Israëlische soldaten blokkeren wegen bij de grens met Gaza, 2 augustus 2022. (Flash90)
Israeli soldiers block roads near the Gaza border, Aug. 2, 2022. (Flash90)

Nederlands + English

Israël in hoogste staat van paraatheid na nachtelijke arrestatie van Bassem Saadi, Palestijnse Islamitische Jihad’s hoogstgeplaatste figuur in Judea en Samaria.

Door Pesach Benson, United with Israel

Israëlische autoriteiten sloten dinsdagochtend snelwegen en treindiensten in de buurt van de grens met Gaza nadat IDF-troepen vannacht een hooggeplaatste Palestijnse leider van de Islamitische Jihad in Jenin hadden gearresteerd.

De maatregelen werden genomen nadat een situatiebeoordeling van de IDF een toename van activiteiten door PIJ-personeel in Gaza had vastgesteld, die wat het leger noemde “een directe dreiging van een mogelijke aanval op Israëlische burgers” vormde.

Bassem Saadi, 62 jaar, wordt omschreven als de hoogste PIJ-figuur in heel Judea en Samaria. Hij werd gearresteerd samen met zijn schoonzoon, Ashraf al-Jada, die ook een PIJ-agent is. Saadi heeft eerder in de Israëlische gevangenis gezeten.

Tijdens de inval van maandagavond braken gevechten uit. Een Palestijnse tiener werd gedood. Niemand van de IDF-soldaten raakten gewond.

De Shin Bet zei dat Saadi “achter de oprichting zat van een aanzienlijke militaire macht van de organisatie in Samaria in het algemeen en in Jenin in het bijzonder.” De veiligheidsdienst benadrukte dat “zijn aanwezigheid een belangrijke factor was in de radicalisering van de werkers van de organisatie in het werkgebied.”


Bassam al Saadi, Palestijnse leider van de Islamitische Jihad in Judea en Samaria.
(Twitter/Screenshot)

De Shin Bet zei ook dat verschillende wapens in beslag werden genomen, waaronder een handwapen, samen met munitie en contant geld.

De lopende operatie Break the Wave van de IDF is gericht tegen Palestijnse terreurgroepen in Jenin. In een periode van zeven weken eerder dit jaar, werden 19 Israëli’s gedood in een golf van aanslagen, waarvan de meeste uit het gebied rond Jenin kwamen.

Als reactie daarop kondigde de PIJ aan dat zij haar paraatheidsniveau in Gaza had verhoogd, terwijl Hamas waarschuwde dat de arrestatie een escalatie zou uitlokken. Egyptische inlichtingendiensten voeren gesprekken met de terreurgroepen in Gaza in de hoop een escalatie af te wenden, meldde Haaretz.

De hoge staat van paraatheid van Israël komt niet alleen voort uit bezorgdheid over raketbeschietingen door Gaza, maar ook over sluipschuttersaanvallen op burgers. Het is bekend dat de terreurgroep over geleide anti-tankraketten beschikt.

De politie sloot route 4 af van het knooppunt Zikim tot de grensovergang Erez, route 232 van het knooppunt Nir Am tot de grensovergang Kerem Shalom, en route 34 van het knooppunt Yad Mordechai tot het knooppunt Nir Am.

De treindienst tussen Ashkelon en Sderot werd geannuleerd, en de politie blokkeerde de toegang van het publiek tot plaatsen met uitzicht op Gaza en het strand van Zikim. Ook toegangswegen die door boeren worden gebruikt, waren afgesloten.

Bovendien werd de grensovergang Erez, waar Palestijnse arbeiders Israël binnenkomen, gesloten en werden de lessen aan het Sapir College in Sderot online gehouden, en IDF intensiveerde zijn inzet van Iron Dome

 

ENGLISH

Israel on high alert following overnight arrest of Bassem Saadi, Palestinian Islamic Jihad’s highest ranking figure in Judea and Samaria.

By Pesach Benson, United with Israel

Israeli authorities closed highways and train service near the Gaza border on Tuesday morning after IDF forces arrested a senior Palestinian Islamic Jihad leader in Jenin overnight.

The measures were taken after an IDF situational assessment noted an increase in activity by PIJ personnel in Gaza that posed what the military called “a direct threat of a possible attack on Israeli civilians.”

Bassem Saadi, 62, has been described as the PIJ’s most senior figure in all of Judea and Samaria. He was arrested along with his son-in-law, Ashraf al-Jada, who is also a PIJ operative. Saadi has previously spent time in Israeli prison.

Clashes broke out during the Monday night raid. One Palestinian teen was killed. No IDF soldiers were hurt.

The Shin Bet said that Saadi “was behind the creation of a significant military force of the organization in Samaria in general and in Jenin in particular.” The security agency stressed that “his presence was a significant factor in the radicalization of the organization’s operatives in the field.”


Bassam al Saadi, Palestinian Islamic Jihad leader in Judea and Samaria.
(Twitter/Screenshot)

The Shin Bet also said several weapons were seized, including a handgun, along with ammunition and cash.

The IDF’s ongoing Operation Break the Wave has targeted Palestinian terror groups in Jenin. During a seven-week period earlier this year, 19 Israelis were killed in a wave of attacks, most of which came from the Jenin area.

In response, the PIJ announced it had raised its level of readiness in Gaza while Hamas warned the arrest would provoke an escalation. Egyptian intelligence officials are holding talks with the Gaza terror groups in hopes of averting an escalation, Haaretz reported.

Israel’s high alert stems not only from concern for Gaza rocket fire but sniper attacks on civilians as well. The terror group is known to possess anti-tank guided missiles.

Police closed off Route 4 from the Zikim Junction to the Erez Crossing, Route 232 from the Nir Am Junction to the Kerem Shalom Crossing, and Route 34 from the Yad Mordechai Junction to the Nir Am Junction.

Train service between Ashkelon and Sderot was cancelled, and police blocked public access to sites overlooking Gaza as well as the Zikim Beach. Also closed off were access roads used by farmers.

In addition, the Erez Border crossing where Palestinian workers cross into Israel was closed, classes at the Sapir College in Sderot were held online, and the IDF bolstered its deployment of Iron Dome