Voormalig hoofd van de Mossad Yossi Cohen (Flash90)
Former Head of the Mossad Yossi Cohen (Flash90)

Nederlands + English

Yossi Cohen zei dat Teheran “tegen de hele wereld loog” over zijn nucleaire ambities.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Voormalig Mossad-chef Yossi Cohen zei maandag dat Israël onder zijn ambtstermijn “talloze operaties” had uitgevoerd in het hart van Iran tegen zijn nucleaire programma, eraan toevoegend dat de Islamitische Republiek “tegen de hele wereld loog” toen het zei dat zijn programma voor vreedzame doeleinden diende.

“Tijdens mijn ambtstermijn als Mossad-directeur werden talloze operaties uitgevoerd tegen het nucleaire programma van Iran,” zei hij tegen een publiek van 1.500 Joodse leiders op het jubileumevenement van de Wereld Zionistische Organisatie in Basel.

“Zonder in al te veel details te treden, kan ik u vertellen dat de Mossad veel successen heeft geboekt in de strijd tegen het nucleaire programma van Iran,” zei Cohen. “We opereerden over de hele wereld en op Iraans grondgebied zelf, in het kerngebied van de ayatollahs.”

“Het Iraanse regime liegt tegen de hele wereld en dat hebben we bewezen toen we duizenden documenten uit de Iraanse archieven meebrachten, documenten die bewezen dat de Iraniërs logen tegen de IAEA,” zei hij, verwijzend naar de nucleaire toezichthouder van de V.N.

“Dit regime roept op tot de vernietiging van de staat Israël en het van de kaart vegen ervan. We kunnen nooit toestaan dat een regime dat oproept tot onze vernietiging, zijn vinger op de nucleaire trekker krijgt,” zei hij.

“Iran wil Israël omsingelen, van Gaza in het zuiden tot Libanon en Syrië in het noorden. Het financiert, traint en bewapent terreurgroepen zoals Hezbollah, Hamas en Islamitische Jihad, waardoor ze duizenden raketten kunnen afschieten op de burgerbevolking van Israël,” zei Cohen.

“Dit fanatieke regime mag nooit de mogelijkheid krijgen om zijn massavernietigingswapen dat tegen de Joodse staat gebruikt zou worden, te kunnen bespoedigen,” voegde hij eraan toe.

Cohen’s opvolger, Mossad directeur David Barnea, werd vorige week geciteerd in Hebreeuwse media dat de opkomende nucleaire deal een “strategische ramp” is.

“De overeenkomst is een slechte deal die Iran een vergunning geeft om een bom te fabriceren,” zei Barnea.

“De Mossad is vastbesloten om te voorkomen dat Iran kernwapens kan verkrijgen. Het akkoord is niet van toepassing op Israël, evenmin als de vrijheid van handelen om te blijven opereren.”

 

ENGLISH

Yossi Cohen said Tehran was “lying to the whole world” about its nuclear ambitions.

By Debbie Reiss, World Israel News

Former Mossad chief Yossi Cohen on Monday said that under his tenure Israel had carried out “countless operations” in the heart of Iran against its nuclear program, adding that the Islamic Republic was “lying to the whole world” when it said its program was for peaceful purposes.

“During my term as Mossad director, countless operations were conducted against Iran’s nuclear program,” he said to an audience of 1,500 Jewish leaders at a World Zionist Organization anniversary event in Basel.

“Without going into too many details, I can tell you the Mossad had many successes in the fight against Iran’s nuclear program,” Cohen said. “We operated around the world and on Iranian soil itself, in the very heartland of the ayatollahs.”

“The Iranian regime is lying to the whole world and we proved it when we brought thousands of documents from the Iranian archives, documents that proved that the Iranians lied to the IAEA,” he said, referring to the U.N. nuclear watchdog.

“This regime calls for the destruction of the State of Israel and wiping it off of the map. We can never allow a regime that calls for our destruction to get its finger on the nuclear trigger,” he said.

“Iran seeks to encircle Israel, from Gaza in the south to Lebanon and Syria in the north. It funds, trains and arms terrorist groups like Hezbollah, Hamas, and Islamic Jihad, enabling them to shoot thousands of rockets at Israel’s civilian population,” Cohen said.

“This fanatical regime must never obtain the ability to accelerate its weapon of mass destruction that would be used against the Jewish state,” he added.

Cohen’s successor, Mossad director David Barnea, was last week quoted in Hebrew media outlets as saying the emerging nuclear deal is a “strategic disaster.”

“The agreement is a bad deal that gives Iran a license to manufacture a bomb,” Barnea reportedly said.

“The Mossad is committed to preventing Iran from acquiring nuclear weapons. The agreement does not apply to Israel, nor does the freedom of action to continue operating.”