Ongedateerde foto van Israëlische soldaten die een terreurverdachte arresteren die betrokken zou zijn bij een belangrijke Hamas-cel die aanslagen beraamt op Israëlische doelen op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. (Foto: Israel Defense Forces)

Nederlands + English

Israël ontmantelt massale Hamas-terreurbende op de Westelijke Jordaanoever, arresteert 50 agenten, voorkomt meerdere terreuraanslagen

Bron: All Israel News

Met een aantal van de gearresteerden, die banden hebben met Turkije, eist Israël dat Istanbul de kantoren van Hamas sluit

Israël arresteerde meer dan 50 terroristische handlangers van Hamas en verijdelde meerdere plannen om terreuraanslagen uit te voeren binnen de Joodse staat en op de Westelijke Jordaanoever, kondigde Shin Bet – Israëls interne inlichtingendienst – maandag aan.

Enkele weken geleden ontdekte Shin Bet het netwerk, dat zich naar eigen zeggen uitstrekte over de Westelijke Jordaanoever, maar de bekendmaking van de arrestaties werd uitgesteld tot na de vrijlating van een Israëlisch echtpaar dat in Turkije gevangen zat op beschuldiging van spionage.

Het uitgebreide terreurnetwerk van Hamas werd naar verluidt opgericht en geleid door Saleh al-Arouri, plaatsvervangend voorzitter van het politieke bureau van Hamas, die in Turkije verblijft. Arouri is ook één van de oprichters van de Izzedin al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, wat illustreert dat de politieke en militaire vleugels van Hamas met elkaar verweven zijn.

Een andere hoge Hamas-functionaris, Zakaria Najib – een voormalige inwoner van Oost-Jeruzalem die nu in het buitenland woont – hielp Arouri bij het oprichten van het terreurnetwerk.

De terreurcel van Hamas op de Westelijke Jordaanoever bestond naar verluidt uit leden die afkomstig waren uit Hebron en Jenin, maar ook uit Ramallah, de officiële zetel van de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Fatah-leider Mahmoud Abbas. De Israëlische autoriteiten onthulden dat een van de leiders van het terreurnetwerk Hijazi Qawasmi was, een 37-jarige Hamas-functionaris uit Hebron, dat bekend staat als een centrum voor islamitische radicalen. Tijdens een ontmoeting in het buitenland bood Arouri Qawasmi 1 miljoen dollar aan als hij Israëlische burgers zou ontvoeren.

De grote Israëlische anti-terreuroperatie komt op de hielen na een recente dodelijke Hamas-terreuraanslag in de oude stad van Jeruzalem en het besluit van de Britse regering om heel Hamas aan te merken als een vogelvrije terroristische organisatie.

Een Shin Bet-functionaris beschreef de Israëlische operatie als “een uitgebreide en belangrijke verijdeling van een gevaarlijke terroristische infrastructuur die een reeks ernstige terroristische aanslagen had gepland”.

IDF stafchef Aviv Kohavi prees de laatste operatie als een groot succes tegen het terrorisme.

“Jullie hebben een grote infrastructuur verijdeld, waarvan je weet dat een deel klaar was om te vertrekken met explosieve gordels… granaten en andere explosieven,” zei Kohavi.

Munitie en andere voorwerpen werden in beslag genomen tijdens invallen tegen een grote terreurcel van Hamas die aanslagen plande op Israëlische doelen op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. (Foto: Israëlische veiligheidsdienst)

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid eiste dat de Turkse regering de kantoren van Hamas in Turkije zou sluiten.

“De kantoren van Hamas in Istanbul zullen worden gesloten. We moeten deze afschuwelijke terreurdaden tegen Israëlische burgers overal en onder alle omstandigheden voorkomen,” verklaarde Lapid.

De minister van Buitenlandse Zaken drong er bij andere landen op aan om het besluit van het Verenigd Koninkrijk te volgen om de hele Hamas-organisatie, met inbegrip van haar politieke vleugel, buiten de wet te stellen.

“De landen van de wereld moeten handelen zoals Groot-Brittannië en Hamas verbieden,” zei Lapid.

In tegenstelling tot de meeste westerse landen, erkent Turkije momenteel zelfs de militaire vleugel van Hamas niet als terroristische organisatie. Onder leiding van president Tayyip Erdoğan heeft de Turkse regering nauwe banden aangeknoopt met de leiding van Hamas. In augustus 2020 veroordeelden de Verenigde Staten Erdoğan voor het ontvangen van hoge Hamas-functionarissen, waaronder Ismail Haniyeh, het hoofd van het politiek bureau van Hamas.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nauwe samenwerking van Turkije met de terroristische organisatie Hamas toen scherp veroordeeld.

“President Erdoğan’s voortdurende toenadering tot deze terroristische organisatie dient enkel om Turkije te isoleren van de internationale gemeenschap, schaadt de belangen van het Palestijnse volk, en ondermijnt de wereldwijde inspanningen om terroristische aanvallen vanuit Gaza te voorkomen,” verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De bilaterale betrekkingen tussen Turkije en Israël zijn ernstig ondermijnd door de steun van de Turkse regering aan Hamas, dat openlijk oproept tot de vernietiging van Israël.

