion of Holocaust Day in order to sympathize with the Jewish people, in contrast to Iran’s rulers who deny the Holocaust and encourage anti-Semitism,” Gamliel said.

Following the ceremony, Pahlavi visited with Prime Minister Benjamin Netanyahu. While no details of their meeting and conversation have been released, pictures of the two together were widely circulated on social media.

In the past, Pahlavi has been critical of discussions about attacks on Iran, instead advocating for assistance to resistance groups within Iran.

In a recent interview with Maariv [Hebrew], Pahlavi said that instead of a direct confrontation against the Iranian regime, Israel and other countries should help the Iranian people themselves topple the government.

“With the regime, negotiations don’t help anything,” Pahlavi said. “Obviously, no one wants war. Including Israel. Therefore, we are left with the only option left – the Iranian people themselves. All the people of Iran are your allies. There is a popular army that exists in Iran. We don’t need foreign intervention to help them.”

Pahlavi said that the Israeli government was already aware of the problems with attacking Iran. He also claimed that the people of Iran do not want a foreign nation attacking.

“The nation [Iran] does not believe in an attack from outside,” Pahlavi said.

He suggested helping resistors with internet access, and helping Iranian expatriates who have fled the regime, be able to send money to “good guys” in the country, saying, “what frustrates the Iranian diaspora is the impossibility of helping.”

Iran’s foreign ministry spokesperson Nasser Kanaani was dismissive of the trip. When asked about Pahlavi’s visit at his weekly press conference, he responded, “Neither the person you’ve mentioned [Pahlavi], the purpose of this trip, nor the place he wants to travel to are worthy of discussion.”

Pahlavi is also expected to visit an Israeli desalination plant and the Baha’I temple and gardens in Haifa during his visit to Israel.