Vorige week werd een Israëlisch echtpaar dat werd gearresteerd nadat het Erdoğans paleis in Istanbul had gefotografeerd, vrijgelaten uit de Turkse gevangenis en keerde het terug naar huis, naar Israël. Hoewel dit een stap in de goede richting is, is het onwaarschijnlijk dat de betrekkingen tussen een Turkije onder leiding van Erdoğan en Israël op korte termijn zullen verbeteren.

Turkije is een soort toevluchtsoord geworden voor verbannen leiders van terreurgroepen. Egypte heeft Turkije ook opgeroepen om hard op te treden tegen leiders van de Moslimbroederschap die daar hun toevlucht zochten na de staatsgreep in Egypte in 2013 waarbij hun leider Mohamed Morsi uit de macht werd gezet als president van Egypte.

 

ENGLISH

Undated photo of Israeli soldiers arresting a terror suspect thought to be involved in a major Hamas cell planning attacks on Israeli targets in the West Bank and Jerusalem. (Photo: Israel Defense Forces)

Israel busts massive Hamas terror ring in West Bank, arrests 50 operatives, prevents multiple terror attacks

Source: All Israel News

With some of those arrested tied to Turkey, Israel demands Istanbul shuts down Hamas offices

Israel arrested more than 50 Hamas terrorist operatives and thwarted multiple plans to carry out terror attacks inside the Jewish state and in the West Bank, Shin Bet – Israel’s internal intelligence agency – announced on Monday.

The agency discovered the network, which it says spanned the West Bank, several weeks ago, but announcement of the arrests was held until after the release of an Israeli couple jailed in Turkey on espionage charges.

The extensive Hamas terrorist network was reportedly established and led by Saleh al-Arouri, deputy Hamas political bureau chairman who resides in Turkey. Arouri is also one of the founders of the Izzedin al-Qassam Brigades, Hamas’s military wing, illustrating the fact that Hamas’s political and military wings are intertwined.

Another senior Hamas official, Zakaria Najib – a former East Jerusalem resident now living abroad – assisted Arouri in establishing the terrorist network.

The Hamas West Bank terror cell reportedly consisted of members hailing from Hebron and Jenin, but also from Ramallah, which is the official seat of the Palestinian Authority led by Fatah leader Mahmoud Abbas. Israeli authorities revealed that one of the terrorist network’s leaders was Hijazi Qawasmi, a 37-year old Hamas official from Hebron, which is known as a hub for Islamist radicals. During a meeting abroad, Arouri offered Qawasmi $1 million dollars if he would kidnap Israeli civilians.

The major Israeli anti-terror operation comes on the heels of a recent lethal Hamas terrorist attack in Jerusalem’s old city and the British government’s decision to designate all of Hamas as an outlawed terrorist organization.

A Shin Bet official described the Israeli operation as “an extensive and significant thwarting of a dangerous terrorist infrastructure that had planned a series of severe terrorist attacks.”

IDF Chief of Staff Aviv Kohavi praised the latest operation as a major success against terrorism.

“You thwarted a large infrastructure, some of which you know was ready to go with explosive belts… grenades and other explosives,” Kohavi said.

Ammunition and other items confiscated during raids against major Hamas terror cell planning attacks on Israeli targets in the West Bank and Jerusalem. (Photo: Israeli Security Agency)

Israeli Foreign Minister Yair Lapid demanded that the Turkish government closes Hamas’s offices in Turkey.

“Hamas’ offices in Istanbul will be shut down. We must prevent these heinous acts of terrorism against Israeli citizens everywhere and under any conditions,” Lapid stated.

The foreign minister urged other countries to follow the United Kingdom’s decision to outlaw the entire Hamas organization, including its political wing.

“The countries of the world must act like Britain and outlaw Hamas,” Lapid said.

Unlike most of the Western nations, Turkey currently does not recognize even the military wing of Hamas as a terrorist organization. Under the leadership of President Tayyip Erdoğan, the Turkish government has established close ties with the leadership of Hamas. In August 2020, the United States condemned Erdoğan for hosting senior Hamas officials including Ismail Haniyeh, the head of the Hamas Political Bureau.

At the time, the U.S. State Department issued a strong rebuke of Turkey’s close cooperation with the terrorist organization Hamas.

“President Erdoğan’s continued outreach to this terrorist organization only serves to isolate Turkey from the international community, harms the interests of the Palestinian people, and undercuts global efforts to prevent terrorist attacks launched from Gaza,” the U.S. State Department stated.

Bilateral relations between Turkey and Israel have been seriously undermined by the Turkish government’s support of Hamas, which openly calls for Israel’s destruction.

Last week, an Israeli couple arrested after photographing Erdoğan’s palace in Istanbul was released from Turkish prison and returned home to Israel. While a step in the right direction, it is unlikely that relations between an Erdoğan-led Turkey and Israel will improve any time soon.

Turkey has become somewhat of a haven for exiled leaders of terror groups. Egypt has also called on Turkey to crack down on Muslim Brotherhood leaders who sought refuge there after the coup in Egypt in 2013 which ousted their leader Mohamed Morsi from power as president of Egypt.